Beata Piskorska

Dyżur w semestrze zimowym: CP 29B; MS Teams środa godz. 9.10-10.50 

Strona na Academia.edu:

https://kul.academia.edu/BeataPiskorska

https://www.researchgate.net/profile/Beata_Piskorska

Wykształcenie:

2018 - stopień dr hab. (nauka o polityce) nadany przez Radę Wydziału Politologii UMCS w Lublinie 

2007 r. doktor nauk politycznych, na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lubinie, specjalnośc stosunki międzynarodowe

2003 studia podyplomowe z Zarządzania Projektami Europejskimi i Prawa Unii Europejskiej, Wydział Prawa i Administracji  UMCS w Lublinie, spejalista do spraw zarządzania projektami europejskimi

2002 magister nauk o polityce Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, specjalnośc stosunki międzynarodowe

 

Zainteresowanie naukowe:

Zakres przedmiotowy badań naukowych obejmuje problematykę integracji europejskiej –  zwłaszcza politykę zagraniczną Unii Europejskiej i wymiar wschodni UE (Europejska Polityka Sąsiedztwa, Partnerstwo Wschodnie); bezpieczeństwo energetyczne; prawo Unii Europejskiej (proces zmian prawno-konstytucyjnych, UE wobec wyzwań globalnych); stosunki międzynarodowe (w regionie Europy Wschodniej).

 

Pobyty studyjne i staże zagraniczne, wyjazdy naukowe:

 

Staże w instytucjach europejskich w Brukseli:

2009 - Komisja Europejska

2005 - Parlament Europejski

2009 r. - Parlament Europejski (1,5 miesiąca)

 

Pobyty studyjne, wyjazdy i staże badawcze:

7/2007 - Uniwersytet Europejski we Florencji (Włochy) 

7/2012 - London School of Economics (Londyn)

11/2012 - Centre for European and Transatlantic Studies and International Renaissance Foundation’s w Kijowie (Ukraina)

VI-VIII/2013 - staż 3 miesięczny w ramach programu "Najlepsze praktyki na KUL" na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina)

2013 - Summer Research Fellowship w European University Institute we Florencji (Włochy)

XII/2014 - wyjazd studyjny z ramienia Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce do Komisji Europejskiej, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Parlamentu Europejskiego i Ambasady Stanów Zjednoczonych w Brukseli w ramach konsultacji społecznych w sprawie TTiP 

4/2016 - Central European University Budapeszt (Węgry)

24-27 października 2016 r. - wyjazd badawczy do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i Komisji Europejskiej w Brukseli 

V/2018 - wyjazd studyjny do Komisji Europejskiej w Brukseli

 

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+:

2012 - European University Cyprus w Nikozji (Cypr)

2015 - Peter Pazmany University w Budapeszcie (Węgry)

2019 - Istanbul Gedik University w Istanbule (Turcja)

 

Wykłady gościnne na zaproszenie:

10 lipca 2014 r - wykład pt. Eastern Policy of the EU dla dziennikarzy ukraińskich, białoruskich w Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw w Lublinie 

15 maja 2019 r. - wykład dla uczniów szkół ponadpodstawowych, pt. „15 Polski w Unii Eurpejskiej” organizowany przez Europejski Dom Spotkań − Fundacją Nowy Staw w Lublinie, Euro-Direct w Lublinie 

4 maja 2019 r. – wykład, pt. „The EU as an Security Actor in International Relations” w Istanbul Gedik University, Turcja 

10 maj 2019 - wykład The EU soft or hard power actor in international relations?, Beykent University w Istanbule (Turcja)

15 sierpień 2020 - wykład on line Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie Stan Unii Europejskiej w 2020 r.

25 września 2020 r. - wykład na Europejskiej Akademii Młodych Liderów Wsi w Biłgoraju organizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (PKE), Fundację Kuźnica im. Hugona Kołłątaja

22 grudnia 2020 r. - wykład: Turkey-EU relations and recent political developments in Poland, UPA and Istanbul Kent University Political Science and Public Administration Department (Turcja)

 

Współpraca międzynarodowa:

11/2017  - uczestnictwo w „Dialogu Trójstronnym Polsko-Rosyjsko-Ukraińskim” w Wiedniu, na zaproszenie Fundacji Friedricha Eberta/FES Regionalnego Biura OBWE (FES ROCPE) w Wiedniu (Austria)

11/2012 - uczestnictwo w projekcie: The European Union, Central and Eastern Europe and Ukraine: Transformation, Prognosis and Perspectives, na zaproszenie Centre for European and Transatlantic Studies and International Renaissance Foundation’s ‘East – East’ Programme Kijów (Ukraina)

2009-2021 - współpraca badawczo–naukowa z Centrum Naukowym Ucrainicum na Wydziale Teologii KUL

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Członek European International Studies Association

Członek Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych o/Lublin

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich o/Lublin (wiceprezes)

2019 - wiceprzewodnicząca komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich 

 

Działalność naukowa i społeczna:

2006-2007- członkostwo w „Zespole do spraw monitorowania polityki wschodniej Unii Europejskiej” przy Centrum Europejskim w Natolinie 

od 2017 r. członek Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce

2018 - Prezes Stowarzyszenia Edukacji i Badań MiędzynarodowychERIA

2018 - Lider merytoryczny projektu na KUL -  Lubelska Koalicja na rzecz Integracji

2018 - członek Zespołu Ekspertów KUL

2019 - przewodnicząca Rady Instytutu Europy Środkowej 

2020 - prezes Zarządu Fundacji Dobrego Samarytanina 

2020 - członek Scientific Board of Research Network on European Identity 

2020 - kurator Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych KUL

 

Członkostwo w komitetach redakcyjnych:

2015-2016 redaktor tematyczny czasopisma "Atheneum. Polskie Studia Politologiczne"

2018 - członek redakcji czasopisma "Przegląd Europejski"

2019 - członek redakcji Uluslararasi Politika Akademisi (UPA)

2019 - redaktor naczelna "Studia i Analizy Nauk o Polityce"

2020 - członek Rady Naukowej "Rocznika Europeistycznego"

2020 - członek redakcji UPA Strategic Affairs

 

Organizacja konferencji i seminariów krajowych i międzynarodowych:

2009 - organizacja Debat europejskich KUL (3 cyklicznych seminariów naukowych w Instytucie Politologii KUL) 

2011-2020 - organizacja 26 konferencji we współpracy z Fundacją Rozwoju KUL, Stowarzyszeniem Badań i Edukacji Międzynarodowej ERIA oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, w tym podczas corocznego Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie (5), cyklicznych seminariów naukowych o tematyce europejskiej: "Seminariów Jeana Monneta", "Seminariów Adenauera" 

 

 

Organizacja i prowadzenie warsztatów/szkoleń/wystaw na KUL:

 

1. Koncepcja merytoryczna, organizacja i koordynowanie cyklu wykładów jako lider merytoryczny w ramach Summer School na KUL, pt. Proces migracji we współczesnych stosunkach międzynarodowych a ochrona praw migrantów w ramach projektu międzynarodowego Lubelska Koalicja na rzecz Integracjiwspółfinansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa skierowany jest do cudzoziemców (min. studentów szkół wyższych i średnich, liderów środowisk migranckich) w dniach 1-10 lipca 2019 r.

2. Organizacja na KUL warsztatów ogólnouniwersyteckich dla studentów i pracowników naukowych i administracyjnych we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz Słupskim Instytut ds. Młodzieży, pt. „Jak efektywnie działać w sieci?”, 4 marca 2020 r.

3. Organizacja wystawy ogólnouniwersyteckiej na KUL, pt. "Give real life a like" we współpracy z Europejskim Domem Spotkań − Fundacją Nowy Staw w Lublinie, Euro-Direct Lublin w dniach 19-25.10.2019 jako efekt współpracy wypracowany podczas wymiany międzynarodowej, przez młodzież z Chorwacji, Gruzji, Słowacji i Polski.

4. Organizacja wystawy ogólnouniwersyteckiej na KUL, pt. Let’s Picture our history we współpracy z Europejskim Domem Spotkań − Fundacją Nowy Staw w Lublinie, Euro-Direct Lublin, 2-9 września 2020 r. w celu promowanie roli Św. Jana Pawła II w odzyskaniu niepodległości przez Polskę i Litwę z udziałem młodzieży z obu państw

5. 28 listopada 2020 r. workshop „EU Foreign Policy” European Diplomacy Workshop on line w dniach 28 listopada - 2 grudnia 2020 r. podczas European Academy of Diplomacy, Konrad Adenauer Stiftung

 

Granty, nagrody:

2011-2020 - 26 otrzymanych grantów zewnętrznych z Fundacji Konrada Adenauera w Polsce na organizację konferencji naukowej i wydanie wybranych publikacji 

2018 - nagroda indywidualna rektora II stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe 

2017 - nagroda rektora III stopnia za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki oraz całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych 

2013 - grant Centrum Europejskiego w Natolinie na badania letnie w European University Institute we Florencji

2013 - grant w ramach programu "Najlepsze praktyki na KUL" na staż 3 miesięczny na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku na Ukrainie

2006-2007 - grant promotorski na realizację projektu badawczego (promotorskiego) "Wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej"

2002 - pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu stosunków międzynarodowych na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie

Promotorstwo prac dyplomowych:

Promotorka 66 prac licencjackich i 6 magisterskich na kierunku bezpieczeństwo narodowe; 

Recenzje magisterskie i licencjackie:

Recenzentka 102 prac licencjackich i magisterskich na kierunku bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe 

Członkostwo przewodach habilitacyjnych:

1 recenzji w postępowaniu habilitacyjnym; 1 członkostwo w w postępowaniu habilitacyjnym

Recenzje publikacji polskich i zagranicznych:

3 recenzje wydawnicze

2004-2020 - Uczestnictwo w ok. 150 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych z referatem

 

Publikacje:

Autorka 12 monografii (4) i publikacji pod redakcją (8), ok. 60 artykułów naukowych

Monografie:

1. Instytucjonalizacja Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002 s. 161

2. Wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008 s. 515.

3.Wpływ procesów antydemokratycznych w państwach Partnerstwa Wschodniego na Europejską Politykę Sąsiedztwa/Impact of Anty-democratic Processes in Eastern Partnership Countries on the  European Neighbourhood Policy, "Zeszyty Natolińskie" nr 59/2014, s. 153.

4. Soft power w polityce Unii Europejskiej wobec państw Partnerstwa Wschodniego, Lublin 2017, s. 597. 

Publikacje pod redakcją:

1. Negocjacje w XXI wieku: teoria, praktyka, znaczenie, red. Beata Piskorska, Agnieszka Magdalena Zaręba, Wydawnictwo KUL 2020, s. 135.

2. System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku, red. B. Piskorska, A. M. Zaręba, Lublin 2018, s. 295.

3. Europejskie doświadczenia z demokracją i gospodarką rynkową - przykład dla Ukrainy, red. M. Dahl, B. Piskorska, P. Olszewski, Warszawa 2015, s. 125.

4. Dyplomacja cyfrowa jako instrument polityki zagranicznej XXI wieku, red. M.Kosienkowski, B. Piskorska, Lublin 2014, s. 213.

5. Współpraca transatlantycka. Aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne, red. J.M. Fiszer, P. Olszewski, B. Piskorska, A. Podraza, Warszawa 2014, s. 356.

6. Mołdawia i Unia Europejska - od współpracy do integracji, red. B. Piskorska, M. Kosienkowski, Lublin 2014, s. 187.

7. Ukraina po wyborach parlamentarnych 2012: proeuropejska perspektywa?, red. B. Piskorska, Lublin 2013.

8. Unia Europejska i Rosja. W kierunku nowego otwarcia, red. B. Piskorska, Lublin 2012.

Redakcja naukowa poszczególnych numerów czasopism:

1. Redakcja naukowa "Studia i Analizy Nauk o Polityce" 2(2020)

2. Współredakcja naukowa "Studia i Analizy Nauk o Polityce" 1(2020)

3. Redakcja numeru "Roczników Nauk Społecznych", pt. Strategia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej wobec wyzwań globalnych, 10 (46) 2018, nr 1. 

4. Współredakcja z W. Gizickim numeru "Roczników Nauk Społecznych", pt. Współczesne problemy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, 5(41)2013, nr 3.

 

Artykuły w czasopismach punktowanych:

 

 1.  Wschodni wymiar polityki Unii Europejskiej – rozważania metodologiczne [w:]Integracja europejska – metodologia badań, „Przegląd Europejski” nr 2 (15) 2007.
 2. Wymiar wschodni Unii Europejskiej – komplementarny, czy konkurencyjny dla pozostałych kierunków Unii Europejskiej (analogie i rozbieżności)„Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 1-2/2009.
 3. Inicjatywa Partnerstwa Wschodniego. Kontynuacja Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, czy nowa polityka rozszerzania Unii Europejskiej na Wschód?[w:] Unia Europejska między poityką wschodnią a Partnerstwem Wschodnim, red. E. Cziomer, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” nr 4 (VI), Kraków 2009.
 4. Progres czy regres? Polityka wschodnia Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, [w:] Unia Europejska - Polska - Ukraina, Społeczno-Kulturalny, Polityczny-Gospodarczy wymiar współpracy, "Gnieźnieńskie Studia Europejskie - Seria Monografie" t. 7, Poznań 2012, s. 15-37.
 5. Wartości czy interesy? Europejska Polityka Sąsiedztwa jako test na efektywność  normatywnej siły Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych, "Analiza natolińska" 11(70) 2013.
 6. Nie tylko miękka siła: Unia Europejska jako aktor w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego, "Roczniki Nauk Społecznych KUL" 41, nr 3/2013.
 7. Efficiency of the EU soft instruments used in Ukrainian crisis, “Atheneum. Polish Political Science Studies", 2015/48, s 151-167.
 8. Nowa strategia na nowe czasy - konieczność redefinicji polityki zagranicznej UE w jej sąsiedztwie, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna" 4/2015, s. 208-241.
 9. Globalna strategia a redefinicja polityki Unii Europejskiej w jej sąsiedztwie, "Roczniki Nauk Społecznych KUL" 2018, 10(46), 1, s. 67-91.
 10. The Eastern Partnership - the challenge for the EU's soft power in international relations, "On-line Journal Modeling the New Europe" 2018, no 26, s. 78-94.
 11. Is the European Union still an attractive international actor? Challenges for the global role of the EU,“Przegląd Europejski”, vol. 2019, no. 3, s. 31-42.
 12. Partnerstwo Wschodnie po 10 latach: sukces czy porażka, realizm, czy iluzja?, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 17 (2019), zeszyt 2: 10 lat Partnerestwa Wschodniego UE – perspektywa Polski i Europy Środkowej, red. J. Olchowski, s. 9-39.

Rozdziały w książkach:

 1. Podmiotowość prawna Unii Europejskiej a jej kompetencje w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa” [w:]Polska w Unii Europejskiej. Bilans otwarcia, red. J. Marszałek-Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
 2. Mołdawia i Naddniestrze w polityce wschodniej Unii Europejskiej” [w:]Konflikty niskiej intensywności w Naddniestrzu, M. Celewicz, J. Kłoczowski, M. Pietraś (red.)  Lublin 2006.
 3. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej w świetle Traktatu Konstytucyjnego” w „Annales UMCS” Sectio K, Lublin 2006.
 4. Koncepcja „Szerszej Europy” (Wider Europe) Unii Europejskiej. Miejsce wymiaru wschodniego” [w:]Wymiar Wschodni Unii Europejskiej. Wielowymiarowość integrującej się Europy, red. A. Staszczyk, J. Jartyś, Szczecin 2007.
 5. Wymiar wschodni „polityki sąsiedztwa” UE jako element WPZiB UE. Aplikacje dla Polski”[w:] „Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Pomostowość czy buforowość”?,red. J. Jartyś, A. Staszczyk, Szczecin 2008.
 6. Wymiar wschodni Unii Europejskiej - wyzwanie strategiczne dla Unii Europejskiej i Prezydencji Polski w 2011 r., [w:]Unia Europejska w 2008 r. Aktualne problemy i najważniejsze wyzwania, red. M. Musiał- Karg, T. Wallas, Poznań 2009, s. 97-114.
 7. Partnerstwo Wschodnie. "Okręt flagowy" Unii Europejksiej i Polski w nadchodzącej Prezydencji, [w:]2011 Polska Prezydencja w Unii Europejskiej, red. R. Riedel, P. Kimontowski, Opole 2009, s. 371-388.
 8. Europeizacja (Europeanization) państw sąsiedzkich Unii Europejskiej na przykładzie Europy Wschodniej,[w:] Europejska polityka bezpieczeństwa i integracji, red. K. Budzowski, Kraków 2010, s. 189-202.
 9. Integracja obszaru Europy Wschodniej z Unią Europejską w wymiarze politcznym,[w:] Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar politczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, P. Tosiek, Zamość 2010, s. 383-404.
 10. Europa Wschodnia w procesie kształtowania nowego ładu międzynarodowego, [w:]Dialog europejski Zachód-Wschód. Dwie dekady transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej 1989-2009, red. A. Stępień-Kuczyńska, M. Potz, M. Słowikowski, Toruń 2010, s. 47-64.
 11. Stosunki NATO-Rosja w nowej architekturze bezpieczeństwa w Europie, [w:]NATO w pozimnowojennym środowisku (nie)bezpieczeństwa, red. M. Pietraś, J. Olchowski, Lublin 2011, s. 361-378. 
 12. Polityka Unii Europejskiej wobec krajów Kaukazu Południowego,[w:] Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy w polityce Unii Europejskiej, red. A. Staszczyk, Szczecin 2011, s. 141-184.
 13. Partnerstwo Wschodnie po reformie instytucjonalnej Unii Europejskiej w zakresie stosunków zewnętrznych - wnioski z realizacji i perspektywy dla Polski,[w:] Unia Europejska po Traktacie z Lizbony. Pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania, red. P. Tosiek, Lublin 2012, s. 147-168.
 14. Partnerstwo Wschodnie 2011. Sukces czy porażka polskiej prezydencji w Unii Europejskiej?, [w:]Polska prezydencja wobec wyzwań współczesnej Unii Europejskiej, red. A. Legucka, Warszawa 2012, s. 156-183.
 15. Unia Europejska w poszukiwaniu nowej strategii w polityce światowej po Traktacie z Lizbony, [w:] Organizacje międzynarodowe wobec politycznych i społecznych problemów świata,red. W Gizicki, Toruń 2012, s. 108-132.
 16. "Synergia czarnomorska": zbliżenie państw Morza Czarnego do Unii Europejskiej, [w:]Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej,red. M. Pietraś, K. Stachurska-Szczesiak, J. Misiągiewicz, Lublin 2012, s. 175-192
 17. Podmiotowość Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych, [w:]Unia Europejska i Rosja. W kierunku nowego otwarcia,red. B. Piskorska, Lublin 2012, s. 15-38.
 18. Wymiar wschodni jako całościowa koncepcja kształtowania relacji Unii Europejskiej z Rosją, [w:]Unia Europejska i Rosja. W kierunku nowego otwarcia, red. B. Piskorska, Lublin 2012, s. 125-148.
 19. Prezydencja po Polsku 2011. Ewolucja priorytetów, realizacja i zaniechania,[w:] Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej, red. J. Fiszer, Warszawa 2012, s. 108-129.
 20. Implikacje Europejskej Polityki Sąsiedztwa dla partnestwa strategicznego Unii Europejskiej z Rosją, [w:] Europejska Polityka Sąsiedztwa - cele, dotychczasowe doświadczenia i efekty oraz perspektywy, red. J. Fiszer, Warszawa 2012, s. 107-128.
 21. EUropejska polityka Polski wobec Mołdawii. Ewolucja i stan obecny,[w:] Europa Środkowo-Wschodnia: historia, ekonomia, kultura. Materiały naukowe poświęcone pamięci Bohdana Osadczuka, red. J. Kit i in., Warszawa-Lwów 2012, s. 229-243.
 22. Perception and estimation of the current Ukraine's stance in new EU crisis realities, [in:] The European Union, Central and Eastern Europe and Ukraine: Trasformation, Prognosis and Perspectives, "Analytycal Report", Centre for European and Transatlantic Studies and International Rennaisance Foundation's "East-East" Program, Kiev 2013.
 23. Soft power jako efekt ewolucji rozumienia siły we współczesnym ładzie międzynarodowym, [w:] NATO wobec wyzwań współczesnego świata, red. R. Łoś, R. Czulda, J. Regina-Zacharski, Warszawa-Łódź 2013, s. 363-378.
 24. Perspektywy integracji Ukrainy z Unią Europejską w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Partnerstwa Wschodniego,[w:] Ukraina po wyborach parlamentarnych 2012. Proeuropejska perspektywa?, red. B. Piskorska, Lublin 2013, s. 139-188.
 25. The Eastern Partnership: the Way to Enhancing Cooperation between the European Union and Its Eastern Neighbours, [w:] European Funds and the Social and Economic Crisis, red. K. Grabczuk, Warszawa 2013, s. 65-89.
 26. Dyplomacja cyfrowa: instrument miękkiej siły Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych, [w:] Dyplomacja cyfrowa jako instrument polityki zagranicznej Unii Europejskiej w XXI wieku, red. M. Kosienkowski, B. Piskorska, Lublin 2014, s. 105-142.
 27. Hard power contra soft power. Amerykańska a europejska wizja polityki zagranicznej. Czy porozumienie jest możliwe?, [w:]Współpraca transatlantycka. Aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne, red. J.M. Fiszer, P. Olszewski, B. Piskorska, A. Podraza, Warszawa 2014, s. 85-106.
 28. Mołdawia w Partnerstwie Wschodnim - instrumenty i ich implementacja, [w:] Mołdawia i Unia Europejska - od współpracy do integracji, red. B. Piskorska, M. Kosienkowski, Lublin 2014, s. 140-182.
 29. Adaptacja Unii Europejskiej i Polski do nowych uwarunkowań bezpieczeństwa w Europie Wschodniej. Kazus Ukrainy, [w:] Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Próba bilansu i nowe otwarcie,red. J. M. Fiszer, Warszawa 2015, s. 143-170.
 30. Unia Europejska jako normatywny reżim międzynarodowy (normative power), [w:]Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, red. E. Stadmuller, Ł. Fijałkowski, Wrocław 2015.
 31. Parlament Europejski jako wyraziciel demokratycznej woli obywateli Unii Europejskiej - ewolucja kompetencji w świetle reform prawa traktatowego,[w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2014. Kampania wyborcza na Lubelszczyźnie - przebieg, narzędzia komunikowania politycznego, wyniki, red. A. Łukasik-Turecka, Lublin 2015, s. 11-33.
 32. Wykorzystanie doświadczeń europejskich w kształtowaniu systemu politycznego i ekonomicznego Ukrainy,[w:] Europejskie doświadczenia z demokracją i gospodarką rynkową - przykład dla Ukrainy, red. M. Dahl, B. Piskorska, P. Olszewski, Warszawa 2015, s. 84-118.
 33. E-dyplomacja jako nowoczesny instrument polityki zagranicznej, „Przegląd Uniwersytecki", nr 1(159), styczeń-luty 2016, s. 18-19.
 34. Między retoryką a rzeczywistością: relacje Ukrainy z Unią Europejską w kontekście kryzysu na Ukrainie 2013/2014, [w:] Stosunki polsko-ukraińskie 1991-2014. Próba bilansu, red. M. Pietraś, B. Surmacz, M. Malskyj, Lublin 2016, s. 223-244.
 35. The European Union as a Leader in New Technologies for Energy Security and Climate Change, [w:] New Technologies as a Factor of International Relations,ed. by M. Szkarłat, K. Mojska, Cambridge 2016, s. 372-398.
 36. Polityka wschodnia Unii Europejskiej - wyzwanie dla Polski, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania,red. J. Barcz, S. Domaradzki, R. Kuligowski, M. Szewczyk, E. Szklarczyk-Amati, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2018, s. 183-194.
 37. B. Piskorska, W. Gizicki, Evolution of Security Environment
  In East-Central Europe
  , [w:] Środowisko Bezpieczeństwa Powietrznego Państwa Air Safety Environment of the State, red. Adam Radomyski
  Piotr Malinowski, Daniel Michalski, Wrocław 2018, s. 15-37.
 38. The European Union and the Countries of Eastern Partnership: the Type of Cooperation and Neighbours' Perception[in:] Perception of the European Union's Identity in International Relations, ed. by Anna Skolimowska, London, Routledge 2019, p. 89-115.
 39. Unia Europejska i jej wschodnie sąsiedztwo - konieczność rewizji Partnerstwa Wschodniego,[w:] Przyszłość liberalnego ładu międzynarodowego i rola Europy, red. W. Kostecki, B.E. Nowak, K. Smagorzewski, Warszawa 2019, s. 151-174.
 40. Stosunki z Europa Wschodnią, Partnerstwo Wschodnie,[w:] Priorytety nowej Komisji Europejskiej a interesy Polski. Ocena i wnioski Team Europe, red. Z. Czachór, J. Barcz, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2019, s. 99-104. (Relations with Eastern Europe, Eastern Partnership, [in] Priorities of the new European Commission and the interests of Poland. Team Europe’s assessments and conclusions), p. 101-106.
 41. "Integracja bez członkostwa". Koncepcje europeizacji wschodnich granic Unii Europejskiej, [w:] Jednostka-społeczeństwo-państwo. Księga Pamiątkowa ku czci śp. profesora Jerzego Rebety, red. A. Podraza W. Gizicki, Lublin 2019, s. 291- 307.
 42. Unia Europejska a kryzys liberalny porządku międzynarodowego: główne wyzwania dla globalnej roli UE, [w:] Logos i ethos w polityce. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Wójcika, red. A. Łukasik-Turecka, K. Słowiński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020, s. 637-652 Numer ISBN: 978-83-8061-825-1
 43. Unia Europejska jako mediator na arenie międzynarodowej – perspektywa teoretyczna i empiryczna, [w:] Negocjacje w XXI wieku: teoria, praktyka, znaczenie, red. Beata Piskorska, Agnieszka Magdalena Zaręba, Wydawnictwo KUL 2020, s. 73-90.

 

Artykuły i komentarze publicystyczne:

 1. EU’s Policy Towards Migration Crisis at Turkish Border 2020, w: Uluslararası Politika Akademisi (UPA), 2020
 2. 2020 Polish Presidential Elections In The Shadow of Covid-19 Pandemic, 2020, w: Uluslararası Politika Akademisi (UPA), 2020 
 3. EU-Turkey Migration Deal: Where Does It Stand After Three Years?, w: Uluslararası Politika Akademisi (UPA), 2019

 

 Rekomendacja dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

1. „Wzmocnienie wymiaru wschodniego Europejskiej Polityki Sąsiedztwa – wyzwanie strategiczne dla Prezydencji Polski w Unii Europejskiej w 2011 r.”, Warszawa 2007 r.

Recenzja:

1. The European Union and Its Neighbours. A legal appraisal of the EU’s Policies of stabilisation, partnership and integration, ed. by Steven Blockmans and Adam Łazowski,  The Hague 2006, s. 640, [w:] „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 1-2/2009.

2. The European Union and Its Neighbours, Haque 2006, ss. 640, "Rocznik Nauk Społecznych KUL" 2(38) 2010, s. 328-335.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 24.01.2021 14:36