dr hab. Beata Piskorska

Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL

Katedra Stosunków Międzynarodowych.

 

Dyżur w semestrze letnim

wtorek  godz. 13.30-15.00 pokój DDMII-137 (I p.)

Droga Męczenników Majdanka 70.

  

 

Strona na Academia.edu: kul.Academia.edu/BeataPiskorska 

 

 

Wykształcenie:

2018 - stopień dr hab. (nauka o polityce) nadany przez Radę Wydziału Politologii UMCS w Lublinie 

2007 r. doktor nauk politycznych, na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lubinie, specjalnośc stosunki międzynarodowe

2003 studia podyplomowe z Zarządzania Projektami Europejskimi i Prawa Unii Europejskiej, Wydział Prawa i Administracji  UMCS w Lublinie, spejalista do spraw zarządzania projektami europejskimi

2002 magister nauk o polityce Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, specjalnośc stosunki międzynarodowe

 

Zainteresowanie naukowe:

Zakres przedmiotowy badań naukowych obejmuje problematykę integracji europejskiej –  zwłaszcza politykę zagraniczną Unii Europejskiej i wymiar wschodni UE (Europejska Polityka Sąsiedztwa, Partnerstwo Wschodnie); bezpieczeństwo energetyczne; prawo Unii Europejskiej (proces zmian prawno-konstytucyjnych, UE wobec wyzwań globalnych); stosunki międzynarodowe (w regionie Europy Wschodniej).

Organizatorka cyklicznych seminariów naukowych w Instytucie Politologii KUL„Debat europejskich KUL”

Pobyty studyjne i staże zagraniczne:

W instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli: Komisji Europejskiej (2009), w Parlamencie Europejskim  (2009, 2005), Uniwersytecie Europejskim we Florencji (2007); LSE Londyn (2012); Kijów (2012), CEU Budapeszt (2016)

staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli (2006);

Uczestnik „Zespołu do spraw monitorowania polityki wschodniej Unii Europejskiej” przy Centrum Europejskim w Natolinie  (2006-2007)

staż 3 miesięczny w ramach programu "Najlepsze praktyki na KUL" na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku na Ukrainie (maj-sierpień 2013 r.)

Summer Research Fellowship w European University Institute we Florencji (2013)

Wyjazd studyjny z ramienia Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce do Komisji Europejskiej, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Parlamentu Europejskiego i Ambasady Stanów Zjednoczonych w Brukseli w ramach konsultacji społecznych w sprawie TTiP (1-3 grudnia 2014 r.)

Wyjazd badawczy do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i Komisji Europejskiej w Brukseli (24-27 października 2016 r.)

 

Członek European International Studies Association

Członek Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych 0/Lublin

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich o/Lublin (Skarbnik)

 

od 2017 r. członek Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce 

redaktor tematyczny czasopisma "Atheneum"

2018 - Prezes Stowarzyszenia Edukacji i Badań Międzynarodowych - ERIA

 

Główne publikacje:

Monografie i publikacje pod redakcją:

 

1. „Wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008 s. 515.

2. „Instytucjonalizacja Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002 s. 161.

3.Unia Europejska i Rosja. W kierunku nowego otwarcia, red. B. Piskorska, Lublin 2012.

4. Ukraina po wyborach parlamentarnych 2012: proeuropejska perspektywa?, red. B. Piskorska, Lublin 2013.

5. Dyplomacja cyfrowa jako instrument polityki zagranicznej XXI wieku, red. M.Kosienkowski, B. Piskorska, Lublin 2014, s. 213.

6. Współpraca transatlantycka. Aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne, red. J.M. Fiszer, P. Olszewski, B. Piskorska, A. Podraza, Warszawa 2014, s. 356.

7. Mołdawia i Unia Europejska - od współpracy do integracji, red. B. Piskorska, M. Kosienkowski, Lublin 2014, s. 187.

8. Wpływ procesów antydemokratycznych w państwach Partnerstwa Wschodniego na Europejską Politykę Sąsiedztwa/Impact of Anty-democratic Processes in Eastern Partnership Countries on the  European Neighbourhood Policy, "Zeszyty Natolińskie" nr 59/2014, s. 153.

9. Europejskie doświadczenia z demokracją i gospodarką rynkową - przykład dla Ukrainy, red. M. Dahl, B. Piskorska, P. Olszewski, Warszawa 2015, s. 125.

10. Soft power w polityce Unii Europejskiej wobec państw Partnerstwa Wschodniego, Lublin 2017, s. 597.

11. System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku, red. B. Piskorska, A. M. Zaręba, Lublin 2018, s. 295.

 

Artykuły naukowe:

1. „Podmiotowość prawna Unii Europejskiej a jej kompetencje w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa” [w:] Polska w Unii Europejskiej. Bilans otwarcia, red. J. Marszałek-Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.

2. „Mołdawia i Naddniestrze w polityce wschodniej Unii Europejskiej” [w:] Konflikty niskiej intensywności w Naddniestrzu, M. Celewicz, J. Kłoczowski, M. Pietraś (red.)  Lublin 2006.

3. „Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej w świetle Traktatu Konstytucyjnego” w „Annales UMCS” Sectio K, Lublin 2006.

4. „Koncepcja „Szerszej Europy” (Wider Europe) Unii Europejskiej. Miejsce wymiaru wschodniego” [w:] Wymiar Wschodni Unii Europejskiej. Wielowymiarowość integrującej się Europy, red. A. Staszczyk, J. Jartyś, Szczecin 2007.

5. „Wschodni wymiar polityki Unii Europejskiej – rozważania metodologiczne” [w:] Integracja europejska – metodologia badań, „Przegląd Europejski” nr 2 (15) 2007.

6. Wymiar wschodni „polityki sąsiedztwa” UE jako element WPZiB UE. Aplikacje dla Polski” [w:] „Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Pomostowość czy buforowość”?, red. J. Jartyś, A. Staszczyk, Szczecin 2008.

7. Wymiar wschodni Unii Europejskiej – komplementarny, czy konkurencyjny dla pozostałych kierunków Unii Europejskiej (analogie i rozbieżności),  „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 1-2/2009.

8. Inicjatywa Partnerstwa Wschodniego. Kontynuacja Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, czy nowa polityka rozszerzania Unii Europejskiej na Wschód? [w:] Unia Europejska między poityką wschodnią a Partnerstwem Wschodnim, red. E. Cziomer, "Krakowskie Studia Międzynarodowe" nr 4 (VI), Kraków 2009.

9. Wymiar wschodni Unii Europejskiej - wyzwanie strategiczne dla Unii Europejskiej i Prezydencji Polski w 2011 r., [w:] Unia Europejska w 2008 r. Aktualne problemy i najważniejsze wyzwania, red. M. Musiał- Karg, T. Wallas, Poznań 2009, s. 97-114.

10. Partnerstwo Wschodnie. "Okręt flagowy" Unii Europejksiej i Polski w nadchodzącej Prezydencji, [w:] 2011 Polska Prezydencja w Unii Europejskiej, red. R. Riedel, P. Kimontowski, Opole 2009, s. 371-388.

11. Europeizacja (Europeanization) państw sąsiedzkich Unii Europejskiej na przykładzie Europy Wschodniej, [w:] Europejska polityka bezpieczeństwa i integracji, red. K. Budzowski, Kraków 2010, s. 189-202.

12. Integracja obszaru Europy Wschodniej z Unią Europejską w wymiarze politcznym, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar politczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, P. Tosiek, Zamość 2010, s. 383-404.

13. Europa Wschodnia w procesie kształtowania nowego ładu międzynarodowego, [w:] red. A. Stepień-Kuczyńska, M. Potz, M. Słowikowski, Dialog europejski Zachód-Wschód. Dwie dekady transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej 1989-2009, Toruń 2010, s. 47-64.

14. Stosunki NATO-Rosja w nowej architekturze bezpieczeństwa w Europie, [w:] NATO w pozimnowojennym środowisku (nie)bezpieczeństwa, red. M. Pietraś, J. Olchowski, Lublin 2011, s. 361-378.

15. Polityka Unii Europejskiej wobec krajów Kaukazu Południowego, [w:] Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy w polityce Unii Europejskiej, red. A. Staszczyk, Szczecin 2011, s. 141-184.

16.Partnerstwo Wschodnie po reformie instytucjonalnej Unii Europejskiej w zakresie stosunków zewnetrznych - wnioski z realizacji i perspektywy dla Polski, [w:] Unia Europejska po Trakracie z Lizbony. Pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania, red. P. Tosiek, Lublin 2012, s. 147-168.

17. Partnerstwo Wschodnie 2011. Sukces czy porażka polskiej prezydencji  w Unii Europejskiej?, [w:] Polska prezydencja wobec wyzwań współczesnej Unii Europejskiej, red. A. Legucka, Warszawa 2012, s. 156-183.

18. Unia Europejska w poszukiwaniu nowej strategii w polityce światowej po Traktacie z Lizbony, [w:] Organizacje międzynarodowe wobec politycznych i społecznych problemów świata, red. W Gizicki, Toruń 2012, s. 108-132.

19. "Synergia czarnomorska": zbliżenie państw Morza Czarnego do Unii Europejskiej, [w:] Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, red. M. Pietraś, K. Stachurska-Szczesiak, J. Misiągiewicz, Lublin 2012, s. 175-192

20. Podmiotowowśc Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych, [w:] Unia Europejska i Rosja. W kierunku nowego otwarcia, red. B. Piskorska, Lublin 2012, s. 15-38.

21. Wymiar wschodni jako całościowa koncepcja kształtowania relacji Unii Europejskiej z Rosją, [w:] Unia Europejska i Rosja. W kierunku nowego otwarcia, red. B. Piskorska, Lublin 2012, s. 125-148.

22. Progres czy regres? Polityka wschodnia Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, [w:] Unia Europejska - Polska - Ukraina, Społeczno-Kulturalny, Polityczny-Gospodarczy wymiar współpracy, "Gnieźnieńskie Studia Europejskie - Seria Monografie"t. 7, Poznań 2012, s. 15-37.

23. Prezydencja po Polsku 2011. Ewolucja priorytetów, realizacja i zaniechania, [w:] Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej, red. J. Fiszer, Warszawa 2012, s. 108-129.

24. Implikacje Europejskej Polityki Sąsiedztwa dla partnestwa strategicznego Unii Europejskiej z Rosją, [w:] Europejska Polityka Sąsiedztwa - cele, dotychczasowe doświadczenia i efekty oraz perspektywy, red. J. Fiszer, Warszawa 2012, s. 107-128.

25. EUropejska polityka Polski wobec Mołdawii. Ewolucja i stan obecny, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia: historia, ekonomia, kultura. Materiały naukowe poświęcone pamięci Bohdana Osadczuka, red. J. Kit i in., Warszawa-Lwów 2012, s. 229-243.

26. Perception and estimation of the current Ukraine's stance in new EU crisis realities, [in:] The European Union, Central and Eastern Europe and Ukraine: Trasformation, Prognosis and Perspectives, "Analytycal Report", Centre for European and Transatlantic Studies and International Rennaisance Foundation's "East-East" Program, Kiev 2013.

27. Soft power jako efekt ewolucji rozumienia siły we wsółpczesnym ładzie międzynarodowym, [w:] NATO wobec wyzwań współczesnego świata, red. R. Łoś, R. Czulda, J. Regina-Zacharski, Warszawa-Łódź 2013, s. 363-378.

28. Perspektywy integracji Ukrainy z Unią Europejską w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Partnerstwa Wschodniego, [w:] Ukraina po wyborach parlamentarnych 2012. Proeuropejska perspektywa?, red. B. Piskorska, Lublin 2013, s. 139-188.

29. Wartości czy interesy? Europejska Polityka Sąsiedztwa jako test na efektywność  normatywnej siły Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych, "Analiza natolińska" 11(70) 2013.

30. Nie tylko miękka siła: Unia Europejska jako aktor w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego, "Roczniki Nauk Społecznych KUL" 41, nr 3/2013.

31.The Eastern Partnership: the Way to Enhancing Cooperation between the European Union and Its Eastern Neighbours, [w:] European Funds and the Social and Economic Crisis, red. K. Grabczuk, Warszawa 2013, s. 65-89.

32. Dyplomacja cyfrowa: instrument miękkiej siły Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych, [w:] Dyplomacja cyfrowa jako instrument polityki zagranicznej Unii Europejksiej w XXI wieku, red. M. Kosienkowski, B. Piskorska, Lublin 2014, s. 105-142.

33. Hard power kontra soft power. Amerykańska a europejska wizja polityki zagranicznej. Czy porozumienie jest możliwe?, [w:] Współpraca transatlantycka. Aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne, red. J.M. Fiszer, P. Olszewski, B. Piskorska, A. Podraza, Warszawa 2014, s. 85-106.

34. Mołdawia w Partnerstwie Wschodnim - instrumenty i ich implementacja, [w:] Mołdawia i Unia Europejska - od współpracy do integracji, red. B. Piskorska, M. Kosienkowski, Lublin 2014, s. 140-182.

35. Adaptacja Unii Europejskiej i Polski do nowych uwarunkowań bezpieczeństwa w Europie Wschodniej. Kazus Ukrainy, [w:] Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Próba bilansu i nowe otwarcie, red. J. M. Fiszer, Warszawa 2015, s. 143-170.

36. Unia Europejska jako normatywny reżim międzynarodowy (normative power), [w:] Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, red. E. Stadmuller, Ł. Fijałkowski, Wrocław 2015.

37. Parlament Europejski jako wyraziciel demokratycznej woli obywateli Unii Europejskiej - ewolucja kompetencji w świetle reform prawa traktatowego, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2014. Kampania wyborcza na Lubelszczyźnie - przebieg, narzędzia komunikowania politycznego, wyniki, red. A. Łukasik-Turecka, Lublin 2015, s. 11-33.

38. Efficiency of the EU soft instruments used in Ukrainian crisis, "Atheneum. Polish Political Science Studies", 2015/48, s 151-167.

39. Nowa strategia na nowe czasy - konieczność redefinicji polityki zagranicznej UE w jej sąsiedztwie, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna" 4/2015, s. 208-241.

40. Wykorzystanie doświadczeń europejskich w kształtowaniu systemu politycznego i ekonomicznego Ukrainy, [w:] Europejskie doświadczenia z demokracją i gospodarką rynkową - przykład dla Ukrainy, red. M. Dahl, B. Piskorska, P. Olszewski, Warszawa 2015, s. 84-118.

41. E-dyplomacja jako nowoczesny instrument polityki zagranicznej, "Przegląd Uniwersytecki", nr 1(159), styczeń-luty 2016, s. 18-19.

42.. Między retoryką a rzeczywistością: relacje Ukrainy z Unią Europejską w kontekście kryzysu na Ukrainie 2013/2014, [w:] Stosunki polsko-ukraińskie 1991-2014. Próba bilansu, red. M. Pietraś, B. Surmacz, M. Malskyj, Lublin 2016, s. 223-244.

43. The European Union as a Leader in New Technologies for Energy Security and Climate Change, [w:] New Technologies as a Factor of International Relations, ed. by M. Szkarłat, K. Mojska, Cambridge 2016, s. 372-398.

44. Polityka wschodnia Unii Europejskiej - wyzwanie dla Polski, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania, red. J. Barcz, S. Domaradzki, R. Kuligowski, M. Szewczyk, E. Szklarczyk-Amati, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2018, s. 183-194.

45. Globalna strategia a redefinicja polityki Unii Europejskiej w jej sąsiedztwie, "Roczniki Nauk Społecznych KUL" 2018, 10(46), 1, s. 67-91.

46. The Eastern Partnership - the challenge for the EU's soft power in international relations, "On-line Journal Modeling the New Europe" 2018, no 26, s. 78-94.

47. The European Union and the Countries of Eastern Partnership: the Type of Cooperation and Neighbours' Perception [in:] Perception of the European Union's Identity in International Relations, ed. by Anna Skolimowska, London, Routledge 2018, p. 89-115.

 

 Rekomendacja dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

1. „Wzmocnienie wymiaru wschodniego Europejskiej Polityki Sąsiedztwa – wyzwanie strategiczne dla Prezydencji Polski w Unii Europejskiej w 2011 r.”, Warszawa 2007 r.

Recenzja:

1. The European Union and Its Neighbours. A legal appraisal of the EU’s Policies of stabilisation, partnership and integration, ed. by Steven Blockmans and Adam Łazowski,  The Hague 2006, s. 640, [w:] „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 1-2/2009.

2. The European Union and Its Neighbours, Haque 2006, ss. 640, "Rocznik Nauk Społecznych KUL" 2(38) 2010, s. 328-335.

Granty, nagrody:

2017 - nagroda rektora III stopnia za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki oraz całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych 

2013 - grant Centrum Europejskiego w Natolinie na badania letnie w European University Institute we Florencji

2013 - grant w ramach programu "Najlepsze praktyki na KUL" na staż 3 miesięczny na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku na Ukrainie

2006-2007 - grant promotorski na realizację projektu badawczego (promotorskiego) "Wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej"

2002 - pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu stosunków międzynarodowych na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 11.03.2019 11:51