Szanowni Państwo Studenci IV Prawa Kanonicznego
zgodnie z naszymi ustaleniami, egzamin z Kościelnego prawa publicznego (ustny) odbędzie się 17 czerwca, godz. 13.00 (Teams),
natomiast egzamin "zerowy" w terminie ostatnich zajęć dydaktycznych, tj. 4 czerwca, godz. 9.00 (Teams)

 

UWAGA: zgodnie z Państwa prośbą, egzamin "0" z Kościelnego prawa publicznego zostaje przesunięty na  godz. 12.00

 

 

Zajęcia dydaktyczne: 4 czerwca 2020 r.

 

Normy o chrześcijanach (ćwiczenia) - II rok

Proszę zapoznać się z treścią kan. 298-329 KPK/83, Komentarzem do KPK/83 i dostępną Państwu literaturą, a następnie przygotować projekt statutu wymyślonego stowarzyszenia prywatnego. Proszę, aby każdy z Państwa przysłał statut na mój adres e-mail (agnieszka24@kul.pl) w terminie do dnia 10 czerwca 2020 r.

 

Ustrój hierarchiczny Kościoła (ćwiczenia) - III rok

Proszę zapoznać się z kan. 553-572 KPK/83, Komentarzem do KPK/83 i dostępną Państwu literaturą i przygotować opracowania następujących zagadnień:

1) dziekan (wikariusz rejonowy);

2) rektor kościoła

3) kapelan

Odpowiedzi proszę przesłać na mój adres e-mail (agnieszka24@kul.pl) w terminie do dnia 10 czerwca 2020 r.

 

Kościelne prawo publiczne (wykład) - IV rok

Proszę zapoznać się z tekstami, które zamieszczam poniżej, jak też z treścią podręcznika w zakresie działalności mediacyjnej Stolicy Apostolskiej w sporach na arenie międzynarodowej

 

https://prawo.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-pia/33461/files/38swist.pdf

 

http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Colloquium/Colloquium-r2015-t-n3/Colloquium-r2015-t-n3-s39-56/Colloquium-r2015-t-n3-s39-56.pdf

 

Kościelne prawo publiczne (ćwiczenia) - IV rok

Każdy z Państwa proszony jest o przygotowanie projektu konkordatu parcjalnego. Proszę korzystać ze źródeł prawa, jak też z materiałów udostępnianych na wcześniejszych zajęciach. Przedmiot tego konkordatu podaję dla każdego według numeru albumu:

145342 – szkolnictwo

137279 – duszpasterstwo wojskowe

143389 – małżeństwo

143594 – sprawy majątkowe

143387 – ochrona rodziny

140312 – osobowość prawna Kościoła

143388 – wolność religijna

140361 – struktura organizacyjna Kościoła

140426 – środki społecznego przekazu

 

Prace proszę przesłać na mój adres e-mail (agnieszka24@kul.pl) w terminie do dnia 10 czerwca 2020 r.

 

..................................................................................................................

 

Zajęcia dydaktyczne: 3 czerwca 2020 r.
(kościelne prawo publiczne, niestacjonarne)

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, dnia 21 maja otrzymali Państwo na adres e-mail zagadnienia do opracowania.

Prace proszę przesłać na mój adres e-mail (agnieszka24@kul.pl) w terminie do dnia 3 czerwca 2020 r.

 

..................................................................................................................

 

 

Zajęcia dydaktyczne: 28 maja 2020 r.

 

Normy o chrześcijanach (ćwiczenia) - II rok

Proszę zapoznać się z treścią kan. 294-297 KPK/83, Komentarzem do KPK/83, dostępną Państwu literaturą, jak też treścią pod zamieszczonym niżej linkiem i odpowiedzieć na pytanie: W jaki sposób osoby świeckie mogą przynależeć do prałatury personalnej? Odpowiedź proszę przesłać na mój adres e-mail (agnieszka24@kul.pl) w terminie do dnia 4 czerwca 2020 r.

https://ojs.tnkul.pl/index.php/kip/article/view/10055/9984

 

 

Ustrój hierarchiczny Kościoła (ćwiczenia) - III rok

Proszę zapoznać się z kan. 515-552 KPK/83, Komentarzem do KPK/83 i dostępną Państwu literaturą i przygotować odpowiedzi na następujące zagadnienia:

1) pojęcie, erygowanie i osobowość prawna parafii; quasi-parafia;

2) proboszcz – wymogi na urząd, powierzenie urzędu, prawa i obowiązki, sede vacante i sede impedita na urzędzie proboszcza, organy kolegialne w parafii;

3) wikariusz parafialny – pojęcie, wymogi na urząd, nominacja, prawa i obowiązki

Odpowiedzi proszę przesłać na mój adres e-mail (agnieszka24@kul.pl) w terminie do dnia 4 czerwca 2020 r.

 

Kościelne prawo publiczne (wykład) - IV rok

Proszę zapoznać się z tekstami, które zamieszczam poniżej, jak też z treścią podręcznika (s. 255-264)

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/39048/015.pdf 

 

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Prawo_Kanoniczne_kwartalnik_prawno_historyczny/Prawo_Kanoniczne_kwartalnik_prawno_historyczny-r1986-t29-n1_2/Prawo_Kanoniczne_kwartalnik_prawno_historyczny-r1986-t29-n1_2-s133-148/Prawo_Kanoniczne_kwartalnik_prawno_historyczny-r1986-t29-n1_2-s133-148.pdf

 

https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/4583/6785

 

Kościelne prawo publiczne (ćwiczenia) - IV rok

Na podstawie Konkordatu z 1993 r., Konwencji Wiedeńskiej o prawie traktatów, jak te materiałów podanych do wykładu z dnia 28 maja, proszę odpowiedzieć na zagadnienia: Czy jedna ze stron umowy międzynarodowej może uznać konkordat za wygasły? Czy Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej był uprawniony do stwierdzenia wygaśnięcia Konkordatu z 1925 r.?

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres e-mail (agnieszka24@kul.pl) w terminie do dnia 4 czerwca 2020 r.

 

..................................................................................................................

 

Zajęcia dydaktyczne: 21 maja 2020 r.

 

Normy o chrześcijanach (ćwiczenia) - II rok

Proszę zapoznać się z treścią kan. 273-293 KPK/83 dotyczących osób duchownych, Komentarzem do KPK/83, a także dostępną Państwu literaturą w ww. zakresie. Każdy – według swojego numeru albumu – proszony jest o przesłanie odpowiedzi na 2 pytania na mój adres e-mail (agnieszka24@kul.pl) w terminie do dnia 28 maja 2020 r.

148302: 1) prawo do stowarzyszania się; 2) obowiązek rezydencji

148097: 1) prawo do urlopu; 2) obowiązek szacunku i posłuszeństwa względem Biskupa Rzymu i własnemu ordynariuszowi

148185: 1) prawo do otrzymywania urzędów kościelnych; 2) obowiązek celibatu

148194: 1) obowiązek stroju kościelnego; 2) sposoby utraty przynależności do stanu duchownego

148304: 1) obowiązek kontynuacji studiów teologicznych; 2) obowiązek wstrzymania się od działań nieodpowiednich dla stanu duchownego 

148305: 1) skutki prawne utraty przynależności do stanu duchownego; 2) prawo do wynagrodzenia

145342: 1) zakaz przynależności do partii politycznych; 2) ponowne włączenie do stanu duchownego

 

Ustrój hierarchiczny Kościoła (ćwiczenia) - III rok

Proszę zapoznać się z kan. 495-514 KPK/83, Komentarzem do KPK/83, a także dostępną Państwu literaturą i opracować następujące zagadnienia: 1) rada kapłańska, 2) kolegium konsultorów, 3) kapituły kanoników, 4) rada duszpasterska.

Opracowania proszę przesłać na mój adres e-mail (agnieszka24@kul.pl) w terminie do dnia 28 maja 2020 r.

 

files/77521/public/postanowienia.pdf

 

Kościelne prawo publiczne (wykład) - IV rok

Poniżej załączam tekst, z którym proszę się zapoznać:

https://www.kul.pl/files/1702/sp_kul_4_2017_-_pojedynczo/08_krukowski.pdf

 

Kościelne prawo publiczne (ćwiczenia) - IV rok

Na podstawie Konkordatu polskiego i Konstytucji RP, jak też własnej wiedzy, proszę ustosunkować się do następującego zagadnienia: Konkordat a zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres e-mail (agnieszka24@kul.pl) w terminie do dnia 28 maja 2020 r.

 

..................................................................................................................

 

Zajęcia dydaktyczne: 14 maja 2020 r.

 

Normy o chrześcijanach (ćwiczenia) - II rok

Proszę zapoznać się z treścią kan. 265-272 KPK/83 w zakresie inkardynacji osób duchownych, Komentarzem do KPK, a także dostępną Państwu literaturą w ww. zakresie i przygotować odpowiedzi na następujące zagadnienia: 1) pojęcie inkardynacji; 2) inkardynacja pierwotna i wtórna (w drodze aktu administracyjnego oraz a iure); 3) pojęcie ekskardynacji; 4) wymogi do ważności i godziwości inkardynacji i ekskardynacji .

Odpowiedzi proszę przesłać na mój adres mailowy (agnieszka24@kul.pl) w terminie do dnia 20 maja 2020 r.

 

Ustrój hierarchiczny Kościoła (ćwiczenia) - III rok

Proszę zapoznać się z kan. 469-494 KPK/83 i odpowiedzieć na następujące zagadnienia 1) definicja kurii diecezjalnej; 2) organy (jednoosobowe i kolegialne) obligatoryjne i fakultatywne w kurii diecezjalnej.

Odpowiedzi proszę przesłać na mój adres mailowy (agnieszka24@kul.pl) w terminie do dnia 20 maja 2020 r.

 

Kościelne prawo publiczne (wykład) - IV rok

Proszę przeczytać Konwencję Wiedeńskiej o prawie traktatów sporządzoną w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. (Dz. U. z 1990 r., Nr 74, poz. 439), a także s. 251-255 z podręcznika (forma i procedura zawierania umów konkordatowych).  

 

Kościelne prawo publiczne (ćwiczenia) - IV rok

Na podstawie materiałów podanych do wykładu z dnia 14 maja, proszę napisać: 1) w jakiej formie zawierane są współczesne konkordaty; 2) jakie elementy formalne należy wyróżnić w budowie aktu normatywnego, jakim jest konkordat?  

Odpowiedzi proszę przesłać na mój adres mailowy (agnieszka24@kul.pl) w terminie do dnia 20 maja 2020 r.

 

..................................................................................................................

 

Zajęcia dydaktyczne: 13 maja 2020 r.
(kościelne prawo publiczne, niestacjonarne)

Proszę przeczytać s. 251-264 z podręcznika: J. Krukowski, Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe, Lublin 2013 oraz Konwencję Wiedeńskiej o prawie traktatów sporządzoną w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. (Dz. U. z 1990 r., Nr 74, poz. 439).

 

..................................................................................................................

 

Zajęcia dydaktyczne: 7 maja 2020 r.

 

Normy o chrześcijanach (ćwiczenia) - II rok

Proszę zapoznać się z treścią kan. 245-264 KPK/83, dekretem Soboru Watykańskiego II Optatam totius, dekretem Soboru Watykańskiego II Presbyterorum ordinis, Komentarzem do KPK, a także dostępną Państwu literaturą w ww. zakresie i przygotować odpowiedzi na następujące zagadnienia: 1) różnica między formacją a kształceniem kandydatów do kapłaństwa; 2) formacja duchowa kandydatów do kapłaństwa; 3) formacja intelektualna kandydatów do kapłaństwa; 4) formacja pastoralna kandydatów do kapłaństwa.

Odpowiedzi proszę przesłać na mój adres mailowy (agnieszka24@kul.pl) w terminie do dnia 14 maja 2020 r.

 

Optatam totius: http://ptm.rel.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=171:dekret-o-formacji-kaplanskiej-optatam-totius&catid=39&Itemid=198

 

Presbyterorum ordinis http://ptm.rel.pl/czytelnia/dokumenty/dokumenty-soborowe/sobor-watykanski-ii/165-dekret-o-posludze-i-zyciu-kaplanow-presbyterorum-ordinis.html

 

Ustrój hierarchiczny Kościoła (ćwiczenia) - III rok

Na podstawie kan. 447-459 KPK/83, Komentarza do KPK oraz tekstu, który załączam poniżej, proszę opracować następujące zagadnienia: 1) pojęcie konferencji biskupów; 2) erygowanie i osobowość prawna; 3) struktura; 4) stanowienie dekretów ustawodawczych i wykonawczych; 5) organy kompetentne do prezentowania publicznie stanowiska konferencji biskupów.

Odpowiedzi proszę przesłać na mój adres mailowy (agnieszka24@kul.pl) w terminie do dnia 14 maja 2020 r.

 

https://episkopat.pl/statut-konferencji-episkopatu-polski/

 

https://www.niedziela.pl/artykul/79133/nd/Organy-kompetentne-do-wyrazania

 

http://tkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/TKP_XII_2019_nr2_romanko.pdf

 

Kościelne prawo publiczne (wykład) - IV rok

Poniżej zamieszczam tekst, z którym proszę się zapoznać:

 

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18376/1/SPP_4_12_2015_Adam_Banaszkiewicz.pdf

 

Kościelne prawo publiczne (ćwiczenia) - IV rok

Na podstawie Konstytucji RP, Konkordatu polskiego, zamieszczonego wyżej tekstu (jak też materiałów z wcześniejszych zajęć) proszę wskazać miejsce konkordatu jako dwustronnej umowy międzynarodowej w hierarchii źródeł prawa polskiego, a także – uwzględniając kan. 3 KPK/83 – opracować zagadnienie dotyczące ewentualnych rozbieżności między prawem międzynarodowym (konkordat) a prawem wewnętrznym Kościoła katolickiego.

Odpowiedzi proszę przesłać na mój adres mailowy (agnieszka24@kul.pl) w terminie do dnia 14 maja 2020 r.

 

..................................................................................................................

 

Zajęcia dydaktyczne: 30 kwietnia 2020 r.

 

Normy o chrześcijanach (ćwiczenia) - II rok

Proszę zapoznać się z treścią kan. 232-244 KPK/83, dekretem Soboru Watykańskiego II Optatam totius, Komentarzem do KPK, a także dostępną Państwu literaturą w ww. zakresie i przygotować odpowiedzi na następujące zagadnienia: 1) na czym polega obowiązek i prawo Kościoła do formowania kandydatów do kapłaństwa? 2) niższe seminaria duchowne; 3) wyższe seminaria duchowne.

Odpowiedzi proszę przesłać na mój adres mailowy (agnieszka24@kul.pl) w terminie do dnia 7 maja 2020 r.

 

Optatam totius: http://ptm.rel.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=171:dekret-o-formacji-kaplanskiej-optatam-totius&catid=39&Itemid=198

 

Ustrój hierarchiczny Kościoła (ćwiczenia) - III rok

Na podstawie kan. 439-446 oraz 460-468 KPK/83, Komentarza do KPK oraz dostępnej Państwu literatury, jak też materiałów z wykładu, proszę opracować różnice między synodem plenarnym, synodem prowincjalnym, a synodem diecezjalnym w zakresie: 1) pojęcie, cele i częstotliwość zebrań; 2) uczestnicy (obligatoryjni, fakultatywni, z głosem decydującym, z głosem doradczym); 3) obowiązki uczestników; 4) kompetencje względem synodu (odpowiednio konferencji biskupów, metropolity, biskupa diecezjalnego); 5) promulgowanie uchwał synodalnych.  

Odpowiedzi proszę przesłać na mój adres mailowy (agnieszka24@kul.pl) w terminie do dnia 7 maja 2020 r.

 

 

Kościelne prawo publiczne (wykład) - IV rok

Poniżej zamieszczam teksty, z którymi proszę się zapoznać:

 

http://tkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/TKP_III_2010_95-112_Krukowski.pdf

 

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Prawo_Kanoniczne_kwartalnik_prawno_historyczny/Prawo_Kanoniczne_kwartalnik_prawno_historyczny-r2000-t43-n3_4/Prawo_Kanoniczne_kwartalnik_prawno_historyczny-r2000-t43-n3_4-s387-402/Prawo_Kanoniczne_kwartalnik_prawno_historyczny-r2000-t43-n3_4-s387-402.pdf

 

Kościelne prawo publiczne (ćwiczenia) - IV rok

Na podstawie zamieszczonych wyżej tekstów (jak też materiałów z wcześniejszych zajęć) proszę wskazać zakres spraw, które stanowią przedmiot dwustronnych umów międzynarodowych zawieranych przez Stolicę Apostolską z państwami Europy Środkowej i Wschodniej.

Odpowiedzi proszę przesłać na mój adres mailowy (agnieszka24@kul.pl) w terminie do dnia 7 maja 2020 r.

 

..................................................................................................................

 

Zajęcia dydaktyczne: 23 kwietnia 2020 r.

 

Normy o chrześcijanach (ćwiczenia) - II rok

Na podstawie kan. 224-231, a także kan. 208-223 KPK/83, jak też dostępnej Państwu literatury, proszę wypisać i scharakteryzować obowiązki i prawa wiernych chrześcijan świeckich. Prace proszę przesłać na mój adres mailowy (agnieszka24@kul.pl) w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.

 

 

Ustrój hierarchiczny Kościoła (ćwiczenia) - III rok

Na podstawie KPK/83 oraz dostępnej Państwu literatury, jak też materiałów zamieszczonych przez ks. prof. Mirosława Sitarza do wykładu z dnia 21.04.2020 r. (https://e.kul.pl/qlsale.html?op=4&prid=76&pmod=6), proszę opracować następujące zagadnienia:

1) prowincja kościelna a region kościelny

2) organy władzy i ich charakterystyka w prowincji kościelnej a regionie kościelnym

Odpowiedzi proszę przesłać na mój  adres mailowy (agnieszka24@kul.pl) w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.

 

 

Kościelne prawo publiczne (wykład) - IV rok

Poniżej zamieszczam tekst, z którym proszę się zapoznać:

files/77521/public/konkordat_polski.pdf

 

 

Kościelne prawo publiczne (ćwiczenia) - IV rok

Po przeczytaniu wyroku NSA z dnia 27 października 2011 r. (II OSK 1570/10), jak też odwołując się do Konkordatu polskiego, proszę określić stanowisko Sądu odnośnie do skutków prawnych wynikających z zawarcia związku wyznaniowego (zgodnie ze stanem faktycznym przytoczonym w cytowanym orzeczeniu).

Odpowiedzi proszę przesłać na mój  adres mailowy (agnieszka24@kul.pl) w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.

..................................................................................................................

 

Zajęcia dydaktyczne: 22 kwietnia 2020 r.

 

Kościelne prawo publiczne (wykład: niestacjonarne)

Poniżej załączam tekst do lektury

files/77521/public/konkordat_polski.pdf

 

..................................................................................................................

 

Zajęcia dydaktyczne: 16 kwietnia 2020 r.

 

Normy o chrześcijanach (ćwiczenia) - II rok

Na adres mailowy Starosty Państwa Roku wysłałam test. Odpowiedzi uprzejmie proszę przesłać na mój adres mailowy (agnieszka24@kul.pl) w terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r.

 

Ustrój hierarchiczny Kościoła (ćwiczenia) - III rok

Na adres mailowy Pani Katarzyny Rak wysłałam Państwu test. Odpowiedzi uprzejmie proszę przesłać na mój adres mailowy (agnieszka24@kul.pl) w terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r.

 

Kościelne prawo publiczne (wykład) - IV rok

Na adres Starosty Państwa Roku wysłałam materiał, z którym proszę się zapoznać.

 

Kościelne prawo publiczne (ćwiczenia) - IV rok

Proszę przeczytać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 października 2011 r., sygn. akt II OSK 1570/10, LEX nr 1132099

 

..................................................................................................................

 

Zajęcia dydaktyczne: 2 kwietnia 2020 r

 

Normy o chrześcijanach (ćwiczenia) - II rok

Proszę zapoznać się z kan. 228 w zw. z kan. 129 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., a następnie (także na podstawie odpowiednich kanonów z poszczególnych Ksiąg KPK/83) wskazać, jakie urzędy kościelne mogą sprawować świeccy. Każdy z Państwa zobowiązany jest zadanie w formie pisemnej na mój adres mailowy (agnieszka24@kul.pl) w terminie do dnia 7 kwietnia br.

 

Ustrój hierarchiczny Kościoła (ćwiczenia) - III rok

Na podstawie kan. 416-430 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., a także wskazanej na zajęciach organizacyjnych i dostępnej Państwu literatury proszę opracować następujące zagadnienia: 1) kiedy zachodzi sede vacante w diecezji? 2) jak wygląda zarząd diecezją w sytuacji sede vacante? Każdy z Państwa zobowiązany jest przesłać swoje opracowanie ww. zagadnień na mój adres mailowy (agnieszka24@kul.pl) w terminie do dnia 7 kwietnia br.

 

Kościelne prawo publiczne (wykład) - IV rok

W odniesieniu do swobodnego pełnienia przez Kościół swojej misji i jurysdykcji, a także wolności Kościoła w dokonywaniu zmian w swojej strukturze terytorialnej i personalne proszę przeczytać odpowiednie artykuły z następujących aktów normatywnych: Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.; ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto zachęcam do lektury dostępnej Państwu publikacji J. Krukowski, „Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe”, Lublin 2013, w odniesieniu do ww. tematyki.

 

Kościelne prawo publiczne (ćwiczenia) - IV rok

Proszę odpowiedzieć na pytanie: czy Państwa zdaniem Kościół katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej cieszy się wolnością w pełnieniu swojej misji? Każdy z Państwa zobowiązany jest przesłać odpowiedź na mój adres mailowy (agnieszka24@kul.pl) w terminie do dnia 7 kwietnia br.

 

 

..................................................................................................................

 

Zajęcia dydaktyczne: 26 marca 2020 r

 

 

Normy o chrześcijanach (ćwiczenia) - II rok

Proszę zapoznać się z kan. 224 i 225 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., a także z dekretem Soboru Watykańskiego II „Apostolicam actuositatem” o apostolstwie świeckich (dekret dostępny on-line m.in. pod linkiem: http://ptm.rel.pl/files/swii/170-apostol). Na podstawie wskazanych źródeł prawa, a także wskazanej na zajęciach organizacyjnych i dostępnej Państwu literatury proszę opracować następujące zagadnienia: 1) powołanie świeckich do apostolstwa; 2) cele apostolstwa świeckich; 3) formy apostolstwa świeckich; 4) dziedziny apostolstwa świeckich. Każdy z Państwa zobowiązany jest przesłać swoje opracowanie ww. zagadnień na mój adres mailowy (agnieszka24@kul.pl) w terminie do dnia 3 kwietnia br.

 

Ustrój hierarchiczny Kościoła (ćwiczenia) - III rok

Na podstawie kan. 412-415 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., a także wskazanej na zajęciach organizacyjnych i dostępnej Państwu literatury proszę opracować następujące zagadnienia: 1) kiedy zachodzi sede impedita w diecezji? 2) jak wygląda zarząd diecezją w sytuacji sede impedita? Każdy z Państwa zobowiązany jest przesłać swoje opracowanie ww. zagadnień na mój adres mailowy (agnieszka24@kul.pl) w terminie do dnia 3 kwietnia br.

 

Kościelne prawo publiczne (wykład) - IV rok

W zakresie uznania osobowości prawnej Kościoła katolickiego i jego jednostek organizacyjnych proszę zapoznać się z następującymi aktami normatywnymi: Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.; ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto zachęcam do lektury dostępnej Państwu publikacji J. Krukowski, „Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe”, Lublin 2013, w odniesieniu do ww. tematyki.

 

Kościelne prawo publiczne (ćwiczenia) - IV rok

Proszę zapoznać się z uchwałą  Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2008 r., sygn. akt III CZP 122/08 (http://sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/III%20CZP%20122-08.pdf)

 

 

..................................................................................................................

 

Zajęcia dydaktyczne: 25 marca 2020 r.

 

 

Kościelne prawo publiczne (wykład: niestacjonarne)

 

Proszę zapoznać się z przedmiotem umów konkordatowych oraz zakresem regulacji konkordatów. W tym celu proszę przeczytać s. 239-250 z dostępnej Państwu publikacji: J. Krukowski, „Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe”, Lublin 2013, a następnie przeanalizować zakres regulacji umów konkordatowych na podstawie Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19980510318/O/D19980318.pdf)

 

 

..................................................................................................................

 

Zajęcia dydaktyczne: 19 marca 2020 r.

 

Normy o chrześcijanach (ćwiczenia) - II rok

 

Proszę przeczytać Notę doktrynalną o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu publicznym z 24 listopada 2002 r., a następnie odpowiedzieć pisemnie (min. 3 strony A4), jak – według Kongregacji Nauki Wiary – powinien cechować się udział katolików świeckich w życiu publicznym i politycznym społeczeństwa demokratycznego. Każdy z Państwa zobowiązany jest przesłać teksty na mój adres mailowy (agnieszka24@kul.pl) w terminie do dnia 27 marca br.

 

Nota dostępna pod linkiem:

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20021124_politica_pl.html 

 

 

Ustrój hierarchiczny Kościoła (ćwiczenia) - III rok

Na podstawie podanych zagadnień z 12 marca br., proszę, aby każdy z Państwa przygotował i przesłał na mój adres mailowy (agnieszka24@kul.pl) w terminie do dnia 27 marca br. opracowanie (może być w formie tabeli) dotyczące biskupa diecezjalnego, biskupa koadiutora i biskupa pomocniczego według następujących kryteriów: 1) pojęcie; 2) władza; 3) objęcie urzędu; 4) prawa i obowiązki; 5) rezygnacja.

 

 

Kościelne prawo publiczne (wykład) - IV rok

 

Proszę zapoznać się z treścią Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską z 1993 r. w zakresie: zagwarantowania swobodnego komunikowania się w Kościele; prawa wiernych do zrzeszania się; prawa Kościoła do środków społecznego przekazu.

 • Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318);
 • Konkordaty polskie. Historia i teraźniejszość, red. J. Krukowski, Lublin 2019, s. 213-224.

 

DO POBRANIA: files/77521/public/213_224.pdf

 

 

Kościelne prawo publiczne (ćwiczenia) - IV rok

 

Na podstawie trzech szczegółowych gwarancji poszanowania autonomii Kościoła w Rzeczypospolitej Polskiej (zob. wyżej: wykład z 19.03.2020) proszę odpowiedzieć pisemnie na 2 pytania: 1) W jaki sposób strony w umowie konkordatowej doprecyzowały powyższe gwarancje względem ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z 17 maja 1989 r.? 2) Jakie inne akty normatywne (państwowe i kościelne) zawierają podstawy ww. gwarancji? Każdy z Państwa zobowiązany jest przesłać odpowiedzi na mój adres mailowy (agnieszka24@kul.pl) w terminie do dnia 27 marca br.

 

 

..................................................................................................................

 

Zajęcia dydaktyczne: 12 marca 2020 r.

 

Normy o chrześcijanach (ćwiczenia) - II rok

 

Proszę opracować obowiązki i uprawnienia wszystkich wiernych chrześcijan, w szczególności:

 • Obowiązek utrzymywania wspólnoty z Kościołem
 • Obowiązek prowadzenia – zgodnie z własną pozycją – życia świętego
 • Obowiązek współpracy w Boskim przepowiadaniu zbawienia
 • Obowiązek posłuszeństwa wobec biskupów
 • Prawo petycji
 • Prawo kształtowania opinii publicznej w Kościele
 • Prawo otrzymywania pomocy z duchowych dóbr Kościoła
 • Prawo do własnego obrządku i do własnej duchowości
 • Prawo do stowarzyszania się i podejmowania przedsięwzięć związanych z misją Kościoła
 • Prawo do wychowania chrześcijańskiego
 • Obowiązek posłuszeństwa względem Nauczycielskiego Urzędu Kościoła
 • Prawo do wolności wyboru stanu życia
 • Prawo do ochrony dobrej opinii
 • Prawo do ochrony własnej prywatności i intymności
 • Prawo do legalnego dochodzenia i obrony swoich praw
 • Obowiązek zaradzenia potrzebom Kościoła

 

Należy wykorzystać w powyższym zakresie źródła prawa i literaturę podane na pierwszych zajęciach, a zwłaszcza:

 • Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 75 (1983), pars II, s. 1-317; tekst polski: Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum, Poznań 1984, kan. 208-223.
 • J. Krukowski (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1, Księga II: Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, Pallottinum, Poznań 2005, s. 22-42.

 

 

Ustrój hierarchiczny Kościoła (ćwiczenia) - III rok

 

Proszę opracować następujące zagadnienia:

 • Władza biskupa diecezjalnego
 • Objęcie diecezji w posiadanie jako ostatni element prowizji kanonicznej (provisio canonica)
 • Obowiązki i prawa biskupa diecezjalnego w zakresie munus docendi, munus regendi i munus sanctificandi
 • Biskup koadiutor (definicja, objęcie urzędu, obowiązki i prawa)
 • Biskup pomocniczy (definicja, objęcie urzędu, obowiązki i prawa)

 

Należy wykorzystać w powyższym zakresie źródła prawa i literaturę podane na pierwszych zajęciach, a zwłaszcza:

 • Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 75 (1983), pars II, s. 1-317; tekst polski: Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum, Poznań 1984, kan. 381-411.
 • Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi Apostolorum Successores (22.02.2004), Libreria Editrice Vaticana 2004; tekst polski w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. i oprac. W. Kacprzyk, M. Sitarz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 517-711 (zwł. numery 63-74).
 • J. Krukowski (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1, Księga II: Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, Pallottinum, Poznań 2005, s. 239-272.

 

 

Kościelne prawo publiczne (wykład) - IV rok

 

Proszę zapoznać się z zakresem regulacji umów konkordatowych, w szczególności:

 1. gwarancje wolności Kościoła do wykonywania swojej misji oraz prawa do swobodnego i publicznego wykonywania swojej działalności;
 2. gwarancje autonomii Kościoła w państwie (wolność komunikowania się; uznanie osobowości prawnej Kościoła na terytorium danego państwa; dostęp Kościoła do środków społecznego przekazu; prawo wiernych do zakładania i prowadzenia stowarzyszeń kościelnych; prawo do opieki duchowej otrzymywanej przez wiernych znajdujących się m.in. w zakładach karnych, szpitalach);
 3. uznanie praw majątkowych Kościoła;
 4. wolność Kościoła w dokonywaniu zmian w swojej strukturze administracyjnej;
 5. działalność na rzecz ochrony małżeństwa i rodziny, w tym poszanowanie prawa rodziców do religijnego i moralnego wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a także prawo Kościoła do nauczania religii w szkołach publicznych.

Należy wykorzystać w powyższym zakresie źródła prawa i literaturę podane na pierwszych zajęciach, a zwłaszcza:

 • Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. ( U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318);
 • J. Krukowski, Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, s. 243-250.

 

Kościelne prawo publiczne (ćwiczenia) - IV rok

 

 1. Proszę zapoznać się z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 sierpnia 2017 r., sygn. akt II GSK 1974/15, LEX nr 2380221 (por. art. 7 Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.)
 2. Proszę napisać glosę do powyższego wyroku (ok. 7-8 stron; tekst główny: 12, interlinia: 1,5 wiersza; przypisy: 10, interlinia: 1 wiersz) i przesłać na adres e-mail: agnieszka24@kul.pl w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

Wymogi formalne glosy:

 1. Po zapoznaniu się z orzeczeniem, jak też z aktami normatywnymi dotyczącymi przedmiotowego orzeczenia, do których także odwołuje się Sąd w treści orzeczenia, należy podjąć decyzję, czy glosa będzie:
 • aprobująca – Autor zgadza się z wyrokiem
 • krytyczna – Autor podejmuje polemikę z wyrokiem
 • częściowo aprobująca i częściowo krytyczna
 1. Postawienie tezy, która będzie podstawą do rozważań na temat przedmiotowego orzeczenia
 2. Określenie stanu faktycznego
 3. Określenie stanu prawnego
 4. Ocena stanowiska Sądu, który wydał glosowane orzeczenie, która powinna zawierać nie tylko stan wyroku, ale także odwołanie się do innych orzeczeń sądowych oraz doktryny i judykatury
 5. Podsumowanie
 6. Załączenie wykazu cytowanych źródeł prawa, orzecznictwa oraz literatury.

W razie pytań, proszę o kontakt mailowy: agnieszka24@kul.pl

 

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2020 17:22