Witold Wołowski

Dialog obecny inaczej - adialektyzm, adialogizm, paradialogizm w dramacie i teatrze
[Dialogue present in a different way - non-dialecticism, non-dialogism, para-dialogism in drama and theatre ]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk Humanistycznych