Witold Wołowski

Relacje ekfrastyczne we współczesnej poezji francuskiej: Andre du Bouchet et Jacques Dupin
[Ekphrastic Relations in Contemporary Poetry: André du Bouchet and Jacques Dupin]

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

Autor (twórca): dr Alicja Koziej
Nazwa jednostki: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej