Urodził się 29 stycznia 1956 r. w Klimontowie Sandomierskim. Szkoła Podstawowa w Klimontowie 1963-1971, Liceum Ogólnokształcące w Klimontowie 1971-1975.

 Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu 1975-1982. W latach 1975-1977 odbył służbę wojskową w specjalnej jednostce kleryckiej, odznaczony medalem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, podporucznik Wojska Polskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w Sandomierzu w 1982 r. i tego samego roku uzyskał dyplom magistra teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie pracy pt. „Interpretacja opisu Męki Pańskiej w Ewangelii św. Łukasza w polskiej literaturze biblijnej”, napisanej pod kierunkiem o. prof. dra hab. Hugolina Langkammera.

   Po święceniach był wikariuszem i katechetą w Wierzbicy k. Radomia, Starachowicach, Radomiu, Ostrowcu Świętokrzyskim i w Końskich k. Kielc.

 W 1998 r. rozpoczął studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 2000 r. uzyskał licencjat z teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a w 2001 r. na tym samym Wydziale Teologicznym obronił pracę doktorską pod tytułem: „Communio dzięki komunikacji. Teologiczny wymiar teorii komunikatywnego działania w eklezjologii Medarda Kehla SJ”, napisaną pod kierunkiem ks. prof. UKSW dra hab. Ignacego Bokwy.

 Od 2001 r. został zatrudniony na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu w charakterze adiunkta w Katedrze Teologii Współczesnej (później w ramach Instytutu Teologicznego UKSW w Radomiu). Trzykrotnie otrzymał nagrody Rektora UKSW: za osiągnięcia naukowe (2001), dydaktyczne i organizacyjne dla Uniwersytetu (2002), pełnienie funkcji opiekuna Koła Naukowego Teologów IT w Radomiu oraz przygotowywanie planów (2004).

 Jest członkiem Towarzystwa Teologów Dogmatyków, od 2014 do 2017 r. sekretarzem i skarbnikiem tego Towarzystwa; Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie – w Oddziale Radomskim PTT był współzałożycielem i zastępcą kierownika, a od 2014 r. jest kierownikiem tego Oddziału; Komisji Teologii Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie; European Society for Ecumenical Research „Societas Oecumenica”. W latach 2009-2012 był członkiem Senackiej Komisji Wydawniczej UKSW.

 Kolokwium habilitacyjne odbyło się w 2009 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie dorobku naukowego i pracy habilitacyjnej pod tytułem "Sakramenty w służbie communio. Studium teologiczno-komunikacyjne", Warszawa 2008.

 W 2010 r. został profesorem nadzwyczajnym UKSW.

 Od 2008 r. jest redaktorem naukowym serii wydawniczej „Radomska Biblioteka Teologiczna” w wydawnictwie UKSW w Warszawie (obecnie Wydawnictwa Diecezji Radomskiej „Ave”) i od 2012 r. redaktorem serii wydawniczej „Theologia Radomiensis” Wydawnictwa Diecezji Radomskiej „Ave”.

 Był recenzentem w czasopismach: „Teologia w Polsce”, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie”, „Kieleckie Studia Teologiczne”, „Studia Sandomierskie. Teologia – Filozofia – Historia”, „Polonia Sacra”, "Duchowość w Polsce", "Roczniki Teologiczne”, „Studia Leopoliensia”, „Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców”, „Radomskie Studia Humanistyczne” oraz członkiem rad naukowych czasopism:  „Zeszyty Formacji Katechetów",„Studia Teologii Dogmatycznej”, „Rocznik Duszpasterstwa Nauczycieli”, "Teologia – Kultura – Społeczeństwo", „Rocznik Skrzatuski”.

 W latach 2012-2013 pełnił obowiązki dyrektora Instytutu Teologicznego UKSW w Radomiu i był członkiem Senatu UKSW.

 Od 2013 r. był adiunktem w Katedrze Pneumatologii i Eklezjologii w Instytucie Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologii KUL. Po kilku miesiącach został przeniesiony do Katedry Teologii Prawosławnej w Instytucie Teologii Dogmatycznej i Ekumenizmu – obecnie w Instytucie Ekumenicznym.

 W 2016 r. otrzymał tytuł naukowy profesora teologii, od 2017 r. jest profesorem nadzwyczajnym KUL.

  Od 2018 r.  prowadzi dodatkowo wykłady w Instytucie Teologicznym w Radomiu pod patronatem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Collegium Joanneum.

  W 2018 r. otrzymał od Rektora KUL nagrodę zespołową II stopnia (wraz z ks. P. Kantyką, P. Kopcem i ks. S. Pawłowskim) za organizację i przeprowadzenie Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego "Lublin - miasto zgody religijnej".

 

Doktoraty:

 

  ks. Henryk Mochol, Rola sakramentu pokuty w dążeniu do doskonałości według nauczania biskupa Piotra Gołębiowskiego. Studium dogmatyczno-moralne, Warszawa 2011.

 

Magisteria:

 1. Katarzyna Maria Bednarska, Mariologia w encyklikach Jana Pawła II, Radom 2003.
 2. Halina Centkowska, Maryja jako wzór współczesnej kobiety w katechezach Jana Pawła II na „Anioł Pański” w latach 1978-2000, Radom 2003.
 3. Dorota Heda, Teologiczny wymiar małżeństwa i rodziny w adhortacji Jana Pawła II „Familiaris consortio”, Radom 2003.
 4. Małgorzata Jarosz, Mariologia w katechezach środowych Jana Pawła II w latach 1980-1997, Radom 2003.
 5. Renata Musiałek, Teologia chrztu w adhortacji apostolskiej „Reconciliatio et paenitentia” i encyklikach Jana Pawła II, Radom 2003.
 6. Elżbieta Borowska, Teologia miłosierdzia Bożego w encyklice Jana Pawła II „Dives in misericordia”, Radom-Warszawa 2003.
 7. Danuta Kurowska, Teologia niedzieli w nauczaniu Jana Pawła II, Radom-Warszawa 2003.
 8. Janina Siewiera, Maryja Matka miłosierdzia w encyklikach Jana Pawła II, Radom-Warszawa 2003.
 9. S. Joanna Feszak, Udział Maryi w dziele zbawienia człowieka na podstawie encykliki Jana Pawła II „Redemptoris Mater”, Warszawa 2004.
 10. Ks. Edward Mosioł, Teologiczny wymiar kultu koronowanych obrazów Najświętszej Maryi Panny w sanktuariach Ziemi Radomskiej, Warszawa 2004.
 11. Małgorzata Jaskólska, Teologia sakramentu pojednania w adhortacji Jana Pawła II „Reconciliatio et peanitentia”, Warszawa 2005.
 12. S. Lidia Surdy, Maryjny wymiar Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła, Warszawa 2005.
 13. Andrzej Kędzierski, Najświętsza Maryja Panna a Duch Święty w polskich współczesnych publikacjach teologicznych, Warszawa 2006.
 14. Małgorzata Zalewska, Angelologia w wypowiedziach Jana Pawła II z lat 1983-1996, Warszawa 2006.
 15. Mirosława Korzeniowska, Misterium Paschalne w katechezach środowych Jana Pawła II z lat 1986-1989, Warszawa 2006.
 16. Elżbieta Karbownik, Działanie Ducha Świętego według encykliki Jana Pawła II „Dominum et Vivificantem”, Warszawa 2006.
 17. Barbara Kowalczyk, Teologia komunikacji w encyklikach Jana Pawła II, Warszawa 2006.
 18. Arkadiusz Dragun, „Niewiasta” z 12 rozdziału Apokalipsy św. Jana we współczesnych komentarzach teologiczno-biblijnych, Warszawa 2008.
 19. Bogumiła Kołodziejska, Teologia Krzyża w encyklikach Jana Pawła II, Warszawa 2008.
 20. Sławomir Murawski, Kościół jako „communio” według kardynała Josepha Ratzingera – Benedykta XVI w publikacjach polskich, Warszawa 2009.
 21. Mirosław Popowicz, Nowa Ewangelizacja według materiałów formacyjnych Ruchu Światło-Życie, Warszawa 2009.
 22. Ks. Ireneusz Pierzchała, Teologiczna analiza kultury współczesnej w encyklikach papieża Benedykta XVI, Warszawa 2009.
 23. Eliza Paul, Paruzja w eschatologii Josepha Ratzingera, Lublin 2014.
 24. Konrad Kapcia, Teologiczne aspekty wizji osoby ludzkiej w wybranych dziełach ks. Wincentego Granata (1900-1979), Lublin 2015.
 25. Kamil Kowalski, Teologia prezbiteratu na podstawie księgi „Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów”, Lublin 2015.
 26. Mirosław Pawłowski CFIC, Maryja jako wzór wiary, nadziei i miłości dla Kościoła według nauczania Benedykta XVI, Lublin 2015.
 27. Szczepan Kowalik, Antytrynitaryzm w doktrynie Świadków Jehowy, Lublin 2016.
 28. Damian Żabicki, Aspekty teologiczne ewolucjonizmu chrześcijańskiego w ujęciu arcybiskupa Józefa Życińskiego (1948-2011), Lublin 2016.
 29. Mateusz Czernik, Święcenia kobiet we Wspólnocie Anglikańskiej w perspektywie dialogu rzymskokatolicko-anglikańskiego, Lublin 2017.
 30. Mateusz Nowak, Komunijny wymiar małżeństwa i rodziny według „Familiaris consortio” Jana Pawła II, Lublin 2017.
 31. Michał Ulaski, Teologia małżeństwa i rodziny według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, Lublin – Radom 2018.
 32. Hubert Mróz, Problematyka duszy ludzkiej w teologii Josepha Ratzingera, Lublin – Radom 2018.
 33. Paweł Bolibok, Magia według współczesnej literatury teologiczne w języku polskim, Lublin - Radom 2019.
 34. Rafał Mierzejewski, Treści teologiczne w "Orędziach na Światowy Dzień Pokoju" papieża Benedykta XVI, Lublin - Radom 2019.
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2019 22:13