Witold Wołowski

Recenzja dorobku naukowego i zawodowego oraz rozprawy habilitacyjnej dr Renaty Jakubczuk (UMCS)
[A critical evaluation of the publications by Renata Jakubczuk (UMCS, Poland, Lublin)]

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

Autor (twórca): Renata Jakubczuk
Nazwa jednostki: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin)