2021
2020Redakcja naczelna czasopisma naukowego
Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MNiSW2019


Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowejKierownictwo złożonego projektu finansowanego z budżetu państwa


20182017Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2016


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowejCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2015
Stypendium finansowane ze środków projektu UE

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Staż finansowany ze środków krajowych2013Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow