Aleksandra Borowicz

2021

Prace licencjackie
 • Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w świetle badań własnych
 • Wiedza uczniów klas siódmych i ósmych na temat osób ze spektrum zaburzeń autystycznych.
 • Arteterapia w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaczowie
 • Edukacja i terapia dzieci z niepełnosprawnością w dobie pandemii COVID-19
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci przedwcześnie urodzonych w opinii rodziców
 • Rola rodziców we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w świetle badań własnych
 • Formy spędzania czasu wolnego przez dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w opinii rodziców
 • Metody wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych w opinii rodziców
 • Znaczenie zabawy we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci z niepełnosprawnością w opinii terapeutów

2020

Prace licencjackie
 • Wsparcie rodzin wychowujących dziecko z Zespołem Downa. Studium przypadku
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. Studium przypadku
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzeniami słuchu w opinii terapeutów
 • Rozwój dziecka a oddziaływania opiekuńczo-wychowawcze w opinii personelu Domu Małych Dzieci w Chełmie
 • Relacje rodzeństwa dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w opinii rodziców
 • Reakcje rodziców wobec niepomyślnej diagnozy prenatalnej w świetle badań własnych
 • Postawy studentów wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną na podstawie badań własnych
 • Relacje rówieśnicze dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasach VI-VIII szkoły podstawowej ogólnodostępnej
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Studium przypadku
 • Postawy społeczeństwa wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną w świetle badań własnych
 • Sytuacje rodzin po stracie dziecka z niepełnosprawnością. Studium przypadku