2020
2019
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
2018
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


2017
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowegoRecenzja w przewodzie habilitacyjnymProwadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej
Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


Odznaczenie krajowe państwowe2016Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Książka popularyzująca naukę


Rozdział w książce popularnonaukowej


2014
Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

Recenzja w przewodzie doktorskim
2013Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Redakcja naczelna publikacji naukowej

Organizacja konferencji krajowejUdział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej
Członkostwo w radzie naukowej wydawnictwa


2012
Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego
Członkostwo w radzie naukowej wydawnictwa


2011


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowegoWykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE


Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju
Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow2010Opieka naukowa w charakterze promotora w krajuCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym20092007
2005


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym2000


Odznaczenie krajowe państwowe


1991


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym