2016

Prace licencjackie
  • Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia osób starszych
  • Formy aktywizacji osób niepełnosprawnych na przykładzie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie
  • Działalność instytucji publicznych i organizacji społecznych na rzecz osób bezdomnych
  • Praca rodzinnego kuratora sądowego jako forma wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych, na podstawie badań własnych.
  • Konflikty w rodzinie spowodowane alkoholizmem rodziców oraz sposoby ich przezwyciężania
  • Reakcje społeczne jako forma wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą, na podstawie badań własnych.
  • Asystent rodziny jako forma wsparcia rodzin dysfunkcyjnych
  • Działalność organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne na przykładzie Fundacji Fuga Mundi. Analiza SWOT.
  • Wpływ sportu na socjalizację młodzieży
  • Polityka społeczna wobec bezdomności - stan i perspektywy w opinii pracowników służb społecznych