Agnieszka Zaborowska

2020

Prace licencjackie
 • Wypalenie zawodowe w pracy socjalnej. Przyczyny i sposoby zapobiegania.
 • Crowdfunding jako innowacyjny sposób finansowania działalności społecznej.
 • Współpraca pracowników pomocy społecznej z funkcjonariuszami Policji na podstawie badań własnych.
 • Skuteczność działań instytucjonalnych w problemie rozłąki migracyjnej rodziny. Studium przypadku
 • Rola pracownika socjalnego w rozwoju lokalnej ekonomii społecznej.
 • Praca socjalna z rodzinami dotkniętymi przemocą w opinii pracowników socjalnych i asystentów rodzin
Prace magisterskie
 • Działalność Rodzinnych Domów Dziecka na przykładzie Rodzinnego Domu Dziecka im. Serca Jezusa w Lublinie. Analiza SWOT.
 • Znaczenie work-life balance w życiu rodziny na podstawie badań własnych.

2019

Prace licencjackie
 • Rola pracy socjalnej w resocjalizacji osób opuszczających zakłady karne
 • Rola świetlic socjoterapeutycznych we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży na przykładzie Ośrodka Socjoterapii "Łąbędź" w Lublinie. Analiza badań własnych
 • Oczekiwania społeczne wobec pracowników socjalnych w świetle badań własnych
 • Pracownik socjalny w sieci zawodowej - współpraca zawodów pomocowych w świetle badań własnych
 • Samotna matka na rynku pracy. Trudności związane z godzeniem życia zawodowego z rodzinnym

2018

Prace licencjackie
 • Samotne macierzyństwo w pomocy społecznej
 • Formy pomocy osobom bezdomnym w Polsce
 • Formy wsparcia osób dotkniętych przemocą na przykładzie Lubelskiego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 • Niewydolność wychowawcza rodziny jako zadanie dla pracowników służb społecznych.
Prace magisterskie
 • Asystentura rodziny a praca socjalna - (ko)relacje zawodów na podstawie badań własnych

2016

Prace licencjackie
 • Formy wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Jakość działania instytucji publicznych i niepublicznych w łagodzeniu skutków przemocy w rodzinie na przykładzie miasta Puławy. Analiza badań własnych.