Beata Piskorska

 

Title of the Course: Eastern Policy of the European Union

 

1.       The specificity of external relations of the EU - Common Foreign and Security Policy of the EU (CFSP), Common European Defense and Security Policy (CESDP)  - evolution, instruments and their competences

2.       The term of the Eastern Dimension of the EU (definition, evolution, countries,  Eastern Europe form political, geographical, cultural, social and economical point of view) – paper

3.       The European Neighborhood Policy of the EU – the evolution, idea, instruments, and others dimensions of the EU (Mediterranean and Northern) – paper (4)

4.       The eastern policy of Poland (history, main objectives, documents: non-paper (2001), The Eastern Partnership, Polish Presidency in the EU (2011) - paper  (2)

5.       The eastern policy of other countries of the EU (Germany, Sweden, etc.) - paper

6.       The European Union policy towards Russia (political, economical and social situation  in Russia, Four common Spaces the EU and Russia, Partnership for Modernisation, energy policy, Russian Policy towards “near abroad” - paper

7.       The European Union policy towards Ukraine - paper

8.       The European Union policy towards Belarus - paper

9.       The European Union policy towards Moldova - paper

10.    The European Union policy towards the Southern Caucasus and the Black Sea Countries - paper

11.    Perspectives of the Eastern Policy of the EU

 

Literature

1.       B. Piskorska, Wschodni wymiar polityki Unii Europejskiej, Toruń 2008.

2.       Unia Europejska i Rosja. W kierunku nowego otwarcia, red. B. Piskorska, Lublin 2012.

3.       Ukraina po wyborach parlamentarnych 2012: proeuropejska perspektywa?, red. B. Piskorska, Lublin 2013.

4.       B. Piskorska, Wschodni wymiar polityki Unii Europejskiej – rozważania metodologiczne [w:] Integracja europejska – metodologia badań, „Przegląd Europejski” nr 2 (15) 2007.

5.       Progres czy regres? Polityka wschodnia Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, [w:] Unia Europejska - Polska - Ukraina, Społeczno-Kulturalny, Polityczny-Gospodarczy wymiar współpracy, "Gnieźnieńskie Studia Europejskie - Seria Monografie"t. 7, Poznań 2012, s. 15-37.

6.       B. Piskorska, Koncepcja “Szerszej Europy” Unii Europejskiej. Miejsce wymiaru wschodniego [w:] Wymiar wschodni Unii Europejskiej. Wielowymiarowowść integrującej się Europy, red. A. Staszczyk. J. Jartyś, Szczecin 2007, s. 49-66.

7.       B. Chmiel, Instytucjonalizacja Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Toruń 2002.

8. B. Piskorska Inicjatywa Partnerstwa Wschodniego. Kontynuacja Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, czy nowa polityka rozszerzania Unii Europejskiej na Wschód? [w:] Unia Europejska między polityką wschodnią a Partnerstwem Wschodnim, red. E. Cziomer, "Krakowskie Studia Międzynarodowe" nr 4 (VI), Kraków 2009

9. B. Piskorska, Wymiar wschodni  Unii Europejskiej – komplementarny, czy konkurencyjny dla pozostałych kierunków Unii Europejskiej (analogie i rozbieżności),  „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 1-2/2009.

9.       B. Piskorska Partnerstwo Wschodnie. "Okręt flagowy" UE i Polski w nadchodzącej Prezydencji, [w:] 2011 Polska prezydencja w Unii Europejskiej, red. R. Riedel, P. Klimontowski, Opole 2010, s. 371-388.

10.    B. Piskorska, „Mołdawia i Nadniestrze w polityce wschodniej Unii Europejskiej” [w:] Konflikty niskiej intensywności w Nadniestrzu, M. Celewicz, J. Kłoczowski, M. Pietraś (red.)  Lublin 2006.

11.    Nowe sąsiedztwo na Wschodzie poszerzonej Unii, red. T. Kołodziej, Warszawa 2005.

12.    Wymiar wschodni Unii Europejskiej, red. M. Zamarlik, Kraków 2004.

13.    Polityka rozszerzonej Unii Europejskiej wobec Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii (materiały z seminarium), oprac. T. Paszewski,  „Raporty i Analizy” CSM, nr 9/03.

14.    „Wymiar wschodni” UE – szansa czy idée fixe polskiej polityki, red. P. Kowal, Warszawa 2002

15.    Friends or Family? Finnish, Lithuanian and Polish perspectives on the EU’s policy towards Ukraine, Belarus and Moldova, Grzegorz Gromadzki, Raimundas Lopata, Kristi Raik, Fiia Report 12/2005.

16.    Non-paper z polskimi propozycjami w sprawie przyszłego kształtu polityki rozszerzonej Unii Europejskiej wobec nowych wschodnich sąsiadów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, styczeń 2003, <http://www.msz.gov.pl>.

17.    „The European Union’s Two Dimensions: The Eastern and the Northern, Security Dialogue, December 2003,  vol. 34, no. 4.

 

Additional reading list:

 1. The EU & Moldova. On a Fault – line of Europe, ed by Ann Lewis, London 2004.
 2. The EU & Russia, ed. by John Pinder, Yuri Shihkov, London 2002.
 3. The EU & Belarus. Between Moscow & Brussels, ed by Ann Lewis, London 2002.
 4. The EU & Ukraine. Neighbours, Friends, Partners?, ed by Ann Lewis,  London 2002.
 5. The European Union and Its Neighbours. A Legal Appraisal of the EU’s Policies of Stabilisation, Partnership and Integration, ed.by S. Blockmans, A. Łazowski, Hague 2006.
 6. Enlarged EU-Enlarged Neighbourhood. Perspectives of the European Neighbourhood Policy, ed.by. N. Hayoz, L. Jesień, W. van Meurs, Bern 2005.
 7. European Union Foreign and Security Policy. Towards a neighbourhood strategy, ed. by Roland Dannreuther, London 2004.
 8. A. i W. Nowiakowie, Północny wymiar polityki Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia dla Polski, [w:] Proces integracji Polski z Unią Europejską, red.. P. Dobrowolski, M. Stolarczyk, Katowice 2001;
 9. W. Nowiak, Północny wymiar współpracy europejskiej – region bałtycki, „Przegląd Zachodni” 2000, nr.3
 10. The European Union’s Two Dimensions: The Eastern and the Northern, Security Dialogue, December 2003,  vol. 34, no. 4
 11. J. Zając, Polityka Unii Europejskiej w regionie śródziemnomorskim, Toruń 2004.

 

The EU official documents and web pages:

 http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

http://www.osw.waw.pl

www.pism.pl

http://www.ceps.be/index.php

http://www.easternpartnership.org/

http://www.euractiv.pl/

http://www.pl2011.eu

http://www.isn.ethz.ch

New Eastern Europe - http://www.new.org.pl/

 

EU documents:

 

The course is addressed to the students interested in the European Union’s Eastern Policy. During the course students broaden their knowledge in the field of the EU’s foreign policy towards the eastern neighbours after two biggest enlargements of the European Union in 2004 and 2007, includes Ukraine, Belarus, Moldova and Russia. Students identify the aims, the nature, specificity and the genesis of the EU’s Eastern Dimension and CFSP as well. Students will be analyze the concepts of the European Neighbourhood Policy of the EU and  the institutions, instruments and structures of the Eastern Dimension. The main part of this subject is the empirical side of the EU’s Eastern Dimension – the bilateral EU - eastern neighbours relations, mainly political, economical and social dialogue. Students also make analysis concerning the future of of the EU’s Eastern Dimension and political development in the region.

 

 

 FOREIGN POLICY OF THE EU - LECTURE 30 HOURS

 

CLASS THEMES:

1. The European Union as an international actor: main concepts and debates

2. International roles of the European Union: the EU as a military or soft power?

3. Development of capabilities of the EU in the field of the Common Foreign and Security Policy

4. Decision-making and instutional set-up in the filed of external relations: the European Council, the Foreign Affairs Council, the High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy, the Commission, the European Extrenal Action Service

5. Activities in the field of the Common Foreign and Security Policy (CFSP) and the Common Security and Defence Policy (CSDP) - EU operations and missions

6. Enlargement Policy of the EU

7. European Neighbourhood Policy of the EU 

8. Eastern Policy of the EU: EU relations with Russia, Ukraine, Moldova and Southern Caucasus countries

9. Transatlantic relations: the EU and USA

10.EU and other states, regions and groupings of states

11. EU development policy

12. Trade relations: the EU as the world's biggest trader

 

Literature:

The Foreign policy of the European Union, ed. S. Keukeleire, J. MacNaughtan, Basingstoke 2008.

R. Whitman, From Civilian power to Superpower: The International Identity of the European Union, Basingstoke 1998

B. Chmiel (Piskorska), Instytucjonalizacja Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Toruń 2002.

A. Toje, The European Union as a small power. After the Post-Cold War, Macmillan, Basingstoke 2010.

R.G. Whitman (ed.), Normative power Europe. Empirical and theoretical perspectives, Macmillan, Basingstoke 2011.

 

 

 

 

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA RP – CA 15

Zagadnienia:

 

1. Pojęcie i podstawy bezpieczeństwa narodowego (istota i podstawowe kategorie rozumienia bezpieczeństwa, istota i składniki bezpieczeństwa, współczesne pojęcie i zakres, rodzaje bezpieczeństwa)

2. Podstawy prawne bezpieczeństwa RP (akty prawne bezpieczeństwa RP, wartości konstytucyjne, kompetencje organów państwowych)  

3. Uwarunkowania i zagrożenia bezpieczeństwa narodowego RP (pojęcie i istota zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, oraz ewolucja głównych uwarunkowań bezpieczeństwa, zarys historii bezpieczeństwa Polski od końca XX wieku

4.Polityka bezpieczeństwa narodowego RP (Założenia polityki i strategii bezpieczeństwa i obronności RP, Biała Księga BN RP z 2013 r.)

5. Polityka bezpieczeństwa międzynarodowego RP (sojusznicze uwarunkowania bezpieczeństwa Polski - członkostwo Polski w NATO i UE, Grupa Wyszehradzka, współpraca bałtycka, polsko-amerykańskie partnerstwo strategiczne w sferze bezpieczeństwa)

6. System obronny RP (rola sił zbrojnych, strategia wojskowa, udział Polski w operacjach pod auspicjami organizacji międzynarodowych (ONZ, NATO, UE, OBWE).

 

Literatura:

·         W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP : podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, Warszawa 2011

·         R. Zięba, Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa, 2010.

·         Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. R. Zięba, WAiP, Warszawa 2008

·         R. Kuźniar, Polityka i siła, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005

·         Polska polityka bezpieczeństwa 1989 – 2000, red. R. Kuźniar , Warszawa 2001

·         R. Kuźniar, Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa, 2008.

·         R.Kuźniar, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

·         Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1989, red. R. Zięba, J. Zając, Toruń 2004

·         S. Koziej, Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Toruń 2006.

·         S. Koziej, Strategiczne środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego w okresie pozimnowojennym, Skrypt internetowy, Warszawa 2010; www.koziej.pl

·         J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe po zakończeniu zimnej wojny, Warszewa 2005.

·         Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, red. J. Flis, R. Jakubczak, Warszawa 2006

·         Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, red. R. Jakubczak, Wyd. Bellona, Warszawa 2003

·         Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu. red.  K. Żukrowska, Warszawa 2011

·         B. Balcerowicz, Sojusz a obrona narodowa, Warszawa 1999 .

·         J. Dawidczyk, J. Gryz, S. Koziej, Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem. Teoria – praktyka – dydaktyka, Łodź 2006

 

 

Dokumenty:

·         Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.

·         Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego, BBN, Warszawa 2013; E-book: http://www.spbn.gov.pl/

·         Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem oraz planowania i finansowania zadań obronnych

·         Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, Warszawa 2007; www.koziej.pl

·         S. Koziej, Strategia bezpieczeństwa i obronności Polski po wstąpieniu do NATO, Skrypt internetowy, Warszawa/Ursynów 2008; www.koziej.pl

·         S. Koziej, Strategie bezpieczeństwa RP z 2003 i 2007 roku, Skrypt internetowy, Warszawa/Ursynów 2008; www.koziej.pl

·         Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej, MON, Warszawa 2009; www.koziej.pl

·         Koncepcja strategiczna NATO, 2010 r.; http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_68580.htm

·         Strategia bezpieczeństwa UE, 2003 r.; http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf

·         Strategia udziału Sił Zbrojnych RP w operacjach międzynarodowych, Warszawa 2009; www.koziej.pl

 

 Strony internetowe

·         bbn.gov.pl; msz.gov.pl; mon.gov.pl; mswia.gow.pl; aon.edu.pl; www.koziej.pl

 

 Czasopisma:

·         Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego,

·         Studia Strategiczne

·         Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 07.10.2015 09:21