Albert Nowacki

                  Urodziłem się 6 listopada 1977 roku w  Krasnymstawie. Po ukończeniu szkoły podstawowej swoją naukę kontynuowałem w Liceum Ogólnokształcącym, które ukończyłem składając egzamin maturalny w 1996 r. W tymże roku zostałem studentem na kierunku filologia słowiańska w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wybierając specjalność ukraińską. Czteroletnią edukację uniwersytecką (zdecydowałem się na przyspieszony tryb studiowania łącząc jednocześnie IV i V rok studiów) zakończyłem w roku 2000 napisaniem pracy magisterskiej pt. Григорій Косинка – майстер малої прозової форми (Hryhorij Kosynka – mistrz małych form prozatorskich) pod naukowym kierownictwem prof. dra hab. Stefana Kozaka.

            Swoje zainteresowania badawcze problematyką literaturoznawczą kontynuowałem i rozwijałem na dziennych studiach doktoranckich przy Instytucie Filologii Słowiańskiej KUL, które podjąłem w 2000 roku (ukończone w roku 2004). Uczęszczałem wtedy na seminarium historycznoliterackie prowadzone przez prof. dr hab. Annę Woźniak. W tym samym czasie rozpocząłem współpracę z prof. dr hab. Stefanem Kozakiem i pod jego naukowym kierownictwem przygotowywałem rozprawę doktorską pt. Twórczość Mykoły Chwylowego w kontekście ukraińskiej dyskusji literackiej lat 1925-1928.

            Podczas studiów doktoranckich, a także po ich zakończeniu, prowadziłem i nadal prowadzę badania naukowe w zakresie literatury ukraińskiej lat 20. XX wieku, a także współczesnej literatury ukraińskiej, co zaowocowało publikacjami w formie artykułów naukowych. W związku z prowadzonymi badaniami brałem czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych (Gniezno, Kijów, Kraków, Lublin, Lwów, Olsztyn, Opole, Poznań, Przemyśl, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra), oprócz tego miałem okazję wyjeżdżać na staże naukowe, kwerendy biblioteczne i wykłady gościnne (Ołomuniec - Republika Czeska; Preszów - Słowacja; Czerniowce, Drohobycz, Ostróg, Kijów, Łuck - Ukraina; Wiedeń - Austria).

            Obecnie jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Literatury Ukraińskiej i Białoruskiej przy Instytucie Filologii Słowiańskiej KUL.

 

 

Monografia:

 

„Myśli pod prąd”. Twórczość Mykoły Chwylowego w kontekście ukraińskiej dyskusji literackiej lat 1925-1928, Lublin: „Wydawnictwo KUL” 2013, 228 s.

 

 

Prace redakcyjne:

 

 

W kręgu historii i kultury Słowian Wschodnich. Studia dedykowane profesorowi Stefanowi Kozakowi w 70. rocznicę urodzin, red. Mirosława Kawecka, Albert Nowacki, Lubomir Puszak, Lublin 2008, 272 s.

 

Z lubelskich badań nad Słowiańszczyzną Wschodnią. Księga dedykowana Profesorowi Michałowi Łesiowowi, red. Dagmara Nowacka, Maria Borciuch, Albert Nowacki, Mateusz Jastrzębski, Lublin 2010, 343 s.

 

Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. Witold Kołbuk, Albert Nowacki, Lubomir Puszak, Lublin 2010, 374 s.

 

W świecie wartości naszych i innych. Z najnowszych badań nad literaturą, kulturą i językiem Słowian wschodnich, red. Maria Mocarz-Kleindienst, Albert Nowacki, Beata Siwek, Lublin 2015, 266 s.

 

Studia slawistyczne. Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa, red. Oleh Tyszczenko, Maria Mocarz-Kleindienst, Albert Nowacki, Dagmara Nowacka, Lubomir Puszak, tom 1, Lublin 2014.

 

Studia slawistyczne. Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa, red. Oleh Tyszczenko, Maria Mocarz-Kleindienst, Albert Nowacki, Dagmara Nowacka, Lubomir Puszak, tom 2, Lublin 2015.

 

Stanisław Trembecki, Sofijówka / Станіслав Трембецький, Софіївка, ред. Ростислав Радишевський (відп. ред.), Альберт Новацький, Андрій Піскун, Київ: “Університет Україна” 2015, 192 s.

 

„Światła masz tyle w sobie…” Ze studiów wschodniosłowiańskich. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. Marta Kaczmarczyk, Albert Nowacki, Monika Sidor, Beata Siwek, Lublin 2015, 361 s.

 

Studia slawistyczne. Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa, red. Oleh Tyszczenko, Maria Mocarz-Kleindienst, Ałła Archangielska, Henryk Duda, Albert Nowacki, Dagmara Nowacka, et al., tom 3, Lublin 2016.

 

Tadeusz Stanisław Grabowski, Rosja jako „opiekunka” Słowian: I. Ruś-Ukraina; II. Białoruś / Тадеуш Станіслав Грабовський, Росія як „опікунка” слов’ян: І. Русь-Україна; ІІ. Білорусь, ред. Ростислав Радишевський (відп. ред.), Альберт Новацький, Лідія Дорошко, Тетяна Чужа, Київ 2016, 239 s.

 

Studia slawistyczne. Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa, red. Oleh Tyszczenko, Maria Mocarz-Kleindienst, P. Hubycz, Ałła Archangielska, Henryk Duda, Albert Nowacki, et al., tom 4, Lublin 2017.

 

Tożsamość ukraińska wobec przemian XVII-XXI wieku, red. Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, Albert Nowacki, Lublin 2017, 271 s.

 

„TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” 2018, vol. VI, t. XIII.

 

„TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” 2019, vol. VI, t. XIV.

 

„TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” 2020, vol. VI, t. XV.

 

„TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” 2021, vol. VI, t. XVI.

 

„TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” 2022, vol. V, t. XVII.

 

 

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych:

 

 

„TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych”.

„Наукові записки національного університету «Острозька академія»”. „Seria: Філологія” .

 

Inne:

 

Dagmara Nowacka, Anna Świć, Albert Nowacki, Let’s talk! Porozmawiajmy! Порозмовляймо! English-Polish-Ukrainian quintessential phrasebook. Angielsko-polsko-ukraiński niezbędnik językowy. Англійсько-польсько-український розмовник першої необхідності, Lublin: „Wydawnictwo KUL” 2012, ss. 336.

 

Marta Kaczmarczyk, Albert Nowacki, Polsko-ukraiński słownik terminów dziennikarskich z suplementem ukraińsko-polskim, Lublin: „Wydawnictwo KUL” 2015, 142 s.

 

Марта Качмарчик, Альберт Новацький, Від слова до знань. Підручник з історії української літератури для І класу загальноосвітнього ліцею та технікуму, Lublin: "Wydawnictwo KUL" 2020, 246 s.

 

Марта Качмарчик, Альберт Новацький, Від слова до знань. Підручник з історії української літератури для IІ класу загальноосвітнього ліцею та технікуму, Lublin: „Wydawnictwo KUL” 2021, 314 s.

 

Марта Качмарчик, Альберт Новацький, Від слова до знань. Підручник з історії української літератури для IIІ класу загальноосвітнього ліцею та технікуму, Lublin: „Wydawnictwo KUL” 2022, 271 s.

 

Марта Качмарчик, Альберт Новацький, Від слова до знань. Підручник з історії української літератури для IV класу загальноосвітнього ліцею та технікуму, Lublin: „Wydawnictwo KUL” 2022, 158 s.

 

 

Artykuły (wybrane):

 

 1. Три драми в житті післяреволюційного українського села в новелах Григорія Косинки, [w:] „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 11-12, Warszawa 2001, ss. 440-446;
 2. Проблематика памфлетів Миколи Хвильового, [w:] „Roczniki Humanistyczne”, t. L, z. 7, „Słowianoznawstwo”, Lublin 2002, ss. 87-96;
 3. Mykoła Chwylowy wobec Europy, [w:] Tradycja łacińska i bizantyjska wobec idei jedności europejskiej, red. A. Mikołajczak, M. Walczak-Mikołajczakowa, Gniezno 2003, ss. 318-331;
 4. Wizja Ukrainy w pamfletach Mykoły Chwylowego, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 4, „Slavica Wratislaviensia” CXXII, Wrocław 2003, ss. 241-247;
 5. Ukraińskie środowisko literackie w latach 20. XX wieku, [w:] „Roczniki Humanistyczne”, t. LI, z. 7, „Słowianoznawstwo”, Lublin 2003, ss. 91-105;
 6. Wizerunek Matki w twórczości Mykoły Chwylowego – tradycja czy nowatorstwo?, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, red. I. Malej, Z. Tarajło-Lipowska, t. 6, „Slavica Wratislaviensia” CXXIX, Wrocław 2004, ss. 181-189;
 7. „Człowiek faustowski” w recepcji Mykoły Chwylowego, [w:] „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 2006, nr 21-22, ss. 313-320;
 8. Hryhorij Kosynka w zwierciadle krytyki, [w:] Ukraina. Teksty i konteksty. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stefanowi Kozakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. B. Nazaruk, W. Sobol, W. Aleksandrowycz, Warszawa 2007, ss. 451-457;
 9. Mychajl Semenko i futuryzm ukraiński, [w:] „Roczniki Humanistyczne” 2006-2007, t. LIV-LV, z. 7, „Słowianoznawstwo”, Lublin 2007, ss. 97-108;
 10. Mykoły Chwylowego „renesans azjatycki” czyli nowa koncepcja mesjanizmu ukraińskiego, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, red. M. Bukwalt, T. Klimowicz, M. Maciołek, A. Matusiak, S. Wójtowicz, t. 7, cz. 2, „Slavica Wratislaviensia” CXLIII, Wrocław 2007, ss. 283-290;
 11. Między Wschodem a Zachodem. Ukraińskie dylematy w dyskusji literackiej lat 20. XX wieku, [w:] Literatury wschodniosłowiańskie w kręgu europejskich idei estetyczno-filozoficznych, red. A. Wieczorek, Opole 2007, ss. 183-190;
 12. W służbie prawdy. Michał Łesiów i jego Alma Mater – KUL. Z okazji jubileuszu 80. urodzin Profesora, [w:] „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 2008, t. 25-26, ss. 403-412 (współautorstwo D. Nowacka);
 13. Malarstwo Tarasa Szewczenki, [w:] T. Szewczenko, Kobziarz, Lublin 2008, ss. 27-31 (współautorstwo E. Krasowski);
 14. Ukraina w publicystyce Mykoły Chwylowego, [w:] W kręgu historii i kultury Słowian Wschodnich. Studia dedykowane profesorowi Stefanowi Kozakowi w 70. rocznicę urodzin, red. M. Kawecka, A. Nowacki, L. Puszak, Lublin 2008, ss. 133-149;
 15. Powrót do źródeł. Mykoły Zerowa koncepcje europeizacji literatury ukraińskiej, [w:] Literatura ukraińska w kontekście europejskim, red. L. Siryk, Lublin 2008, ss. 79-85.
 16. Wychowanek i wychowawca. Michała Łesiowa związki z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, [w:] Scripta manent. Bio-bibliografia Profesora Michała Łesiowa na osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Borciuch, M. Jastrzębski, Lublin 2009, ss. 16-20 (współautorstwo D. Nowacka);
 17. Literatura ukraińska w poszukiwaniu wartości europejskich. Koncepcje Mykoły Chwylwego i Mykoły Zerowa, [w:] Z lubelskich badań nad Słowiańszczyzną Wschodnią. Księga dedykowana Profesorowi Michałowi Łesiowowi, red. D. Nowacka, M. Borciuch, A. Nowacki, M. Jastrzębski, Lublin 2010, ss. 291-307;
 18. Recepcja spuścizny literackiej Mykoły Chwylowego w literaturoznawstwie polskim, [w:] Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. W. Kołbuk, A. Nowacki, L. Puszak, Lublin 2010, ss. 263-271;
 19. Mikołaj Gogol w recepcji Jewhena Małaniuka, [w:] „Roczniki Humanistyczne” 2009, t. LVII, z. 7, „Słowianoznawstwo”, ss. 109-118;
 20. W poszukiwaniu miejsca Ukrainy na kulturalnej mapie Europy. Ukraińskie dyskusje literackie lat dwudziestych XX wieku, „Studia Europaea Gnesnensia” 2010, nr 1-2, ss. 87-97;
 21. Aspekty cielesności w prozie Lubka Deresza, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, red. A. Matusiak, t. 8, „Slavica Wratislaviensia” CLIII, Wrocław 2010, ss. 663-670;
 22. Inteligencja ukraińska w obliczu nowej rzeczywistości lat 20. XX wieku (z tekstów „neoklasyków” kijowskich), [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu, red. A. Ksenicz, M. Łuczyk, Zielona Góra 2010, ss. 317-324;
 23. Вивчення творчості Миколи Хвильового поза межами України, „Roczniki Humanistyczne” 2011, t. LIX, z. 7, Słowianoznawstwo, ss. 113-127;
 24. W pogoni za marzeniem. O malarstwie Tarasa Szewczenki, [w:] Т. Шевченко, Кобзар / T. Szewczenko, Kobziarz, Lwów-Lublin 2012, ss. 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 (Współautorstwo: E. Krasowski);
 25. Гонячи за мрією. Про живопис Тараса Шевченка, [w:] Т. Шевченко, Кобзар / T. Szewczenko, Kobziarz, Lwów-Lublin 2012, ss. 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 (Współautorstwo: E. Krasowski);
 26. Błękitny sen o rewolucji”. Poetyka oniryczna w prozie Mykoły Chwylowego, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 10: Sen, „Slavica Wratislaviensia” CLV, red. M. Bukwalt, T. Klimowicz, E. Komisaruk, M. Maciołek, S. Wójtowicz, Wrocław 2012, ss. 211-220;
 27. Oswoić nową rzeczywistość. Kierunki poszukiwań współczesnej literatury ukraińskiej, [w:] Ukraińskie transgresje XX-XXI wieku. Uwolnić przyszłość od przeszłości? Uwolnić przeszłość od przyszłości? Kultura – Historia – Polityka, red. A. Matusiak, Wrocław – Lwów 2012, ss. 228-238;
 28. Twórczość Łesi Ukrainki w recepcji prof. Stefana Kozaka, „Roczniki Humanistyczne” 2012, t. LX, z. 7, Słowianoznawstwo, ss. 181-191;
 29. Oblicza współczesnej literatury ukraińskiej. Próba podsumowania, „Studia Ukrainica Posnaniensia” 2013, z. I. ss. 295-301;
 30. Liryka Tarasa Szewczenki i jego wkład do historii rozwoju ukraińskiego języka literackiego, [w:] T. Szewczenko, Liryka / Т. Шевченко, Лірика, Lublin 2013, ss. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 (Współautorstwo: D. Nowacka);
 31. Лірика Тараса Шевченка і його вклад у розвиток української літературної мови, [w:] T. Szewczenko, Liryka / Т. Шевченко, Лірика, Lublin 2013, ss. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (Współautorstwo: D. Nowacka);
 32. Europejskie dylematy Mykoły Chwylowego, „Studia Ucrainica Varsoviensia” 2013, nr 1, ss. 391-399;
 33. Kobieta w literaturze ukraińskiej: współczesne modyfikacje, [w:] Kobieta we współczesnej kulturze ukraińskiej, red. K. Jakubowska-Krawczyk, Warszawa 2013, ss. 43-51;
 34. 20 lat bez cenzury. Kierunki zmian współczesnej prozy ukraińskiej, „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych”, vol. II, t. VIII, Lublin 2013, ss. 77-87;
 35. Oswajanie przestrzeni miasta. (Powieść Wałerjana Pidmohylnego Miasto), „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”, nr 23: Pejzaż w kalejdoskopie. Obrazy przestrzeni w literaturach wschodniosłowiańskich, red. H. Mazurek, J. Gracla, Katowice 2013, ss. 48-59;
 36. Mykoła Chwylowy i jego dorobek w recepcji emigracyjnej, „Studia Ucrainica Varsoviensia”, t. 2, Warszawa 2014, ss. 299-308;
 37. Odkrywanie cielesności we współczesnej literaturze ukraińskiej, [w:] Studia wschodniosłowiańskie. Literatura i język, red. A. Ksenicz, M. Łuczyk, N. Bielniak, A. Urban-Podolan, Zielona Góra 2014, ss. 177-184;
 38. Dzieci przez matkę odrzucone. „Zbędni ludzie rewolucji” w prozie Mykoły Chwylowego, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 2014, nr 24, ss. 157-168;
 39. Grupa „Pług” i jej manifesty literackie, [w:] W świecie wartości naszych i innych. Z najnowszych badań nad literaturą, kulturą i językiem Słowian wschodnich, red. M. Mocarz-Kleindienst, A. Nowacki, B. Siwek, Lublin 2015, ss. 73-81;
 40. Створення польсько-українського словника журналістської термінології для потреб навчання в університеті, [w:] Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, Київ: Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана 2015, ss. 142-148. Publikacja internetowa, dostęp: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/8353/1/Konfer.pdf
 41. Problematyka zmysłów i zmysłowości w prozie Mykoły Chwylowego, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 11: Zmysły, cz. 2, „Slavica Wratislaviensia” CLXI, red. M. Filipek, I. Gwóźdź-Szewczenko, J. Kula, A. Paszkiewicz, J. Skowron, Wrocław 2015, ss. 157-165;
 42. Białoruś i białoruskie środowisko literackie w prasie ukraińskiej lat 20. XX w., [w:] „Światła masz tyle w sobie…” Ze studiów wschodniosłowiańskich. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. M. Kaczmarczyk, A. Nowacki, M. Sidor, B. Siwek, Lublin 2015, ss. 249-261;
 43. Polskie inspiracje w ukraińskim dyskursie literackim lat dwudziestych XX wieku, „Roczniki Humanistyczne” 2015, t. LXIII, z. 7, Słowianoznawstwo, ss. 133-146;
 44. Гонячи за мрією. Живопис Тараса Шевченка, [w:] Рецепція творчості Тараса Шевченка в Польщі, red. Р. Радишевський, t. 2, Київ 2015, s. 542–545 [współautorstwo: Євген Красовський].
 45. Лірика Тараса Шевченка та його внесок у розвиток української літературної мови, [w:] Рецепція творчості Тараса Шевченка в Польщі, red. Р. Радишевський, t. 2, Київ 2015, s. 546–563 [współautorstwo: Даґмара Новацька].
 46. Ідея України – вибрані літературнозавчі концепції (Хвильовий – Андрухович – Забужко), [w:] Україна в системі змін парадигми світопорядку ХХ-ХХІ століть, red. О. Салата, Київ 2016, ss. 123-133;
 47. „Dla ogniska domowego” – powieść kryminalna w twórczym dorobku Iwana Franki, „Київські полоністичні студії”, t. XXIX, red. Р. Радишевський et al., Київ 2017, ss. 93-101;
 48. Młodość wobec starości: szacunek czy deprecjacja? „Namir!” Lubka Deresza, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 12: Starość, „Slavica Wratislaviensia” CLXIII, red. M. Borowski, M. Bukwalt, E. Komisaruk, K. Woźniak, S. Wójtowicz, R. Změlík, Wrocław 2016 [wyd. 2017], ss. 401-414;
 49. Sad już nie wiśniowy. Transformacja obrazu wsi w literaturze ukraińskiej, [w:] Obce/swoje. Miasto i wieś w kulturze Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy, redakcja naukowa K. Glinianowicz, K. Kotyńska, Kraków 2017, ss. 75-89;
 50. Orędownik zbliżenia polsko-ukraińskiego. Prof. dr hab. Michał Łesiów (3.05.1928-15.07.2016), „Studia Polsko-Ukraińskie”, t. 4, Warszawa 2017, ss. 249-257 (Współautorstwo: Dagmara Nowacka);
 51. Aktywny Romantyzm. Estetyka literacka WAPLITE w świetle dokumentów programowych, „Studia Ukrainica Posnaniensia” 2017, z. 5, ss. 331-339;
 52. Manifesty u początków modernizmu ukraińskiego („List otwarty do pisarzy ukraińskich” Mykoły Woronego), „Slavia Orientalis” 2017, nr 3, t. LXVI, ss. 481-493;
 53. Profesor Michał Łesiów (1928-2016), „Studia Ucrainica Varsoviensia” 2017, nr 5, ss. 291-296 (Współautorstwo: Dagmara Nowacka);
 54. Franciszek Kandyd Nowakowski w świetle badań archiwalnych, [w:] Polskie życie kulturalno-literackie od 1864 roku na ziemiach obecnej Ukrainy, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, Lublin 2017, ss. 295-311;
 55. Революція гідності та російська агресія в Україні: польська рецепція, „Roczniki Humanistyczne” 2017, t. LXV, z. 7, Słowianoznawstwo, ss. 103-121;
 56. Dyskusje tożsamościowe w ukraińskiej publicystyce i literaturze pomajdanowej, [w:] Tożsamość ukraińska wobec przemian XVII-XXI wieku, red. K. Jakubowska-Krawczyk, A. Nowacki, Lublin 2017, ss. 249-271;
 57. Władysław Chodźkiewicz w materiałach archiwów ukraińskich, „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych”, vol. II, t. XII, Lublin 2017, ss. 50-62.
 58. Wiersze Tomasza Augusta Olizarowskiego (ze zbiorów Ukraińskiej Biblioteki Narodowej im. Wołodymyra Wernadskiego w Kijowie), „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych”, vol. II, t. XIII, Lublin 2018, s. 53-66.
 59. Przestrzenie sacrum w „Trylogii wołyńskiej” Wołodymyra Łysa”, Studia Ucrainica Varsoviensia” 2019, t. 7, s. 109-120;
 60. Роль пам’яті в будуванні національної ідентичності («Країна гіркої ніжності» Володимира Лиса), "Слово і час" 2000, nr 1, ss. 40-50.

 61. Kalejdoskop śmierci w prozie Wołodymyra Łysa, „Slavica Wratislaviensia” 2020, t. CLXXII, red. P. Jóźwikiewicz, s. 77-89.
 62. Stosunki polsko-ukraińskie w powieści Stulecie Jakuba Wołodymyra Łysa, „Roczniki Humanistyczne” 2020, z. 7, t. LXVIII, s. 129-143.
 63. Pamięć jednostki a pamięć narodu. Tropy pamięci w powieściach Wołodymyra Łysa, t. 14: Pamięć, „Slavica Wratislaviensia” CLXXIII, red. E. Komisaruk, Wrocław 2021, s. 233-244 [wyd. 2020].
 64. Treść versus forma. Z rozważań nad naturą tekstu literackiego w świetle ukraińskich manifestów literackich lat 20. XX wieku, „Studia Ukrainica Posnaniensia” 2020, t. VIII, cz. 2, s. 119-130.
 65. W pułapce sacrum i profanum. Ja (Romantyczność) Mykoły Chwylowego, [w:] Przekraczanie granic. Rosyjska, ukraińska i białoruska przestrzeń literacka, kulturowa i językowa z perspektywy XXI wieku, red. M. Kawęcka, M. Mocarz-Kleindienst, B. Siwek, M. Wideł-Ignaszczak, Lublin: Wydawnictwo KUL 2021, s. 249-261.
 66. W poszukiwaniu utraconej tożsamości. Wołodymyra Łysa „Країна гіркої ніжності”, [w:] Ukraińskie światy dzieciństwa i młodości. Narracje i tożsamość, red. K. Jakubowska-Krawczyk, Warszawa 2020, s. 211-229 [wyd. 2021].
 67. Poeta wobec systemu. Duchowy świat poezji Liny Kostenko, [w:] Dusza szybuje w poświacie epok… Tom ofiarowany Linie Kostenko, „Miscellannea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2021, nr 9, red. A. Matusiak, L. Tarnashynska, s. 153-163 [wyd. 2022].
 68. Українські гуманітарії в Другій Речі Посполитій: участь у закордонній науковій співпраці, „Східноєвропейський історичний вісник”, вип. 24, Дрогобич 2022, s. 123-130 [współautorzy: Witalij Telwak, Oksana Sałata].
 69. „Історичне місто” як об’єкт культурної спадщини України (на прикладі Богуслава), „Східноєвропейський історичний вісник”, вип. 26, Дрогобич 2023, s. 153-164 [współautorzy: Witalij Szczerbak, Oksana Sałata].

 

 

Udział w konferencjach naukowych (wybrane)

 

 1. IV Międzynarodowa Konferencja z cyklu Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, Wrocław, 23-25 listopada 2001 r.;
 2. Międzynarodowa Konferencja (II Colloquium Europaeum) Tradycja łacińska i bizantyjska wobec idei jedności europejskiej, Gniezno, 23-24 maja 2002 r.;
 3. V Międzynarodowa Konferencja z cyklu Wielkie tematy w literaturach słowiańskich, Wrocław, 20-22 listopada 2003 r.;
 4. Międzynarodowa konferencja naukowa IV Colloquium Europaeum Zderzenie czy dialog kultur narodowych w Europie, Gniezno, 12-13 września 2005 r.;
 5. VI Międzynarodowa Konferencja z cyklu Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, Wrocław, 20-22 listopada 2005 r.;
 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Literatury wschodniosłowiańskie w kręgu europejskich idei estetyczno-filozoficznych, Opole, 26-27 września 2006 r.;
 7. Międzynarodowa Konferencja Українська література XIX-XXI століття в європейському контексті, Lublin, 19-20 października 2006 r.;
 8. VII Kongres Międzynarodowej Asocjacji Ukrainistów, Kijów, Ukraina, 25-29 czerwca 2008 r.;
 9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ukraina między Wschodem i Zachodem, Warszawa, 6-7 listopada 2008 r.;
 10. Konferencja Naukowa Mikołaj Gogol w interpretacji i krytyce literackiej. Dwusetna rocznica urodzin pisarza, Lublin, 14 maja 2009 r.;
 11. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego, Zielona Góra, 28-29 maja 2009 r.;
 12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa VIII Colloquium Europaeum: Centra i peryferie Europy, Gniezno, 15-16 października 2009 r.;
 13. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Ciało, Wrocław, 19-21 listopada 2009 r.;
 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Obraz kobiety we współczesnej kulturze ukraińskiej, Warszawa, 9 grudnia 2010 r.;
 15. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich: SEN, Wrocław, 19-21 maja 2011 r.;
 16. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Uwolnić przyszłość od przeszłości? Uwolnić przeszłość od przyszłości?” Ukraińskie transgresje końca XX – początku XXI wieku. Kultura – historia – polityka, Wrocław, 10-11 października 2011 r.;
 17. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty. Recepcja. Estetyka, Lublin 13-15 października 2011 r.;
 18. Międzynarodowe Kolokwium Ukrainistyczne Ukrainistyka: wczoraj, dzisiaj, jutro. Z okazji 20-lecia ukrainistyki UAM, Poznań, 4-5 listopada 2011 r.;
 19. Międzynarodowe Seminarium Naukowe Ні! я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає... 140 rocznica urodzin Łesi Ukrainki, Lublin, 15 grudnia 2011 r.;
 20. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne przemiany na Ukrainie: kultura – język – literatura – religia, Lublin, 11-12 października 2012 r.;
 21. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich: ZMYSŁY, Wrocław, 16-18 maja 2013 r.;
 22. XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego, Zielona Góra, 21-22 maja 2013 r.;
 23. XVI Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe, Olsztyn, 24-25 czerwca 2014 r.;
 24. Міжнародна науково-практична конференція Лінгвокультурний дискурс в парадигмі професійної освіти, Kijów 5 marca 2015 r.;
 25. Міжнародна науково-практична конференція Україна в системі змін парадигми світопорядку ХХ-ХХІ століть, Kijów, 19 marca 2015 r.;
 26. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich: STAROŚĆ, Wrocław, 14-15 maja 2015 r.;
 27. Міжнародна інтердисциплінарна наукова конференція з нагоди 15-ліття заснування кафедри полоністики Традиція – сучасність пограниччя: письменство, освіта, історія, Kijów – Humań, 21-24 września 2015 r.;
 28. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Literatura polska i życie kulturalno-literackie Polaków od 1864 roku na ziemiach współczesnej Ukrainy, Lublin, 26-27 listopada 2015 r.;
 29. Sesja Naukowa Literatura polska na ziemiach Ukrainy, Lublin, 19 maja 2016 r.;
 30. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ukrainistyka: wczoraj, dziś, jutro…, Poznań, 20-21 maja 2016 r.;
 31. Міжнародна інтердисциплінарнa наукова конференція Іван Франко і польська культура, Kijów, 13-15 października 2016 r.;
 32. Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Dyskusja Panelowa Swoje / obce II. Miasto i wieś w literaturze i kulturze Ukrainy, Białorusi, Polski, Rosji, Kraków, 20-21 października 2016 r.;
 33. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich: TANATOS, Wrocław, 11-12 maja 2017 r.;
 34. XIX Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe, Olsztyn, 28-29 czerwca 2017 r.;
 35. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Literatura polska na ziemiach obecnej Ukrainy, Lublin, 19 października 2017 r.;
 36. Międzynarodowa Konferencja Przedmiotowo-Metodyczna dla nauczycieli języka ukraińskiego i historii Ukrainy Ukraińsko-polskie związki kulturowe, literackie i językowe, Przemyśl - Lwów, 19-21 października 2017 r.;
 37. Seminarium Naukowe Tożsamość ukraińska wobec przemian, Warszawa, 25 kwietnia 2018 r.;
 38. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dziedzictwo chrześcijańskie Polaków i Ukraińców – słowo, sztuka, Warszawa, 28-29 maja 2018 r.;
 39. Konferencja Naukowa Między swojskością a obcością. Dyskursy tożsamościowe w literaturach wschodniosłowiańskich, Lublin, 12 czerwca 2018 r.;
 40. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ukrainistyka: wczoraj, dziś, jutro..., Poznań, 25-27 października 2018 r.
 41. XIII Międzynarodowa Slawistyczna Konferencja Literaturoznawcza Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich: PAMIĘĆ, Wrocław, 16-17 maja 2019 r.;
 42. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przekraczanie granic. Rosyjska, ukraińska i białoruska przestrzeń literacka, kulturowa i językowa z perspektywy XXI wieku, Lublin, 30-31 maja 2019 r.;
 43. Konferencja Naukowa Ukraińskie światy dzieciństwa i młodości, Warszawa, 10 czerwca 2019 r.;
 44. Ogólnoukraińska Międzynarodowa konferencja naukowa Ukraina i Polska: europejskie doświadczenie wielokulturowości i dobrosąsiedztwa, Kijów, 22 listopada 2019 r.
 45. Міжнародна наукова конференція Дитинство в часи кризи XX-XXI ст. у літературі та культурі країн Центральної та Східної Європи, Warszawa 29 maja 2020 r.
 46. V міжнародна українсько-польська наукова конференція Деміфологізація історії та творення патріотичних міфів: виклики для України та Польщі, Kijów, 25 września 2020 r.
 47. Міжнародна науково-практична конференція Особистість в історії, літературі та методиці навчання, Iwano-Frankiwsk, 23 października 2020 r. 
 48. Seminarium naukowe Dyskursy tożsamościowe w literaturach słowiańskich, Lublin, 15 kwietnia 2021 r. .
 49. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska. Kultura, literatura, życie społeczno-polityczne, Lublin, 27-28 maja 2021 r. 
 50. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stereotypy kulturowe w literaturze, kulturze i języku Polaków i Ukraińców, Lublin 23-24 września 2021 r.
 51. Międzynarodowe Forum Praktyczno-Naukowe Педагог ХХІ століття: дослідження та освітні інновації в умовах воєнного стану в Україні, Kijów, 5-6 kwietnia 2023 r.
 52. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ukrainistyka: wczoraj, dziś, jutro…, Poznań, 27–28 kwietnia 2023 r.
 53. Międzynarodowy Okrągły Stół: 606 через 90: Проблема ризикованої думки про Миколу Хвильового в ювілей його смерті за останньої війни, Charków, 13 maja 2023 r.
 54. Seminarium Naukowe Dyskursy tożsamościowe w literaturach słowiańskich, Lublin, 15 maja 2023 r.
 55. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przekaz kulturowy, językowy, literacki, publicystyczny, obrazowy wobec rzeczywistości wojny w Ukrainie, Lublin, 25-26 maja 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 22.08.2023 11:56