Urodzony w Janowie Lubelskim 1-go lipca 1980 r. W latach 1986-1995 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim, a następnie w latach 1995-1999 do I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, gdzie złożył egzamin dojrzałości.

W latach 1999-2005 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu, na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W roku 2005 uzyskał tytuł magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, na podstawie pracy magisterskiej pt.: Koncepcja wolności Isaiaha Barlina, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Kowalczyka. W tym samym roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Mariana Zimałka w Sandomierzu.

W latach 2005-2007 pracował jako wikariusz w parafii p.w. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Tuszowie Narodowym oraz katecheta w Publicznej Szkole Podstawowej im. W. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym z Filią w Grochowem i Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym. W 2007 r. pracował też krótko jako katecheta w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W latach 2006-2007 studiował na Studium Podyplomowym z Architektury Sakralnej na Papieskim Uniwersytecie Teologicznym i Politechnice Krakowskiej. Studium to zakończył Pracą Dyplomową pt.: Nowoczesna architektura sakralna Diecezji Sandomierskiej, napisaną pod kierunkiem dra hab. inż. ach. Jacka Gyurkovicha prof. PK i dr inż. arch. Ewy Węcławowicz-Gyurkovich.

W latach 2007-2010 odbył stacjonarne studia I-go stopnia z Filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Ukończył je uzyskując tytuł zawodowy licencjata Filozofii na podstawie pracy pt.: Logiczna analiza wnioskowania Johna Stuarta Milla o Czwartym Wyjątku od Zasady Liberalizmu, napisaną pod kierunkiem o. dra hab. Marcina Tkaczyka prof. KUL.

W latach 2010-2014 odbył stacjonarne studia doktoranckie z Filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Także w latach 2010-2014 odbył studia doktoranckie z Katechetyki na Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Podczas tych studiów, w 2012 roku złożył egzamin licencjacki z teologii i zdobył Licencjat Kościelny z Teologii Pastoralnej na podstawie uznanej pracy magisterskiej.

W 2013 r. obronił pracę doktorską pt. Filozoficzne założenia głównych systemów logiki norm, napisaną pod kierunkiem o. dra hab. Marcina Tkaczyka, prof. KUL, i uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

W latach 2010-2013 prowadził zajęcia dydaktyczne na kierunkach: Retoryka stosowana, Kulturoznawstwo, Philosophy in English na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

W roku akademickim 2010/2011 prowadził zlecone zajęcia dydaktyczne na Instytucie Teologicznym im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu afiliowanym do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

W 2015 r. obronił pracę doktorską pt. Katecheza antropologiczna Benedykta XVI. Studium katechetyczne, .napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL, i uzyskał stopień naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej.

W latach 2013-2015 pełnił posługę prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Od 2013 jest wykładowcą przedmiotów filozoficznych w tej Uczelni. r. W latach 2014-2016 r. był zatrudniony na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jako asystent w Katedrze Historii Teologii Moralnej i Teologii Moralnej Ekumenicznej, a następnie od 2016 r. jako asystent w Katedrze Katechetyki Szczegółowej.

W roku akademickim 2015/16 pełnił obowiązki prodziekana Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.

Od 2017 roku jest adiunktem posiadającym stopień naukowy doktora w Katedrze Katechetyki Szczegółowej na Wydziale Teologii KUL. W roku akademickim 2016/17 r. był Pełnomocnikiem Rektora KUL d.s. rozwoju WZPiNoS KUL w Stalowej Woli i wykładowcą Katolickiej Nauki Społecznej oraz Filozofii w tej jednostce Uniwersytetu. Jest autorem czerech książek oraz kilkunastu artykułów naukowych w języku polskim i angielskim.

Ostatnia aktualizacja: 20.06.2020 09:18