2023

Rozprawy doktorskie
 • Działalność sekretarza królewskiego Stanisława Reszki (1544-1600) w Rzymie za panowania Stefana Batorego
Prace licencjackie
 • Litewskie artykuły hetmańskie w latach 60. i 70. XVI stulecia
 • Idea odnowy Kościoła i sposób jej realizacji w pismach Jana Łaskiego z 1555 roku
 • Udział Krzysztofa Arciszewskiego w reformie artylerii koronnej w latach 1646-1650
 • Boży żebracy. Święci Franciszek, Dominik i Piotr z Werony w kazaniach Peregryna z Opola z przełomu XIII i XIV wieku.

2022

Prace licencjackie
 • Historia pewnej przyjaźni. Julian Ursyn Niemcewicz i Tadeusz Kościuszko w świetle wspomnień pisarza
 • Ludzie i gospodarka w starostwie szydłowskim w świetle lustracji z 1564 roku
 • Kampania wielkołucka Stefana Batorego w 1580 r. w diariuszu Łukasza Działyńskiego, dowódcy straży przedniej
 • Prądnickie spotkania humanistów w "Dworzaninie polskim" Łukasza Górnickiego
 • Zygmunt August i humaniści na podstawie dzieł z królewskiej biblioteki dedykowanych i poświęconych ostatniemu Jagiellonowi
 • Niewojenne wątki w wojennym pamiętniku Jakuba Łosia z lat 1646-1667
 • Albrycht Stanisław Radziwiłł o protestantach w Rzeczypospolitej połowy XVII stulecia w "Pamiętniku o dziejach w Polsce"
 • Topografia i socjotopografia starostwa sandomierskiego w drugiej połowie XVI wieku w świetle lustracji.
Prace magisterskie
 • Podróże dyplomatyczne Andrzeja Taranowskiego do Turcji w drugiej połowie XVI stulecia
 • Podróże wojewody mińskiego Krzysztofa Stanisława Zawiszy (1666-1721) w świetle jego pamiętników.
 • Jan Długosz o kobietach w XII księdze „Roczników”
 • Mieszczańska (nie)codzienność zamościan w drugiej połowie XVII stulecia w „Efemerosie” Bazylego Rudomicza

2021

Prace licencjackie
 • Postulaty reform prawno-ustrojowych w Królestwie Polskim w pismach Filipa Kallimacha
 • Rzeczpospolita w latach 70. XVI stulecia w diariuszu helweckiego humanisty Henryka Wolfa z Zurychu
 • Królestwo Polskie czasów Zygmunta Augusta w "Dziejach w Koronie Polskiej" Łukasza Górnickiego.