Język listów Stanisława Ignacego Witkiewicza (prolegomena)
[-]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Język pisarzy IV: Środki artystycznego wyrazu
Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Katedra Historii Języka Instytut Filologii Polskiej UKSW