Witold Wołowski

Dramaturgiczna realizacja malarskości w teatrze Michela de Ghelderode’a
[The dramaturgical realization of the picturality in the theatrical work of Michel de Ghelderode]

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

Autor (twórca): dr Judyta Niedokos
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II