Ks. Wiesław Przywieslaw_przygoda2_400_399goda urodził się 25 grudnia 1962 roku w Starachowicach. Po ukończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu przyjął 16 maja 1987 roku święcenia kapłańskie. Dyplom magistra teologii uzyskał na Wydziale Teologii KUL w Lublinie na podstawie pracy Negacja miłości w filozoficznej myśli Fryderyka Nietzschego, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Kowalczyka. W latach 1988-1993 odbył studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL w Lublinie. 12 czerwca 1990 roku uzyskał stopień licencjata teologii pastoralnej. 17 czerwca 1993 roku uzyskał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej na podstawie rozprawy Funkcja charytatywna Kościoła po Soborze Watykańskim II. Studium pastoralne (Lublin 1998), napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego.

W latach 1991-1997 pełnił funkcję ojca duchownego i wykładowcy w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. W latach 1994-2003 prowadził zajęcia dydaktyczne i seminarium magisterskie w Radomskim Instytucie Teologicznym. W roku akademickim 1993-1994 odbył roczne studia w Instytucie Katolickim w Paryżu.

W latach 1994-1997 prowadził zajęcia zlecone w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL. Od 1 października 1997 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta a od 1 maja 1998 roku na stanowisku adiunkta w Katedrze Teologii Pastoralnej Szczegółowej KUL. 19 października 2004 roku przeprowadził kolokwium habilitacyjne na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Posługa charytatywna Kościoła w Polsce. Studium teologiczno-pastoralne (Lublin 2004). Habilitacja została zatwierdzona przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie 28 lutego 2005 roku. Od 1 października 2005 roku do 12 czerwca 2014 roku był kierownikiem Katedry Teologii Charytatywnej KUL, od 11 czerwca 2014 roku do 30 września 2016 roku był kierownikiem Katedry Prakseologii Pastoralnej, a od 1 października 2016 roku jest kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej Społecznej. Od 1 lutego 2006 roku do 30 września 2016 był zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego KUL a od 1 października 2016 jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego KUL. 12 listopada 2013 roku na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce. Studium teologicznopastoralne na podstawie badań wolontariuszy z parafialnych zespołów Caritas (Lublin 2012) uzyskał tytuł naukowy profesora. 1 października 2013 roku został powołany na funkcję ojca duchownego Konwiktu Księży Studentów KUL.

Od 1998 roku jest członkiem PosT-Netzwerks der mittel- und osteuropäischen Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen z siedzibą w Wiedniu. Od 1999 roku jest kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej św. Bartłomieja w Opocznie. Od 2001 roku należy do Towarzystwa Naukowego KUL. W latach 2001-2016 był konsultorem Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski. W latach 2006-2011 był a od 2016 został ponownie powołany na konsultora Komisji Duszpasterskiej  Konferencji Episkopatu Polski. Od 2006 roku jest członkiem European Society for Catholic Theology z siedzibą w Tübingen. Od 2007 roku jest członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz Polskiego Towarzystwa Teologicznego Oddział w Radomiu. Od 2007 roku jest członkiem założycielem i wiceprezesem a w latach 2010-2016 prezesem Polskiego Towarzystwa Pastoralistów z siedzibą w Warszawie. Od 2016 jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej tegoż stowarzyszenia. W 2006 roku otrzymał zespołową nagrodę I stopnia rektora KUL za wydanie Leksykonu teologii pastoralnej (Lublin 2006). W latach 2009-2013 pełnił funkcję redaktora naczelnego „Roczników Pastoralno-Katechetycznych”. Od 2014 w wyniku przekształceń tego pisma został redaktorem tematycznym z. 6. (teologia pastoralna) "Roczników Teologicznych". Jest członkiem Rady Naukowej wydawanego w Czechach czasopisma "Caritas et Veritas". Ponadto jest członkiem rad naukowych lub recenzentem kilku innych czasopism o zasięgu ogólnopolskim.

Zainteresowania naukowe ks. W. Przygody koncentrują się wokół następujących zagadnień: posługa charytatywna Kościoła, wolontariat chrześcijański, funkcje urzeczywistniania się Kościoła, wybrane formy duszpasterstwa nadzwyczajnego (duszpasterstwo rodzin, maryjne, sanktuariów, powołań, prezbiterów, chorych i niepełnosprawnych), teologia laikatu i formy apostolstwa świeckich. Dotychczas opublikował trzy książki, jest redaktorem ośmiu książek i dwóch zeszytów „Ateneum Kapłańskiego” (2005/578, 2006/583), jest autorem ponad 150 artykułów naukowych, w tym kilkunastu w językach obcych, 6 rozdziałów w podręczniku akademickim oraz ponad 50 artykułów popularnonaukowych, sprawozdań i recenzji. Jest współredaktorem Leksykonu teologii pastoralnej i autorem lub współautorem 34 haseł w tymże leksykonie. Jest promotorem 13 doktoratów, 55 prac magisterskich, 25 prac licencjackich oraz autorem 28 recenzji doktorskich, 6 recenzji habilitacyjnych, 1 recenzji do tytułu profesora i laudatorem doktoratu honoris causa kard. Paula Josefa Cordesa w KUL.

 

 

Publikacje

 

Książki:

Funkcja charytatywna Kościoła po Soborze Watykańskim II. Lublin: Instytut Teologii Pastoralnej KUL 1998.

Posługa charytatywna Kościoła w Polsce. Studium teologiczno-pastoralne. Lublin: Wydawnictwo KUL 2004.

— Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce. Studium teologicznopastoralne na podstawie badań wolontariuszy z parafialnych zespołów Caritas. Lublin: Wydawnictwo TNKUL 2012.

 

Wydawnictwa redaktorskie:

Działalność charytatywna Kościoła. „Ateneum Kapłańskie” 145:2005 nr 578.

W trosce o ubogich. „Ateneum Kapłańskie” 146:2006 nr 583.

Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin: TN KUL 2006.

Miłość na nowo odkryta. Red. W. Przygoda, J. Karbownik. Skarżysko-Kamienna [Radom: Polwen] 2007.

50 lat teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Red. Cz. Karkowiak, W. Przygoda, A. Kiciński, M. Wyrostkiewicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.

— Teologia pastoralna nauką w służbie nowej ewangelizacji. Red. Cz. Krakowiak, W. Przygoda, A. Kiciński, M. Wyrostkiewicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.

Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności. Red. W. Przygoda, E. Robek. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 2011.

— Świadectwo w służbie ewangelizacji. Red. W. Przygoda. Lublin 2012.

— Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary. Red. W. Przygoda, K. Święs. Lublin 2013.

 Peryferie wiary wyzwaniem dla Kościoła. Red. W. Przygoda, M. Fiałkowski OFMConv. Lublin: Wydawnictwo KUL 2015.


 

 

Monografie naukowe:

— Duszpasterstwo w sanktuarium  maryjnym. „Homo Dei” 62:1993 nr 3 s. 86-96.

— Przykazanie miłości bliźniego wezwaniem dla wspólnoty parafialnej. „Studia Theologica Varsaviensia” 32:1994 nr 2 s. 191-205.

— Funkcja charytatywna w służbie Kościoła-wspólnoty. „Studia Theologica Varsaviensia” 34:1996 nr 2 s. 207-220.

— Negacja miłości bliźniego w antropologii Fryderyka Nietzschego. W: Ku prawdzie we wspólnocie człowieka i Boga. Red. E. Balawajder, P. Nitecki, A. Jabłoński. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 1997 s. 101-114.

— Rola i zadania instytucji charytatywnych Kościoła powszechnego. „Roczniki Teologiczne” 44:1997 z. 6 s. 23-38.

—  Die Bruderliebe beim hl. Johannes unter pastoralen Gesichtspunkten. „Studia Diecezji Radomskiej” 1:1998 s. 99-108.

— Charitatívna činnost v prvotných krestanských obciach ako výzva pre dnešné farnosti. „Duchovný Pastier”. Revue pre teológiu a duchovný život 79:1998 nr 1 s. 30-36.

— Duszpasterstwo powołań do życia konsekrowanego. W: Duszpasterstwo specjalne. Red. R. Kamiński, B. Drożdż. Lublin: Atla 2 1998 s. 205-226.

— Duszpasterstwo w sanktuarium maryjnym. W: Duszpasterstwo specjalne. Red. R. Kamiński, B. Drożdż. Lublin: Atla 2 1998 s. 369-388.

— Parafialny zespół charytatywny. „Roczniki Teologiczne” 45:1998 z. 6 s. 223-239.

— Ubodzy jako przedmiot posługi charytatywnej Kościoła. „Roczniki Naukowe Caritas” 2:1998 s. 93-114.

— Funkcje urzeczywistniania się Kościoła. „Roczniki Teologiczne” 46:1999 z. 6 s. 175-198.

— Pontyfikat Jana Pawła II wzorem i wyzwaniem dla duszpasterzy. „Studia Diecezji Radomskiej” 2:1999 s. 11-28.

— Posłannictwo wiernych świeckich w Kościele (KKK 897-913). W: Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Red. S. Łabendowicz. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 1999 s. 229-238.

— Wartość posługi charytatywnej w życiu i działaniu Kościoła. W: W służbie wartościom. Księga pamiątkowa poświęcona ks. bp. prof. dr. hab. Kazimierzowi Ryczanowi z okazji 60-lecia urodzin. Red. R. Kamiński, S. Koza, L. Skorupa, K. Święs. Kielce: Jedność 1999 s. 457-473.

— Apostolstwo instytutów życia konsekrowanego. W: Teologia pastoralna. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Red. R. Kamiński. Lublin: Atla 2 2000 s. 383-392.

— Die Erfahrungen der Caritasarbeit in der Periode des Kommunismus in Polen. W: Pastoraltheologie der nachkommunistischen Länder Europas. Red. P. M. Zulehner, A. Máté-Tóth. Bd. 3. Wien-Szeged: Pastorales Forum 2000 s. 175-187.

— Duszpasterstwo prezbiterów. Formy i kierunki rozwoju. „Roczniki Teologiczne” 47:2000 z. 6 s. 87-104.

— Istota i posłannictwo Kościoła. W: Teologia pastoralna. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Red. R. Kamiński. Lublin: Atla 2 2000 s. 117-149.

— Laikat i formy apostolstwa świeckich. W: Teologia pastoralna. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Red. R. Kamiński. Lublin: Atla 2 2000 s. 392-416.

— Odpust Jubileuszowy szansą ożywienia dzieł charytatywnych w parafii. „Studia Diecezji Radomskiej” 3:2000 s. 189-204.

— Podstawy eklezjologiczne duszpasterstwa. W: Teologia pastoralna. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Red. R. Kamiński. Lublin: Atla 2 2000 s. 340-344.

— Teologia cierpienia i choroby. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 33:2000 s. 257-266.

— Teologia pastoralna w Polsce. W: W: Teologia pastoralna. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Red. R. Kamiński. Lublin: Atla 2 2000  s. 100-116.

— Chrystologiczne podstawy charytatywnej posługi Kościoła. „Theologica Thoruniensia” 2:2001 s. 289-306.

— Opcja preferencyjna na rzecz ubogich. „Roczniki Teologiczne” 48:2001 z. 6 s. 183-202.

— Wolontariat chrześcijański w życiu i działaniu Kościoła. „Roczniki Naukowe Caritas” 5:2001 s. 39-58.

— Antropologiczne podstawy posługi charytatywnej Kościoła. „Theologica Thoruniensia” 3:2002 s. 301-319.

— Początki i rozwój teologii pastoralnej w Polsce do II wojny światowej. „Studia Diecezji Radomskiej” 4:2002 s. 123-136.

— Posługa charytatywna Kościoła. W: Teologia pastoralna. T. 2. Teologia pastoralna szczegółowa. Red. R. Kamiński. Lublin: Atla 2 2002 s. 443-505.

— Społeczny wymiar działalności charytatywnej Kościoła. „Teologia Praktyczna” 3:2002 s. 227-242.

—       Trynitarne podstawy posługi charytatywnej Kościoła. „Roczniki Teologiczne” 49:2002 z. 6 s. 5-19.

— Znaczenie posługi charytatywnej Kościoła w świetle Ewangelii i świadectwa starożytności chrześcijańskiej. „Studia Sandomierskie” 9:2002 s. 185-200.

— Doświadczenie odnowy w duszpasterstwie parafialnym. W: Od konfrontacji do dialogu. Doświadczenia Kościoła w XX wieku. Materiały Tygodnia Eklezjologicznego 2000. Red. V. Kmiecik, A. Czaja, K. Kowalik.  Lublin: Gaudium 2003. Seria: W Trosce o Kościół. T. 3 s. 241-248.

— Miłość preferencyjna Kościoła do ubogich i odepchniętychAspekt teologiczno-pastoralny. „Studia Diecezji Radomskiej” 5:2003 s. 339-354.

— Napriamki pastoralnogo bogoslovia w Katolickij Cerkvi pislia II Vatikanskogo Soboru. „Listki Duchovno-Pastoralnogo Viddilu” [Lviv] 3:2003 s. 3-14 [współautor: R. Kamiński].

— Pneumatologiczne podstawy działalności charytatywnej Kościoła. „Roczniki Teologiczne” 50:2003 z. 6 s. 41-62.

— Praca charytatywna w kręgu rodziny w świetle nauczania Kościoła współczesnego. „Perspectiva”. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 2:2003 nr 2 s. 123-141.

— Troska prezbiterów o rozwój działalności charytatywnej Kościoła. „Perspectiva”. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 2:2003 nr 1 s. 216-231.

— Trwać w łączności braterskiej. W: Sobór bliski – Sobór daleki. Tydzień Eklezjologiczny 2001. Red. V. Kmiecik, A. Czaja, K. Kowalik. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003. W Trosce o Kościół. T. 4 s. 160-167.

— Katechetyczny wymiar posługi charytatywnej Kościoła. W: Katechizować dzisiaj. Problemy i wyzwania. Red. J. Stala. Kielce: „Jedność” 2004 s. 481-498.

— Posługa charytatywna Kościoła wobec osób niepełnosprawnych. „Homo Dei” 73:2004  nr 1 s. 59-70.

— Posługa charytatywna w świadomości wiernych i duszpasterzy. „Roczniki Teologiczne” 51:2004 z. 6 s. 123-139.

— Posługa charytatywna Kościoła w dokumentach Soboru Watykańskiego II. „Studia Diecezji Radomskiej” 6:2004 s. 343-356; = Caritas w dokumentach Soboru Watykańskiego II. W: Dobroczynna posługa Kościoła. Red. M. Marczewski. Lublin: Polihymnia 2005 s. 61-74.

— Apostolat der Laien in Polen. „Bulletin ET. European Society for Catholic Theology” 16:2005 nr 2 s. 14-25.

— Caritas. Teologia i praktyka miłości bliźniego. „Studia Diecezji Radomskiej” 7:2005 s. 323-334; = Caritas. W: Dobroczynna posługa Kościoła. Red. M. Marczewski. Lublin: Polihymnia 2005 s. 19-32.

— Charytatywna działalność Kościoła. W: Kościół w czasach Jana Pawła II. Red. M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej. Lublin: Wydawnictwo KUL i Wydawnictwo Gaudium 2005 s. 259-271.

— Kościół obdarowany miłością i wezwany do posługi miłości. „Ateneum Kapłańskie” 145:2005 nr 578 s. 28-42.

— Posługa charytatywna Kościoła w świetle dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego. „Roczniki Teologiczne” 52:2005 z. 6 s. 35-52.

— Sens cierpienia i choroby w teologii współczesnej. W: Duszpasterstwo chorych. Materiały z sympozjum w WSD Diecezji Warszawsko-Praskiej w dniu 20 IV 2005. Red. T. Wielebski. Warszawa: WSD Diecezji Warszawsko-Praskiej 2005 s. 7-21.

— Wsparcie pastoralne. W: Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu. Red. M. Kalinowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005 s. 147-163.

— Apostolat miłosierdzia w świetle nauczania Jana Pawła II. „Roczniki Teologiczne” 53:2006 z. 6 s. 55-68.

— Apostolat świeckich w Polsce w 40 lat po Soborze Watykańskim II. „Teologia Praktyczna” 2006 s. 41-56.

— Charytatywna pomoc rozwojowa dla ubogich dzieci. „Ateneum Kapłańskie” 146:2006 nr 583 s. 427-440.

— Duszpasterski charakter formacji kapłańskiej. W: Integralne kształcenie kaznodziei. Red. W. Broński. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 s. 15-25.

— Posługa charytatywna Kościoła w okresie pontyfikatu Jana Pawła II. „Studia Pastoralne” 2006 nr 2 s. 153-164; = „Warszawskie Studia Pastoralne” 2006 nr 4 s. 36-50.

— Recepcja wskazań Soboru Watykańskiego II w posłudze charytatywnej Kościoła w Polsce. W: Recepcja wskazań Soboru w życiu i działaniu Kościoła w Polsce. Niektóre wyzwania 40 lat po Soborze Watykańskim II (1965-2005). Red. K. Półtorak. Szczecin: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego 2006 s. 91-118.

— Sanktuarium maryjne centrum życia duchowego i znak nadziei dla ubogich. W: Zwycięstwo przychodzi przez Maryję. Red. Z. S. Jabłoński, T. Siudy. Częstochowa: PTM 2006 s. 193-203.

— W poszukiwaniu sensu cierpienia. Aspekt psychologiczny i teologiczny. „Roczniki Teologiczne” 53:2006 z. 10 s. 79-94 [współautor: U. Dudziak].

— Caritas powołaniem chrześcijanina i Kościoła. W: 15 lat Caritas Diecezji Radomskiej. Red. M. Krawczyk, W. Stan. Radom: Caritas Diecezji Radomskiej 2007 s. 15-23.

— Diakonia charytatywna Kościoła w świetle encykliki Benedykta XVI „Deus caritas est”. W: Ku nowej wyobraźni miłosierdzia. Materiały z II Kongresu Miłosierdzia Bożego w Archidiecezji Białostockiej. Białystok: Kuria Metropolitalna Białostocka 2007 s. 96-107.

— Działalność charytatywna Kościoła w świetle encykliki Benedykta XVI „Deus caritas est”. W: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin. Red. I. S. Ledwoń, K. Kaucha [i in.]. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s. 939-950.

— Podstawy teologiczne i kierunki rozwoju wolontariatu charytatywnego w Polsce. W: Miłość na nowo odkryta. Red. W. Przygoda, J. Karbownik. Skarżysko-Kamienna [Radom: Polwen] 2007 s. 153-168.

— Troska Kościoła o rodziny w sytuacjach trudnych. „Ateneum Kapłańskie” 148:2007 nr 588 s. 239-253.

— Z perspektywy 40 lat od promulgacji „Dekretu o apostolstwie świeckich”. W: W czterdziestolecie Soboru Watykańskiego II. Refleksja Wydziału Teologii KUL. Red. A. Czaja, L. Górka, J. Pałucki. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s. 365-378.

— Życie i działalność naukowo-dydaktyczna ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego. „Roczniki Teologiczne” 54:2007 z. 6 s. 7-13.

— Troska Kościoła o rodziny w sytuacjach trudnych. „Ateneum Kapłańskie” 2007 nr 588 s. 239-253.

— Diakonia jako wyzwanie dla uczniów Chrystusa dzisiaj. „Rocznik Teologii Katolickiej” 7:2008 s. 153-164.

— Die karitative Praxis der Kirche in Polen am Anfang des. 21. Jahrhunderts. „Pastoral-Theologische Hefte” 1:2008 s. 94-98.

— Formy działalności apostolskiej katolików świeckich.   Refleksja w 20. rocznicę ogłoszenia „Christifideles laici”. „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 7:2008 nr 1 s. 176-191.

— „Leksykon teologii pastoralnej” na tle zagranicznych leksykonów i słowników teologicznopastoralnych. „Roczniki Teologiczne” 55:2008 z. 6 s. 37-46.

— Maryja wzorem miłości służebnej dla chrześcijanina i Kościoła. „Polonia Sacra” 2008 nr 2(23) s. 305-316.

— Zaraźliwe spotkanie ze św. Elżbietą. Poprzednicy i naśladowcy miłosiernej świętej ubogich. W: Źródła duchowości Europy. Święta Elżbieta – świadectwo miłości miłosiernej. Red. M. Mróz, J. Perszon, K. Ż. Sztylc. Toruń: Wydawnictwo UMK 2008 s. 281-298.

— Duchowe fundamenty postawy proegzystencji wolontariuszy. W: „Nic nie zastąpi miłości”. Materiały z sympozjum naukowego poświęconego duchowości Caritas. Warszawa, 4 X 2008.  Red. Z. Sobolewski. Warszawa [Kielce: Jedność] 2009 s. 241-257.

— Formacja apostolska ludzi w podeszłym wieku. „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 8:2009 nr 1s. 170-184.

— Implikacje pastoralne antropologii personalistycznej. W: In persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesław S. Bartnika. Red. K. Góźdź. Lublin 2009 t. 2 s. 609-617.

— Jedno serce we wspólnocie serc. Laudacja. W: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Paul Josef Cordes. Doktor honoris causa. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 15-21; =Un cuore solo nella comunità dei cuori. W: tamże s. 55-61.

— Paradygmaty metodologiczne we współczesnej teologii pastoralnej. „Teologia Praktyczna” 10:2009 s. 31-43; = Paradygmaty postępowania badawczego w teologii praktycznej. W: Metodologia teologii praktycznej. Red. W. Przyczyna. Kraków 2011 s. 97-113; = Methodological Paradigms in the Contemporary Pastoral Theology. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 5:2013 s. 33-48; = Methodologische Paradigmen in der heutigen Pastoraltheologie. „Pastoral-Theologische Hefte“ 6:2013 s. 31-43.

— Pastoralna troska o ludzi chorych. „Przegląd Homiletyczny” 13:2009 s. 89-100.

— Pastoralne implikacje książki „Jezus z Nazaretu”. W: Teologiczne refleksje po lekturze książki Josepha Razingera – Benedykta XVI „Jezus z Nazaretu”. Red. D. Skrok, D. Swend. Kraków: Unum  2009 s. 131-153.

— Pastoraltheologische Kriterien der Planung in der Kirche. „Pastoral-Theologische Hefte” 2:2009 s. 37-48.

— Powstanie i rozwój Instytutu Teologii Pastoralnej KUL. W: 50 lat teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Red. Cz. Karkowiak, W. Przygoda, A. Kiciński, M. Wyrostkiewicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 9-32.

— Realizacja apostolatu społecznego świeckich w dzisiejszej Polsce. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 1:2009 s. 19-34.

— Rodzina miejscem apostolatu ludzi w podeszłym wieku. W: Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych. Red. J. Gorbaniuk, B. Parysiewicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 203-212.

— Słowo Boże jako źródło działalności charytatywnej. W: Słowo Boże w Kościele. Red. R. Kuligowski, M. Jagodziński, D. Swend. Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2009 s. 151-164.

— Funkcja królewska rodziny – apostolat w rodzinie i przez rodzinę. W: Rodzina jako Kościół domowy. Red. A. Tomkiewicz, W. Wieczorek. Lublin 2010 s. 281-292.

— Specyfika posługi charytatywnej Kościoła w ujęciu kard. P. J. Cordesa. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 2:2010 s. 25-38.

— Posługa społeczna Kościoła – nowe wyzwanie dla Kościoła w Polsce. „Teologia Praktyczna” 11:2010 s. 179-188.

— Kapłan jako penitent i szafarz sakramentu pokuty. „Zamojski Informator Diecezjalny” 19: 2010 nr 2 s. 106-118.

— Podstawy teologiczne pracy charytatywno-socjalnej. W: Socjalizacja – wyzwanie współczesności. Red. J. Stala. Tarnów 2010 s. 25-40.

— Chrześcijanin świadkiem miłości w świecie. Refleksja pastoralna na podstawie encyklik Benedykta XVI. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 3:2011 s. 335-348.

— Uwarunkowania historyczno-prawne i eklezjalne ewangelizacji w Polsce po 1989 roku. W: Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności. Red. W. Przygoda, E. Robek. Sandomierz 2011 s. 59-86.

— Die Hoffnungsresourcen der Kirche in Polen am Anfang des 21. Jahrhunderts. „Pastoral-Theologische Hefte“ 4:2011 s. 77-84.

— Świadectwo czynów miłosierdzia chrześcijańskiego. W: Świadectwo w służbie ewangelizacji. Red. W. Przygoda. Lublin 2012 s. 265-280.

— Współczesne areopagi nowej ewangelizacji – opieka duszpasterska wobec ruchu turystycznego. W: „Przeszłość jest to dziś tylko cokolwiek dalej”. 20 rocznica powstania Diecezji Ełckiej. Red. W. Guzewicz. Ełk 2012 s. 31-49.

— Rodzina środowiskiem formacji prospołecznej i wolontarystycznej dzieci. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 4:2012 s. 37-52.

— Jana Pawła II perspektywy nowej ewangelizacji. W: Chrześcijańskie świadectwo dzisiaj. Red. D. Swend, P. Borto. Radom 2012 s. 163-178.

Księdza Marcina Popiela wizja posługi duszpasterskiej kapłana. „Ateneum Kapłańskie” 159:2012 nr 620 s. 71-81.

 Uczynki miłosierdzia w sanktuarium. W: Maryjny kształt świadectwa. Red. G. M. Bartosik. Częstochowa 2012 s. 165-169.

— Duszpasterstwo rodzin jako działalność zbawcza Kościoła ukierunkowana na rodzinę. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność duszpasterska. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak. Lublin 2013 s. 275-293.

— Pneumatologiczne fundamenty wiary chrześcijańskiej. W: Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary. Red. W. Przygoda, K. Święs. Lublin 2013 s. 159-178.

— Wkład ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego w badania naukowe nad parafią. W: W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego. Red. W. Śmigiel, M. Fiałkowski. Lublin 2013 s. 63-84.

— Formacja dzieci i młodzieży do apostolatu społecznego. „Zeszyty Formacji Katechetów” 13:2013 nr 3 s. 19-25.

— Współczesne sposoby komunikowania wiary w praktyce Kościoła. W: Katecheza w służbie wiary. Red. S. Łabendowicz. Radom: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej „AVE” 2013 s. 91-106.

— Jezus Chrystus wzorem i natchnieniem dla wolontariuszy chrześcijańskich. „Studia Teologiczne. Białystok. Drohiczyn. Łomża” 31: 2013 s. 221-239.

— Ksiądz Infułat Czesław Wala jako kapłan i duszpasterz. W: Głos z eremu. Ksiądz Infułat Czesław Wala. Red. A. Rynio. Szydłówek: Wydawnictwo Ikona 2013 s. 15-56.

— Budowanie komunii Kościoła dzięki świadectwu miłości w świetle motu proprio „Intima Ecclesiae natura”. W: Kościół – komunia i dialog. Księga pamiątkowa ofiarowana Ksiedzu Biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi w 75. rocznicę urodzin. Red. P. Kantyka, J. Czerkawski, T. Siemieniec. Kielce: Jedność 2014 s. 327-338.

— Wkład ks. prof. Romualda Raka w rozwój badań nad Eucharystią. „Ateneum Kapłańskie” 162:2014 nr 3(631) s. 477-494.

— Parafia wspólnotą miłości i służby braterskiej w ujęciu księdza profesora Ryszarda Kamińskiego. „Roczniki Teologiczne” 2014 z. 6 s. 193-209.

— Posługa charytatywna drogą nowej ewangelizacji. W: Drogi nowej ewangelizacji Kościoła w Polsce. Red. K. Święs, D. Lipiec. Lublin 2014 s. 75-106.

— Pastoralno-teologiczne kryteria planowania duszpasterskiego. W: Księga pamiątkowa z okazji 70. rocznicy urodzin ks. S. Wilka. Lublin 2014 s. 211-218.

— Christliche Identität in Polen auf dem Prüfstand. „Pastoraltheologische Hefte“ 7:2014 s. 13-19.

— Apostolski wymiar wolontariatu młodzieży na przykładzie szkolnych kół Caritas. „Warszawskie Studia Pastoralne” 2014 nr 2(23) s. 229-250.

— Uwierzyć miłości, by stać się świadkiem miłości. W: Perspektywy wiary. Red. M. Jagodziński. Radom: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE 2015 s. 69-91.

— Wyzwania duszpasterskie wobec osób w podeszłym wieku. „Polonia Sacra” 19:2015 nr 1(38) s. 71-94. [DOI: http://dx.doi.org/10.15633/ps.730]; = W: Starość. Problem czy szansa? Refleksja pastoralnoteologiczna. Red. J. Dziedzic. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2015 s. 77-116.

— Współczesne wyzwania pastoralne dla prezbiterów. W: Duszpasterstwo w Polsce. 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego II. Red. M. Fiałkowski OFMConv. Lublin: Wydawnictwo KUL 2015 s. 75-99.

— Preewangelizacja – ekstrawagancja czy pastoralna konieczność? W: Peryferie wiary wyzwaniem dla Kościoła. Red. W. Przygoda, M. Fiałkowski OFMConv. Lublin: Wydawnictwo KUL 2015 s. 17-40

— Wymiar pastoralny posługi Biskupa Edwarda Materskiego. W: Chrystocentryzm nauczania i posługi Biskupa Edwarda Materskiego. Red. S. Łabendowicz. Radom: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej Ave 2015 s. 147-169.

— Opcja preferencyjna na rzecz ubogich według „Evangelii gaudium”. W: Kościół wobec wyzwań współczesnych. Red. M. Jagodziński, J. Wojtkun. Radom: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej Ave 2015 s. 197-214.

— Papieża Franciszka troska pastoralna o ubogich i wykluczonych. W: Duszpasterstwo w świetle nauczania papieża Franciszka. Red. D. Lipiec. Lublin: Wydawnictwo KUL 2015 s. 77-102.

— Rola świadectwa w życiu i posłudze duszpasterzy w świetle nauczania Benedykta XVI. „Verbum Vitae” 27:2015 s. 251-274.

— Armut als Pastorales Prinzip nach Papst Franziskus. W: Papst Franciskus. Ermutigung und Herausforderung für Theologie und Pastoral in Mittel- und Osteuropa. Red. M. Polak, T. Kowalczyk, P. Slouk. Gniezno-Wien 2015. Seria: „Pastoraltheologische Hefte“ t. 8(2015) s. 58-71.

— Kompetencje pastoralne katechetów w zakresie przygotowania do sakramentów. „Zeszyty Formacji Katechetów” 15:2015 nr 4(60) s. 36-46.

— Wkład ks. prof. A. L. Szafrańskiego w rozwój teologii pastoralnej. „Roczniki Teologiczne” 62:2015 z. 6 s. 143-157.

— Ubóstwo rodzin w Polsce wyzwaniem dla Kościoła. „Studia Pastoralne” 2015 nr 11 s. 107-121.

— Eklezjalny charakter działalności Caritas. W: Wiara czynna w miłości. Księga pamiątkowa z okazji 25-lecia wznowienia działalności Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Red. W. Burda, A. Janiec, W. Siwak. Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2015 s. 61-76.

— Kościół żyje miłosierdziem. Impulsy pastoralne bulli papieża Franciszka „Misericordiae vultus”. W: „Przyjdź Królestwo Twoje”. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Henrykowi Tomasikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. M. Jagodziński, J. Wojtkun. Radom: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej 2016 s. 293-310

— Dialog mit der Nichtglaubenden als Herausforderung für die Kirche. W: Teil oder Fremdkörper. Die Positionierung der Kirchen in postkommunistischen  Gesellschaften. Red. M. Polak [u. a.]. Seria:  „Pastoraltheologische Hefte“ 9:2016 s. 101-117.

— Antropologia konstytucji „Gaudium et spes” w perspektywie miłosierdzia. „Roczniki Teologiczne” 63:2016 z. 6 s. 35-50.

— Miłosierni jak Ojciec. Teologia i praktyka miłosierdzia chrześcijańskiego. W: Współczesne wyzwania teologii pastoralnej. Red. R. Chałupniak, J. Kostorz. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2016 s. 9-20.

— Apostolat rodziny wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych. W: Matrimonio et Familiae. Z problematyki małżeństwa i rodziny. Red. P. Landwójtowicz. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2016 s. 79-98.

— Maryja jako Matka Miłosierdzia – teologia i duszpasterstwo. „Studia Salvatoriana Polonica” 10:2016 s. 129-146.

— Rodzina szkołą miłosierdzia chrześcijańskiego. W: Duszpasterstwo rodzin w parafii. Red. D. Lipiec, J. Goleń. Lublin 2016 s. 169-192.

— Ludzie starzy i chorzy we wspólnocie Kościoła. „Warszawskie Studia Pastoralne” 2016 (Wydanie specjalne: Polska krajem misyjnym? 1050 lat po przyjęciu chrześcijaństwa. Red. T. Wielebski, P. Ochotny, M. J. Tutak) 371-390.

— Wolontariat narzędziem formacji chrześcijańskiej i obywatelskiej młodzieży. W: Bądźcie świadkami miłosierdzia. Red. R. Ceglarek, A. Kuliberda. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższego Instytutu Teologicznego 2017 s. 237-254.

— Święty Brat Albert świadkiem Ewangelii dla bezdomnych. „Zeszyty Formacji Katechetów” 17:2017 nr 3 s. 5-11.

— Models of salvific Activity of the Church. The State of Research and future Perspectives. „Roczniki Teologiczne” 64:2017 z. 6 41-52 [DOI: http://dx.doi.org/ 10.18290/rt.2017.64.6-3].

— Caritas as the Third Sector of Society in Poland. „Caritas et Veritas” 2017 nr 1 s. 115-124 = Charita jako třetí sektor společnosti v Polsku. „Caritas et Veritas” 2017 nr 1 s. 106-114.

— Caritas jako trzeci sektor społeczeństwa w Polsce. W: Musicam sacram dilexit. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Henrykowi Ćwiekowi profesorowi wyższych seminariów duchownych w Sandomierzu i Radomiu. Red. M. Jagodziński, S. Kowalik, A. Wąsik. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy 2017 s. 365-376.

— Wolontariat w służbie solidaryzmu społecznego dzieci i młodzieży. „Zeszyty Formacji Katechetów” 17:2017 nr 4 s. 29-36.

— Jugendsellsorge – eine verlorene Chance? W: Jugend in Europa. Religiosität Jugendlicher im Kontext von Beheimatung, Eventkultur und Migration. Red. M. Polak, Kowalczyk, P. Slouk. Seria: „Pastoraltheologische Hefte“ t. 10 (2017) s. 57-62.

— Komunikacja pastoralna w posłudze sakramentu pokuty i pojednania. W: Komunikacja w duszpasterstwie. Red. P. Ochotny, M. J. Tutak. Warszawa 2017 [Warszawskie Studia Pastoralne. Numer specjalny] s. 29-51.

— Duch Święty darem i zobowiązaniem dla chrześcijanina. Refleksja na kanwie przesłania św. Jana Pawła II do Polaków z 1979 roku. W: Pamięć i zobowiązanie. W hołdzie wobec myśli świętego Jana Pawła II. Red. W. Wojtyła. Radom: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej Ave 2017 s. 55-72.

— Duszpasterstwo uchodźców w świetle wytycznych Stolicy Apostolskiej z 2013 roku. „Studia Polonijne” 2017 s. 5-19.

— Dowartościowanie miłości i miłosierdzia w duszpasterstwie rodzin. W:Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” dla duszpasterstwa rodzin. Red. J. Goleń, Lublin: Wydawnictwo KUL 2018 s. 149-162.

— Kulturowy wymiar parafii. W: 600 lat parafii Zakrzew. Aspekty historyczne, kulturowe i prawne. Red. A Świątkowska, W. Wojtyła. Zakrzew 2018 s. 51-69.

— Współczesna posługa charytatywna w świetle życia i działalności św. Brata Alberta. „Zeszyty Naukowe KUL” 2018 nr 2 nr 2 s. 3-17.

— Duszpasterz sługą miłosierdzia według nauczania papieża Franciszka. „Roczniki Teologiczne” 65:2018 z. 6 s. 75-93.

— Potentiale und Risiken der Implementation des Theologieunterrichts in Studienprogrammen der Sozialen Arbeit. „Caritas et Veritas” 2018 nr 1 s. 139-152 = Potenciály a rizika implementace výuky teologie do studijních programů Sociální práce. „Caritas et Veritas” 2018 nr 1 s. 128-138.

— Miłosierdzie zasadą duszpasterstwa? Walory i ryzyka pastoralnej wizji papieża Franciszka. W:Dei enim sumus adiutores. Opuscula Adamo Przybecki septuogenario dedicata. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Teologiczny. Poznań 2019 s. 201-213.

— Duszpasterstwo ludzi w podeszłym wieku w parafii. „Ateneum Kapłańskie” 173 (2019) z. 1 (662) s. 54-63.

— Formacja dorosłych wobec kryzysu wiary. „Warszawskie Studia Pastoralne” 14 (2019) nr 2 (44) s. 45-65.

— The Mercy of God as the Foundation of Charity of the Church. “Diacovensia - Teološki prilozi” 27 (2019) nr 4 s. 637-651.

— Miłosierdzie Boże szansą ożywienia posługi charytatywnej Kościoła w Polsce. „Polonia Sacra” 2020 nr 1 (w druku).

 

Hasła leksykograficzne i encyklopedyczne:

— Kapłanów duszpasterstwo. W: Encyklopedia Katolicka. T. 8. Lublin: TN KUL 2000 kol. 696-698.

— Michonneau Georges. W: Encyklopedia Katolicka. T. 12. Lublin: TN KUL 2008 k. 852-853.

— Model pastoralny. W: Encyklopedia Katolicka. T. 12. Lublin: TN KUL 2008 k. 1487-1489.

— Starych duszpasterstwo. W: Encyklopedia Katolicka. T. 18. Lublin: TN KUL 2013 k. 868-870.

— Struktury pastoralne. W: Encyklopedia Katolicka. T. 18. Lublin: TN KUL 2013 k. 1048-1050.

— Tertio Millennio Adveniente. W: Encyklopedia Katolicka. T. 19. Lublin: TN KUL 2013 k. 730-731.

— Zespoły nieformalne. W: Encyklopedia Katolicka. T. 20. Lublin: TN KUL 2014 k. 1287-1288.

— Kopeć Jerzy Józef. W: Encyklopedia 100-lecia KUL. Red. E. Gigilewicz [i in.]. Wydawnictwo KUL. Lublin 2018 t. 1 s. 542-543.

Instytut Teologii pastoralnej i Katechetyki – Sekcja Teologii Praktycznej. W: Encyklopedia 100-lecia KUL. Red. E. Gigilewicz [i in.]. Wydawnictwo KUL. Lublin 2018 t. 1 s. 407.

 

Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin: TN KUL 2006:

—       Apostolat społeczny s. 55-58;

—       Apostolstwo osób konsekrowanych s. 67-70;

—       Apostolstwo świeckich s. 70-76;

—       Caritas Internationalis s. 119-120;

—       Caritas Polska s. 120-122;

—       Charytatywna formacja s. 125-130;

—       Charytatywna funkcja Kościoła s. 130-138;

—       Cor Unum s. 154-156;

—       Diakonia s. 171-175;

—       Duszpasterstwo s. 201-209 [współautor: R. Kamiński];

—       Eklezjologia pastoralna s. 234-235;

—       Fiałkowski Marek OFMConv s. 258;

—       Funkcje podstawowe Kościoła s. 259-263;

—       Haslinger Herbert s. 278-279;

—       Knobloch Stefan OFMCap s. 379-380;

—       Komisja Charytatywna Konferencji Episkopatu Polski s. 388-389;

—       Lewandowski Krzysztof s. 422;

—       Maciejowski Bernard  s. 443-444;

—       Michonneau Georges s. 482-483;

—       Miłość pastoralna s. 490-492;

—       Model pastoralny s. 515-517;

—       Pawlina Krzysztof s. 600-601;

—       Pluralizm społeczno-kulturowy s. 623-626 [współautor: B. Drożdż];

—       Popiel Marcin. W: Tamże s. 648-649 [współautor: W. Taraska];

—       Powołaniowe duszpasterstwo s. 670-676;

—       Prezbiterów duszpasterstwo s. 683-687;

—       Rejon duszpasterski s. 724-725;

—       Sanktuarium s. 769-772 [współautor: S.C. Napiórkowski];

—       Seniorów duszpasterstwo s. 789-793 [współautor: J. Ostrowski];

—       Społeczne duszpasterstwo s. 808-812 [współautor: J. Wal];

—       Stacje opieki Caritas s. 814-815;

—       Ubóstwo s. 971-875;

—       Völkl Richard s. 886;

—       Wolontariat s. 907-911.

 

Komunikaty i sprawozdania:

— Znaczenie pastoralne sanktuarium maryjnego. „Forum duszpasterskie”. Biuletyn pastoralny 2:1992 nr 6 s. 55-58.

— II Forum Pastoralne Europy Środkowo-Wschodniej w Szombathely (17-20 V 1998). „Roczniki Teologiczne” 46:1999 z. 6 s. 471-473.

— III Forum Pastoralne Europy Środkowo-Wschodniej w Szombathely 28 II – 03 III 1999. „Roczniki Teologiczne” 47:2000 z. 6 s. 249-251.

— Caritas w Europie w trzecim tysiącleciu. Europejski Kongres Caritas. Warszawa, 22-26 IX 1999. „Roczniki Teologiczne” 48:2001 z. 6 s. 274-280.

— Umiłować Chrystusa we wspólnocie z niepełnosprawnymi. W: 59 Tydzień Miłosierdzia. Red. Komisja Charytatywna Konferencji Episkopatu Polski. Warszawa: Pro Caritate 2003 s. 2-8.

—  Jana Pawła II wyobraźnia miłosierdzia. „Caritas” 2005 nr 2 s. 3-4.

— „Oswojona niemoc”. Jak sensownie żyć w chorobie i cierpieniu? „Przegląd Uniwersytecki” 17:2005 nr 5-6 s. 78 = „Roczniki Teologiczne” 53:2006 z. 6 s. 215-217.

— Przywróćmy nadzieję potrzebującym. W: 62 Tydzień Miłosierdzia. Red. Komisja Charytatywna Konferencji Episkopatu Polski. Warszawa: Pro Caritate 2006 s. 3-4.

— Wszyscy jesteśmy powołani do miłosierdzia. W: 63 Tydzień Miłosierdzia. Red. Komisja Charytatywna Konferencji Episkopatu Polski. Warszawa: Pro Caritate 2007 s. 3-6.

— Międzynarodowe Sympozjum poświęcone encyklice „Deus caritas est”. Warszawa, 7.10.2006. „Ateneum Kapłańskie” 148:2007 nr 287 s. 191-193.

— Sympozjum na temat encykliki „Deus caritas est” i chrześcijańskiego sensu miłości. Skarżysko-Kamienna, 21 IX 2006. „Roczniki Teologiczne” 55:2008 z. 6 s. 256-258.

— Wiara prowadząca do miłości. W: Komisja Charytatywna Konferencji Episkopatu Polski. Kościół domem miłosierdzia. 68 Tydzień Miłosierdzia. Warszawa 2012 s. 8-14.

— Wiara żywa uczynkami. 69 Tydzień Miłosierdzia: 7-13 kwietnia 2013. Caritas 2013 nr 1 s. 10-11.

— 70. Tydzień Miłosierdzia: z miłością dla ciała. Caritas 2014 nr 1 s. 12-13.

 

Wprowadzenia do publikacji:

— Wprowadzenie (Działalność charytatywna Kościoła). „Ateneum Kapłańskie” 145:2005 nr 678 s. 5-7.

— Wprowadzenie (W trosce o ubogich). „Ateneum Kapłańskie” 146:2006 nr 583 s. 425-426.

— Wprowadzenie. W: Miłość na nowo odkryta. Red. W. Przygoda, J. Karbownik. Skarżysko [Radom: Polwen] 2007 s. 11-13.

— Wprowadzenie. W: Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności. Red. W. Przygoda, E. Robek. Sandomierz 2011 s. 11-13.

— Wprowadzenie. W: Świadectwo w służbie ewangelizacji. Red. W. Przygoda. Lublin 2012 s. 11-14.

— Wprowadzenie. W: Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary. Red. W. Przygoda, K. Święs. Lublin 2013 s. 11-15.

— Wprowadzenie. W: Peryferie wiary wyzwaniem dla Kościoła. Red. W. Przygoda, M. Fiałkowski OFMConv. Lublin: Wydawnictwo KUL 2015 s. 11-14.

 

Recenzje:

— Rec.: J. Koral. Podstawy działalności charytatywnej Kościoła na podstawie organizacji Caritas. Studium etyczno-społeczne. Kraków: Wydawnictwo Salezjańskie 2000. „Roczniki Naukowe Caritas” 5:2001 s. 138-142.

— Rec.: H. Pompey, P. S. Roß. Kirche für andere. Handbuch für eine diakonische Praxis. Mainz: Matthias Grünewald 1998. „Roczniki Naukowe Caritas” 5:2001 s. 131-136.

— Rec.: Handbuch praktische Theologie. Hrsg. von H. Haslinger. Mainz: Matthias Grünewald 1999-2000. Bd. 1: Grundlegungen ss. 411; Bd. 2: Durchführungen ss. 547. „Roczniki Teologiczne” 49:2002 z. 6 s. 225-230.

— Rec.: H. Haslinger. Diakonie zwischen Mensch, Kirche und Gesellschaft. Eine praktisch-theologische Untersuchung der diakonischen Praxis unter dem Kriterium des Subjektseins des Menschen. Würzburg: Seelsorge/Echter 1996. „Studia Diecezji Radomskiej” 4:2002 s. 393-398.

— Rec.: O. Meuffels. Theologie der Liebe in postmoderner Zeit. Würzburg: Echter 2001 ss. 176. „Roczniki Naukowe Caritas” 6:2002 s. 184-188; = „Ateneum Kapłańskie” 140:2003 nr 563 s. 166-170.

— Rec.: A. Przybecki. Duszpasterstwo w Polsce. Poszukiwanie nowych form obecności. Poznań: Redakcja Wydawnictw Uniwersytetu Adama Mickiewicza 2001 ss. 176. „Roczniki Teologiczne” 50:2003 z. 6 s. 325-329.

— Rec.: Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Lublin: Atla 2 2000 ss. 448; T. 2. Teologia pastoralna szczegółowa. Lublin: Atla 2 2002 ss. 660. „Roczniki Teologiczne” 51:2004 z. 6 s. 366-370.

— Rec.: B. Mierzwiński. Kościół wobec problemu bezrobocia. Studium z zakresu teologii pastoralnej. Ząbki: Apostolicum 2004 ss. 443. „Roczniki Naukowe Caritas” 8-9:2004-2005 s. 154-158.

— Rec.: Kirche im 21. Jahrhundert. Vielfalt wird sein. Hrsg. von M. Kock. Stuttgart: Kreuz Verlag 2004 ss. 158. „Roczniki Teologiczne” 52:2005 z. 6 s. 321-325.

— Rec.: M. Szymański. Die heilende Dimension des Sakramentes der Versöhnung. Zum Verständnis und zur Pastoral des Bußsakramentes. Frankfurt am Main: Peter Lang 2005. „Zeszyty Naukowe KUL” 49:2006 nr 2 s. 106-108.

— Rec. R. Kamiński. Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 ss. 331. „Przegląd Homiletyczny” 11:2007 s. 159-162.

— Rec. Ehrenamt – Qualität und Chance für die Soziale Arbeit. Reader zur Sommeruniversität Ehrenamt 2006 Köln. Hrsg. von T. Möltgen. Kevelaer: Butzon & Bercker 2006 ss. 222. „Zeszyty Naukowe KUL” 50:2007 nr 3 s. 115-120.

— Rec. S. Dyk. Współczesne przepowiadanie homilijne misteriów publicznego życia Jezusa. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008 ss. 448. „Przegląd Homiletyczny” 12:2008 s. 220-223.

— Rec. G. Pyźlak. Recepcja przygotowania do małżeństwa w świetle badań narzeczonych. Lublin: Polihymnia 2007 ss. 384. „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 7:2008 nr 1 s. 297-301.

— Rec. E. Marta, M. Pozzi. Psicologia del volontariato. Roma: Carocci editore 2007 ss. 111. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 1:2009 s. 199-201.

— Rec. W. Śmigiel. Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu
Kościoła-Wspólnoty. Studium teologicznopastoralne w świetle nauczania Kościoła (1962-2009)
. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 ss. 458. „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 9:2010 nr 2 s. 352-356.

— Rec. B. Drożdż. Posługa społeczna Kościoła. Studium pastoralne w świetle nauczania współczesnego Kościoła. Legnica 2010 ss. 576. „Ateneum Kapłańskie” 157:2011 nr 1 s. 201-203.

— Rec. D. Lipiec. Duszpasterstwo niewidomych i słabowidzących w Polsce. Studium teologicznopastoralne. Lublin 2011 ss. 434. „Ateneum Kapłańskie” 157:2011 nr 2 s. 409-411.

— Rec. M. Fiałkowski. Formacja chrześcijańska katolików świeckich w świetle nauczania Kościoła współczesnego. Studium teologicznopastoralne. Lublin 2010 ss. 407. „Collectanea Theologica” 2011 s. 229-232.

— Rec. Kapłan w posłudze słowa Bożego. Red. L. Szewczyk, W. J. Sztyk. Katowice-Panewniki 2010 ss. 235 (Seria: Szkoła Seraficka nr 8). „Ateneum Kapłańskie” 158:2012 nr 3(619) s. 605-607.

— Rec. M. Polak. Mistagogia w duszpasterstwie Kościoła. Studium pastoralnoteologiczne. Poznań 2012 ss. 302. „Collectanea Theologica” 83:2013 nr 3 s. 232-234.

— Wer befreit mich von meiner Schuld? Rec. K. E. Müller. Schuld und Sühne. Die Vorgeschichte des Erlösungsglaubens. Berlin: LIT Verlag 2012 ss. 195. „European Journal of Mental Healt“ 9:2014 nr 1 s. 103-105.

— Rec. D. Lipiec. Duszpasterstwo niewidomych i słabowidzących w Polsce. Studium teologicznopastoralne. (Blinden- und Schwachsehenden-seelsorge in Polen. Ein pastoraltheologisches Studium) Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, 434 S., ISBN 978-83-7702-204-7. „Pastoraltheologische Hefte“ 8:2015 s. 113-115.

— Rec. Wczoraj i dziś duszpasterstwa polskiego w Niemczech 1945/2015 (Gestern und heute der polnischen Seelsorge in Deutschland 1945/2015). Red. S. Budyn. Hannover: Rektorat Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech [Wydawnictwo: Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach] 2016 ss. 398. "Ateneum Kapłańskie" 167:2016 z. 2(645) s. 413-415.

— Co duszpasterze mówią sami o sobie. Rec. K. Baumann, A. Büssing, E. Frick, Ch. Jacobs, W. Weig, Zwischen Spirit und Stress. Die Seelsorgenden in den deutschen Diözesen. Würzburg: Echter Verlag 2017, ss. 272 [ISBN 978-3-429-04356-8 (Print), 978-3-429-04927-0 (PDF), 978-3-429-06347-4 (ePub)]. „Roczniki Teologiczne” 65:2018 z. 6 (w druku).

 

 

Artykuły popularnonaukowe:

— Formacja charytatywna osób duchownych i świeckich w Kościele. „Kronika Diecezji Radomskiej” 1:1992 nr 2 s. 113-125.

— Posługa charytatywna w pierwszych gminach chrześcijańskich wezwaniem dla współczesnych wspólnot parafialnych. „Kronika Diecezji Radomskiej” 5:1996 nr 4 s. 402-413.

— Zadania katolików świeckich w Polsce przełomu tysiącleci.  „Kronika Diecezji Radomskiej” 5:1996 nr 4 s. 384-393.

— Posoborowy model parafii. „Biuletyn Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej” 1:1997 nr 1 s. 106-115.

— Zadania katolików świeckich w Polsce przełomu tysiącleci. „Biuletyn Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej” 1:1997 nr 1 s. 65-75.

— Bóg jest miłością. Zeszyt formacyjny dla parafialnych grup charytatywnych. Warszawa 1998.

— Ewangelizacja w diecezji przez posługę charytatywną. „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 67:1998 nr 6 s. 328-349.

— Podstawy działalności charytatywnej Kościoła. „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 7:1998 nr 4 s. 118-134.

— Pluralizm społeczno-kulturowy a duszpasterstwo. „Kronika Diecezji Radomskiej” 10:2001 nr 1 s. 81-90.

— Miłość pasterska w życiu i posłudze prezbitera. „Kronika Diecezji Radomskiej” 12:2003 nr 1 s. 126-136.

— Parafia jako komunio. „Dobry Pasterz” 2003 nr 28 s. 130-144.

— Zespół charytatywny w parafii. „Efektywne zarządzanie parafią” 2003 K.6.1. s. 1-22.

— Wolontariat chrześcijański w życiu parafii. „Efektywne zarządzanie parafią” 2004. K.6.2. s. 1-29.

— Formy realizacji preferencyjnej opcji na rzecz ubogich w parafii. „Currenda”. Pismo Urzędowe Diecezji Tarnowskiej 156:2006 nr 1 s. 134-146.

— Wedle przykazań Bożych i przykazań kościelnych. „Bardziej Kochani” 2006 nr 2 s. 2-8.

— Mistrz pastoralistów polskich. „Przegląd Uniwersytecki” 2007 nr 3 s. 4.

— Posługa charytatywna Kościoła w Polsce w latach 1918-1950. „Caritas” 2009 nr 2 s. 15-17.

— Miłość bliźniego jako Boży dar. „Caritas” 2010 nr 3 s. 31-33.

— Trójca Święta źródłem komunii. „Caritas” 2011 nr 1 s. 5-7.

— Pismo Święte o ubogich. „Caritas” 2012 nr 1 s. 6-7.

— Teologiczne fundamenty posługi charytatywnej. W: Tylko miłość się liczy….20 lat Caritas Diecezji Radomskiej. Red. G. Wójcik, R. Kowalski [i in.]. Radom 2012 s. 6-7.

— Święty Jan Paweł II – Apostoł miłosierdzia. „Przegląd Uniwersytecki” 26:2014 nr 2 s. 16.

— Starość wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła. „Przegląd Uniwersytecki” 27:2015 nr 4-5 s. 14-17.

— Caritas jako zinstytucjonalizowana forma miłosierdzia. W: Oblicza miłosierdzia. Materiały formacyjne na Jubileuszowy Rok Miłosierdzia 2015/2016. Red. W. Burda, M. Dec, W. Siwak. Warszawa-Przemyśl: Fundacja Pro Caritate 2015 s. 79-84.

— Życie duchowe kapłanów fundamentem ewangelicznego świadectwa. „Kronika Diecezji Radomskiej” 24:2015 nr 4 s. 539-548.

— Sposoby realizacji świadectwa ewangelicznego w posłudze duszpasterzy. „Kronika Diecezji Radomskiej” 25:2016 nr 1 s. 95-105.

— Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki. W: 100 lat teologii na KUL. Red. S. Nowosad, J. Mastej. Wydawnictwo KUL Lublin 2018 s. 133-152.

— Institute of Pastoral Theology and Catechetics. In: One Hundred Years of Theology at the John Paul II Catholic University of Lublin. Ed. S. Nowosad, J. Mastej. Wydawnictwo KUL. Lublin 2019  p. 147-168.

Ostatnia aktualizacja: 29.01.2020 12:20