dr Aleksandra Borowicz

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej KUL, logopeda, surdopedagog, kurator Koła Naukowego Surdopedagogiki Surdus Loquens, instruktor Metody Fonogestów.

 

Wykształcenie:

12.04.2011 r.

 

 

 

 

 

Obrona pracy doktorskiej pt Analiza stresu rodzicielskiego jako podstawa programu pomocy psychopedagogicznej dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością słuchową.

Praca wyróżniona w Ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zawodowym, społecznym lub zdrowotnym OTWARTE DRZWI - PFRON 2011.

2008-2010

Podyplomowe Studia Logopedyczne - Zakład Logopedii UMCS w Lublinie.

2002-2003

Uniwersytet Rzeszowski, Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne z zakresu „Przygotowania do kształcenia zintegrowanego".

2000-2002

Podyplomowe Studium Surdopedagogiki KUL
Komunikacja językowa z niesłyszącymi i słabosłyszącymi"

Praca podyplomowa pt „Potrzeby rodzin wychowujących dzieci z uszkodzeniami słuchu".

1997-2002

Studia dzienne magisterskie - Pedagogika - KUL

Praca magisterska pt „Studium rodziny wychowującej dzieci niesłyszące".

1993-1997

Liceum Ekonomiczne - Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Gliwicach

 

Członkostwo w organizacjach:

 • Członek Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia (Human Life International – Europa) od 2003 r.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego od 2004 r
 • Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego od 2005 r.
 • Członek Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL od 2005 r.
 • Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów od 2008 r.

 

Najważniejsze ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs I, II i III stopnia „Mówimy z Fonogestami" (uprawniający do egzaminowania uczestników kursów metody fonogestów);
 • Kurs wychowawców kolonijnych;
 • Kurs Wstępny z Pedagogiki Zabawy (aktywizujące metody pracy z grupą) - KLANZA;
 • Warsztaty metodyczne na temat: „Programy M. i Ch. Knillów w terapii osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym"i (upoważniające do prowadzenia zajęć w/w metodą);
 • Warsztaty na temat: „Diagnoza i możliwości wczesnej stymulacji zaburzeń mowy", prowadzone przez p. dr E. Stecko;
 • Szkolenie na temat: „Psychomanipulacja w grupach kultowych" (z elementami poradnictwa);
 • Kurs I, II i III stopnia Języka miganego;
 • Szkolenie pt. „Zastosowanie psychostymulacyjnej metody „Dyna-Linqua M.S." /psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy i myślenia/ w pracy edukacyjno-terapeutycznej z osobami z upośledzeniem umysłowym i autyzmem;
 • Szkolenie na temat: "Opieka przed i pooperacyjna nad pacjentem implantowanm". 5 lutego 2009 r. PTL Lublin.

 

Najważniejsze prowadzone prelekcje, warsztaty i szkolenia:

 

 • 23 - 27 czerwca 2008 – kurs metody fonogestów II stopnia – Kluczkowice
 • 1 kwietnia – 3 czerwca – kurs metody fonogestów I stopnia - Lublin
 • 4 - 8 lipca 2011 – kurs metody fonogestów I i II stopnia – Lublin
 • 5-29 października 2011 - kurs języka migowego (poziom podstawowy) w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie
 • 24 października 2012 – prelekcja na temat metody fonogestów dla uczniów – Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Lublinie
 • 8 listopada - 11 grudnia 2012 - kurs języka migowego (poziom podstawowy i zaawansowany) - Lublin WSSP
 • 15 czerwca 2013 – warsztaty metody fonogestów – Dźwięki marzeń - Warszawa
 • 7 - 8 września 2013 – kurs metody fonogestów I stopnia – Puławy
 • 22 października – 8 grudnia 2013 – kurs podstaw języka migowego – Opole Lubelskie
 • 4 listopada 2013 – warsztaty dla nauczycieli „Jak pomóc uczniowi z uszkodzonym słuchem” – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Świdniku
 • 26 marca 2014 - warsztaty pt "Krótki kurs metody fonogestów" w ramach Dni Otwartch Instytutu Pedagogiki KUL.

 

Publikacje w zakładce dorobek

 

Najważniejsze konferencje naukowe:

 1. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Współpraca z rodzicami w zakresie integralnego wychowania dziecka niesłyszącego", zorganizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących w Kaliszu oraz Stowarzyszenie „Polskie Centrum Metody Fonogestów", Kalisz 7-8 kwietnia 2003 r. 
 2. Konferencja Naukowa nt. „Tradycja, teraźniejszość i perspektywy polskiej surdopedagogiki", zorganizowanej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 7-8 maja 2003 r. Referat na temat „Reakcje rodziców na wiadomość o ubytku słuchu dziecka".
 3. Międzynarodowa konferencja z cyklu: Dyskursy Pedagogiki Specjalnej na temat "Przyszłość rehabilitacji, opieki i edukacji specjalnej". Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Stare Jabłonki 21-23 maja 2003r. Referat pt. "Umiejętności komunikowania się słyszących matek z niesłyszącymi dziećmi".
 4. Konferencja na temat: Klasy dla uczniów niesłyszących w szkołach masowych - problemy i wyzwania. Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie, 27.09.2003 r.
 5. "Osoba niepełnosprawna w nauczaniu Jana Pawła II" -referat wygłoszony w ramach obchodów „Roku Jana Pawła II" w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 12 stycznia 2004 r.
 6. Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Akademię Świętokrzyską Filię w Piotrkowie Trybunalskim - „Procesy poznawcze a język", Piotrków Trybunalski, 15-18 kwietnia 2004 r.
 7. Seminarium naukowe dla rodziców dzieci z uszkodzeniami słuchu: „Rola rodziców w wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu", KUL Lublin 09-10 kwietnia 2005 r. - referat: „Jak rodzice wychowujący dzieci z uszkodzeniami słuchu oceniają swoje umiejętności komunikowania się?".
 8. Ogólnopolska konferencja naukowa „Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II". Biała Podlaska 20-21 kwietnia 2005 r. Referat pt. „Nauczanie Jana Pawła II wobec osób niesłyszących".
 9. XV Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Logopedycznego: "Zaburzenia mowy a komunikacyjne i poznawcze możliwości człowieka". Lublin, 27 - 28 maja 2005.
 10. I Międzynarodowa Konferencja „Wczesne Wykrywanie i Rehabilitacja Zaburzeń Słuchu u Dzieci". Pod patronatem Ministra Zdrowia Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa 22 - 23 kwietnia 2005.
 11. Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu: Dyskursy Pedagogiki Specjalnej na temat „Pomiędzy teorią a praktyka pedagogiczną". Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Stare Jabłonki 1-3 czerwca 2005 r. Referat pt. "Wpływ antropologicznych koncepcji osoby niesłyszącej na postawy rodziców dzieci z uszkodzeniami słuchu".
 12. Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu: Dyskursy Pedagogiki Specjalnej na temat „Człowiek (dziecko, młodzież, dorośli...) z niepełnosprawnością w systemie edukacji i rehabilitacji". Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Stare Jabłonki 31 maja - 2 czerwca 2006 r. Referat pt. "Stres rodzicielski matek wychowujących dzieci z uszkodzeniami słuchu".
 13. Lubelski Festiwal Nauki 2006 - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 18-19 września 2006 r. Prelekcje na temat: „Fonogesty, czyli wizualizacja mowy" (dla czterech grup).
 14. Konferencja naukowa „Pedagog specjalny", zorganizowana przez Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, 19-20 października 2006 r. Wystąpienie na temat: „Pedagog wobec stresu rodzicielskiego matek wychowujących dzieci z uszkodzeniami słuchu".
 15. Ogólnopolska konferencja naukowa „Edukacja osób z głębokimi uszkodzeniami słuchu - nowe wyzwania dla logopedów i pedagogów", zorganizowana przez Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabo Słyszących KUL, 18-19 listopada 2006 r. Referat na temat: „O potrzebie badań nad stresem rodzicielskim".
 16. II Międzynarodowa Konferencja "OD TEATRU DO TERAPII" 1-3 grudnia 2006 r. Referat prof. K. Krakowiak, mgr R.Kołodziejczyk, mgr A.Borowicz - pt „ Słowo niedostepne - słowo udostępnione (terapia logopedyczna i logoterapia niesłyszących)".
 17. Doktoranckie II Konwersatorium Metodologiczne oraz Warsztaty Metodologiczne „Badanie w działaniu".  KUL JP II Lublin, 24 lutego 2007 r.
 18. IV Lubelski Festiwal Nauki „Humanista XXI wieku". Lublin 22 -28 września 2007 r. Tytuły projektów: "Fonogesty, czyli wizualizacja mowy" (K. Krakowiak, A. Dziurda-Multan, R. Kołodziejczyk, A.Borowicz). "Surdus loqens na uniwersytecie, czyli dramat i tajemnica inności człowieka niesłyszącego"(K. Krakowiak, A. Dziurda-Multan, R. Kołodziejczyk, A.Borowicz).
 19. Wojewódzka Konferencja Samokształceniowa „Zastosowanie psychostymulacyjnej metody „Dyna-Linqua M.S." /psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy i myślenia/ w pracy edukacyjno-terapeutycznej z osobami z upośledzeniem umysłowym i autyzmem. Rzeszów 19 października 2007 r.
 20. XVI Konferencji Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Standardy diagnozowana i terapii zaburzeń mowy,  06-08.06.2008. Lublin.
 21. Ogólnopolska konferencja z cyklu: Dyskursy Pedagogiki Specjalnej na temat „Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością". Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Stare Jabłonki 28-30 maja 2008 r. Referat pt. "O potrzebie tworzenia programów pomocy psychopedagogicznej dla rodziców dzieci z uszkodzeniami słuchu".
 22. V Lubelski Festiwal Nauki „Wiedza lekarstwem duszy". Lublin 20 -26 września 2008 r. Tytuły projektów: "Fonogesty, czyli wizualizacja dźwięków mowy" (K. Krakowiak, A. Dziurda-Multan, R. Kołodziejczyk, A. Borowicz), "Mój niesłyszący kolega" (K. Krakowiak, R. Kołodziejczyk, A. Borowicz).
 23. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych etapach życia”. UMCS. Nałęczów 15 – 17 października 2008. Tytuł referatu: "Programowanie pomocy dla rodziców dzieci z uszkodzeniami słuchu".
 24. 9th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation - organizowane przez Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, 15 maja 2009 r. Referat pt. "Visualization of speech and multisensory support for hearing with the use of Fonogesty (Cued Speech)".
 25. Konferencja szkoleniowa: Pokonać barierę ciszy a kształtowanie języka metodą fonogestów. Zespół Szkół dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie. 10 czerwca 2009 r. Tytuł referatu: "Zastosowanie fonogestów jako sposób przezwyciężania bariery komunikacyjnej i radzenia sobie ze stresem w rodzinie".
 26. VI Lubelski Festiwal Nauki „Nauka techniką życia". Lublin 19 -25 września 2009 r. Tytuły projektów: "Dlaczego niesłyszący migają?" (K. Krakowiak, R. Kołodziejczyk, A.Borowicz), "Mój niesłyszący kolega" (K. Krakowiak, R. Kołodziejczyk, A. Borowicz, M. Gulip).
 27. VII Lubelski Festiwal Nauki „Nauka przygodą życia". Lublin 18 -24 września 2010 r. Tytuły projektu: "Mój niesłyszący kolega" (K. Krakowiak, R. Kołodziejczyk, A.Borowicz).
 28. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Różnorodność koncepcji, wielość przestrzeni aktualnym wyzwaniem dla teorii i praktyki pedagogiki specjalnej”. Zakład Psychopedagogiki Specjalnej, UMCS, 21-22 października 2010 roku. Tytuł referatu: "Rehabilitacja dzieci z uszkodzeniami słuchu w kontekście pomocy psychopedagogicznej rodzicom".
 29. Konferencja "Myślenie strategiczne na uniwersytecie" w ramach projektu: Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL. Tytuł wystąpienia: Wsparcie studentów z uszkodzeniami słuchu w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (wespół z K. Krakowiak, R. Kołodziejczyk). Lublin 18 marca 2011 r.
 30. Konferencja MEN w Ośrodku Rozwoju Edukacji (Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych) poświęcona zmianom w obszarze organizacji kształcenia specjalnego oraz udzielania dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Sulejówek 1-2 czerwca 2011 r.
 31. Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Logopedycznego połączony z konferencją naukową: „Dwieście lat logopedii w Polsce”. Lublin UMCS. 10 – 11 czerwca 2011 r.
 32. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Edukacja XXI wieku - Komunikowanie się w społeczeństwie w XXI wieku" zorganizowana przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu. Zakopane 19-21 października 2011 r. Tytuł referatu: "Metoda fonogestów - skuteczna komunikacja z osobami z uszkodzeniami słuchu" (wespół z R. Kołodziejczyk).
 33. Konferencja MEN w Ośrodku Rozwoju Edukacji (Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych) poświęcona omówieniu wyników pilotażu nowych rozwiązań prawnych w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Sulejówek 29-30 listopada 2011 r.
 34. Współorganizacja spotkania trzech uniwersytetów na temat "Wsparcie studentów z niepełnosprawnością na uczelniach wyższych" (UE Kraków, UMCS, KUL). Wystąpienie: Wsparcie dla studentów z uszkodzeniami słuchu w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Lublin, KUL, 23 lutego 2012 r.
 35. Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie, wykład prof. Jacka Błeszyńskiego na temat komunikacji w autyzmie, Lublin, KUL 2 kwietnia 2012 r.
 36. VII Konferencja Sekcji Audiologiczno-Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, , „Wychowanie słuchowo-językowe dzieci z głębokimi uszkodzeniami słuchu w rodzinach słyszących według koncepcji wzajemnego dostosowania się” (wespół z Prof. dr hab. K. Krakowiak), Wrocław 1-2 czerwca 2012 r.
 37. Międzynarodowa Konferencja pt. „SLI – Specyficzne zaburzenie językowe – diagnoza, prognoza, interwencja” („SLI – Specific Language Impairment – diagnosis, prognosis, intervention”) Warszawa, 5-8 lipca 2012 roku.
 38. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Odpowiedzialność za edukację osób z uszkodzeniami słuchu", Lublin, KUL,  Wystąpienie: Wsparcie rodzin dzieci z uszkodzeniami słuchu; Integrująca i aktywizująca rola Koła Naukowego Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących "Surdus Loquens" KUL, 25-27 października 2012 r.
 39. II Ogólnopolska Konferencja Naukowego Koła Logopedów i Audiologów UMCS "Zaburzenia słuchu wyzwaniem dla współczesnej nauki". 18-19 stycznia 2013 r. UMCS, Lublin.
 40. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe poświęcone pamięci prof. W. Fijałkowskiego w 10. rocznicę jego śmierci „EKOLOGIA RODZINY W UJĘCIU PROF. WŁODZIMIERZA FIJAŁKOWSKIEGO”. Lublin KUL,  21 marca 2013 r.
 41. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej - konteksty zmian". Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Wystąpienie - "Wsparcie studentów z uszkodzeniami słuchu w środowisku akademickim (z perspektywy nauczyciela akademickiego)" 18-19 kwietnia 2013 r.
 42. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Nauk Pedagogicznych PAN "Aksjologiczne orientacje w pedagogice". 27-29 maja 2013 r. Kazimierz Dolny.
 43. Konferencja naukowo-szkoleniowa "Wspomaganie rozwoju dziecka z wadą słuchu – rola rodziców i terapeutów". Prowadzenie warsztatu p.t. Fonogesty (wespół z K.Krakowiak, Ł. Krakowiak). 15 czerwca 2013 r. Dźwięki Marzeń - Fundacja Orange. Warszawa.
 44. Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna. Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii. Wystąpienie: „Karta oceny zachowań komunikacyjnych dziecka z uszkodzonym słuchem” (K. Krakowiak, M. Panasiuk) – narzędzie do skategoryzowanej oceny i opisu sposobu porozumiewania się dziecka z uszkodzonym słuchem". 13-15 września 2013 r. Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
 45. X Lubelski Festiwal Nauki. Projekt: "Jako komunikować się z dzieckiem niesłyszącym i słabosłyszącym?" (dla szkół podstawowych) - Lublin. KUL. 18 września 2013 r.
 46. Konferencja naukowa. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w gospodarce opartej na wiedzy. Doświadczenia, najlepsze praktyki, perspektywy. 19 września 2013 r. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 47. Konferencja naukowo-szkoleniowa Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z deficytem słuchu. Zespół poradni nr 3. Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji w Lublinie. 9 października 2013r. 
 48. Wojewódzka konferencja „Tu jestem. Tak mówię”- alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC) w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Lublin, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, 6 grudnia 2013 r.
 49. Konferencja "Edukacja Głuchych" zorganizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Polski Związek Głuchych. 20 marca 2014 r. Warszawa.
 50. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Edukacja niesłyszących - wczoraj, dziś i jutro. W 100 lecie kształcenia Głuchych w Łodzi". Wystąpienie: Poczucie tożsamości a umiejętności komunikacyjne młodzieży  z uszkodzeniami słuchu. (A. Dłużniewska. R. Kołodziejczyk. A. Borowicz). Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. 20-21 marca 2015. 
 51. Konferencja naukowa "O tym się nie mówi – osoby słabosłyszące w edukacji, na rynku pracy i w sferze społecznej" Wystąpienie: Wsparcie technologiczne a wsparcie społeczne w kontekście pomocy osobom słabosłyszącym. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 8 maja 2015.
 52. XII Lubelski Festiwal Nauki. Projekt - Mini kurs języka migowego. 21 września 2015 r. (dwie edycje).
 53. XII Lubelski Festiwal Nauki. Projekt - Uczeń niesłyszący - jak mu pomóc? 21 września 2015 r. (jedna edycja).
 54.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Optymalizacja warunków środowiskowych w funkcji poprawy jakości życia w obszarze kultury, zdrowia, pracy i bezpieczeństwa, wystąpienie - Płaszczyzny, formy, metody i środki wspierania młodzieży z uszkodzeniami słuchu w środowisku akademickim, 28 września 2015 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Akademia Ignatianum w Krakowie.

 55. Týždeň vedy a umenia na Slovensku, wystąpienie - Integracyjna i aktywizująca funkcja Koła Naukowego Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących Surdus Loquens,  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Inštitút Juraja Páleša v Levoči. 11-12 listopada 2015 r.

 56. VI Konferencja Naukowo - Szkoleniowa "Słucham, więc potrafię" - Listening is "I Can". Po co nam dwoje uszu? O aspektach słyszenia dwuusznego, Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach, 27.11.2015 r.
 57. KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA „ARTETERAPIA”, ISKRA – Edukacja, Animacja, Szkolenia we współpracy z Katedrą Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wystąpienie: Zajęcia taneczne dla osób z uszkodzeniami słuchu. Lublin 5-6.12.2015.

 58. International multidisciplinary scientific-professional conference EDUCATIONAL CHALLENGES AND TASKS IN THE LIGHT OF ENCYCLICAL – LAUDATO SI’. CATHOLIC UNIVERSITY IN RUŽOMBEROK, Faculty of Education. THE JOHN PAUL II CATHOLIC UNIVERSITY IN LUBLIN, Department of Didactics and School Education, Wystąpienie: Kazimiera Krakowiak,  Renata Kołodziejczyk, Aleksandra Borowicz,Tworzenie środowiska przyjaznego osobom z uszkodzeniami słuchu w świetle  Encykliki Laudato si’ Ojca Świętego Franciszka poświęconej trosce o wspólny dom. Inštitút Juraja Páleša v Levoči. 17-18.01.2016 r.

 59.  Udział w wykładzie połączonym z dyskusją "Model nauczania dwujęzycznego dzieci głuchych w Polsce” dr Magdalena Dunaj . PZG Łódź,  Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym – ECHO w Warszawie. 17.03.2016 r.

 60. Konferencja naukowa "O tym się nie mówi – Coaching osób z uszkodzeniami słuchu" Wystąpienie: Umiejętności komunikacyjne a poczucie własnej tożsamości osób z uszkodzeniem słuchu (wespół z dr Renatą Kołodziejczyk). Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin,  9 kwietnia 2016.
 61. Konferencja Naukowa Fonem – Sylaba – Logos – Paideia. Język w wychowaniu i pedagogice  połączona z Jubileuszem z okazji: 45 lat pracy naukowej Prof. Dr hab. Kazimiery Krakowiak 50 lat Metody Cued Speech. Wystąpienie: Metoda cued speech i jej adaptacje do różnych języków świata. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 12-13 maja 2016 r.

 

62. Jubileusz 30-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długopolu-Zdroju. Wystąpienie: Propozycje zmian systemowych  w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi spowodowanymi przez uszkodzenia słuchu (niesłyszących,  słabosłyszących, niedosłyszących). (wespół z Prof. dr hab. K. Krakowiak). Długopole-Zdrój, 20 maja 2016r.

63. Konferencja Głusi Mają Głos V „Od korzeni do pędów”, Instytut Polskiego Języka Migowego, Uniwersytet Warszawski, 3-4 września 2016 r.

64. XIII Lubelski Festiwal Nauki. Projekt - Mini kurs języka migowego dla dzieci. 19 i 21 września 2016 r. (cztery edycje).

 

65. I KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu Współczesne tendencje w pedagogice specjalnej na temat: Aktualne konteksty aktywności i uczestnictwa osób z niepełnosprawnością. Wystąpienie: Udział Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL w przemianach edukacji osób z uszkodzeniami słuchu (wespół z K. Krakowiak i R. Kołodziejczyk). Rzeszów, 26 - 27 października 2016r.

 

66. Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa "A to PSIkus – niepełnosprawność a zooterapia". Wystąpienie: Pies asystujący osobie niesłyszącej i niedosłyszącej - polskie ustawodawstwo. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. 2 marca 2017r.

 

67. Konferencja „Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 – kształcenie specjalne”, Wystąpienie: Standardy dostępności podręczników szkolnych dla uczniów ze SPE (wespół z dr Renatą Kołodziejczyk). Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, 13 marca 2017 r.

68. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "O tym się nie mówi...4" Komunikacja osób niedosłyszących. Wystąpienie: „Oczekiwania studentów z uszkodzeniami słuchu względem organizacji studenckich”. Lublin, KUL, 31.03-1.04.2017 r.

69. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa WSPAniale jest się rozwijać – niepełnosprawni w biznesie. Wystąpienie: Jak kampanie społeczne zmieniają wizerunek osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy? Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. 18 maja 2017 r.

70. XIV Lubelski Festiwal Nauki „Nauka – między tradycją a współczesnością”, kierownik projektu „Mini kurs języka migowego dla dzieci”, 25 września 2017r.

71. XIV Lubelski Festiwal Nauki „Nauka – między tradycją a współczesnością”, współorganizator projektu „Mini kurs języka migowego ”26.09.2017

72. XIV Lubelski Festiwal Nauki „Nauka – między tradycją a współczesnością”, opiekun naukowy projektu „Integracja klasy jako grupy społecznej”, 28 września 2017r.

73. Lubelski Piknik Naukowy, projekt „Zamigaj ze mną”,  30 września 2017r.

74. Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa Odkryj i spełnij swoje marzenia - kreatywność a niepełnosprawność. Wystąpienie: Osoba niesłysząca jako działacz i organizator – możliwości i trudności. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. 30 listopada - 1 grudnia 2017 r. 

75. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. "Terapia logopedyczna. Strategie - metody - techniki". Wystąpienie pt. Współpraca logopedy z rodzicami dziecka z uszkodzonym słuchem. Naukowe Koło Logopedów i Audiologów UMCS. 27 stycznia 2018r.

 

76. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. "Terapia logopedyczna. Strategie - metody - techniki". Warsztaty pt. Kompetencje językowe a metody udostępniania treści dzieciom z zaburzeniami kompetencji językowej. Wespół z dr Renatą Kołodziejczyk. Naukowe Koło Logopedów i Audiologów UMCS. 28 stycznia 2018r.

 

77. Konferencja pt. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty - uczeń z dysfunkcją słuchu. Wystąpienie pt. Funkcjonowanie ucznia z uszkodzeniem słuchu a wybór modelu pracy na lekcji. Wespół z Agnieszką Dłużniewską i Renatą Kołodziejczyk. Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 27 lutego 2018 r.

 

78. Konferencja Nowy model kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ośrodek Rozwoju Edukacji. Sulejówek, 28-29 listopada 2018 r. (uczestnik dyskusji).

 

... dalsza część w zakładce dorobek...

Ostatnia aktualizacja: 20.11.2023 10:07