Tomasz Sieniow

Dr Tomasz Sieniow (ur. 17.05.1973 r.) – absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Magister prawa -1997) oraz Chicago-Kent College of Law - Illinois Institute of Technology (Master of Laws in International and Comparative Law – 2000); w latach 1998-2003 uczestnik seminarium doktoranckiego prowadzonego na KUL-u przez prof. dra hab. Ryszarda Skubisza. W 2002 roku przebywał na stażu naukowym w Centre for Intellectual Property Rights - KULeuven. W sierpniu 2008 r. przebywał jako Visiting Scholar na Uniwersytecie Notre Dame w Nanovic Institute for European Studies, prowadząc badania nad międzynarodowym prawem migracyjnym.  Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2004 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wyczerpanie patentu. Studium prawno-porównawcze”, za którą otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za najlepszą pracę doktorską w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy RP z okazji „Roku Ochrony Własności Przemysłowej w Polsce”. Zatrudniony w Katedrze Prawa Unii Europejskiej KUL: w latach 1998-2004 jako asystent, od 2005 roku jako adiunkt; w latach 2000-2004 Zastępca Dyrektora Centrum Prawa Amerykańskiego KUL; od 2003 roku Koordynator Sekcji Uchodźczej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL, Pełnomocnik Dziekana WPPKiA ds. uruchomienia, a w latach 2011-2014 Kierownik Programu European Studies. Jego zainteresowania naukowe obejmują problemy ochrony praw migrantów i uchodźców w prawie Unii Europejskiej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z prawa europejskiego i migracyjnego, wykłada również po angielsku w ramach Szkoły Prawa Amerykańskiego KUL i programu European Studies. Był pomysłodawcą, koordynatorem i wykładowcą w Programie Summer School of Human Rights and European Law. Współpracował z American Bar Association – Central and East European Law Initiative, International Commission of Jurists w Genewie, Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia”, Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Pennsylvania Bar Association. Od 2002 roku jest prezesem zarządu Instytutu na rzecz Państwa Prawa – fundacji założonej przez polskich i amerykańskich prawników. W  latach 2014-2016 Tomasz Sieniow był Kierownikiem Działu Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu. W semestrze jesiennym 2017 roku przebywał na stażu naukowym w Keough School of Global Affairs (Nanovic Institute for European Studies) na Uniwersytecie Notre Dame (USA) 


Nagrody i wyróżnienia
:
•    Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (2005)
•    Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  za najlepszą pracę doktorską w konkursie ogłoszonym przez Prezesa Urzędu Patentowego (2004)
•    Nagroda Zespołowa II stopnia za istotny wkład w rozwój nowych form dydaktycznych (2002)
•    Nagroda Zespołowa Rektora KUL za koordynowanie programu Socrates-Erasmus (2005)
•    Nagroda Indywidualna Rektora KUL za całokształt osiągnięć naukowo-dydaktycznych oraz wybitną działalność społeczno-organizacyjną (2006)
•    Nagroda Zespołowa Rektora KUL za zorganizowanie Konferencji „Układ z Schengen” oraz wydanie trójjęzycznej publikacji pokonferencyjnej (2008)
•    Nagroda Zespołowa Rektora KUL za zorganizowanie nowego kierunku studiów – Europeistyka (2008).

Publikacje:

 

2018

 

 1. Kilka uwag o znaczeniu gospodarczym systemu patentowego, (w:) Adamczak (red.), 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce, Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-769-6, s. 1536-1550.
 2. Integracja cudzoziemców w Polsce: stawiać warunki i stwarzać warunki [w:] Fundacja Republikańska, Polski Model Gościnności. Ramy nowej polityki migracyjnej opartej na dobru wspólnym, Warszawa 2018, s. 31-37, [http://polskimodelgoscinnosci.pl/RAPORT.pdf].
 3. Ukraińska emigracja do Polski [w:] Fundacja Republikańska, Polski Model Gościnności. Ramy nowej polityki migracyjnej opartej na dobru wspólnym, Warszawa 2018, s. 78-85. [http://polskimodelgoscinnosci.pl/RAPORT.pdf].

 

 

2017

 1. (Współaut. Kosińska), Applying Alternatives to Detention of Foreigners in Poland (2014-2015), "Iсторико-Правовий Часопiс” 2017, nr 1, ISSN 2409-4544, s. 166-177.
 2. Jak wyjść z twarzą z relokacji uchodźców, Gazeta Prawna z dnia 20.09.2017, r. [https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1072227,sieniow-opinia-relokacja-uchodzcow.html].
 3. Uchodźcy w Polsce? Rozmawiajmy o faktach, a nie o mitach, Gazeta Prawna z dnia 09.05.2017 r. [https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1040875,uchodzcy-w-polsce-rozmawiajmy-o-faktach-a-nie-o-mitach.html].

 

2016

 1. Stosowanie alternatyw do detencji cudzoziemców w Polsce w latach 2014-2015, Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin 2016, ISBN 978-83-62551-05-7, ss. 135.

 

 

2015

 1. Redakcja: Return Migration: Theory and Practice, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2015, ISBN 978-83-6144-95-3, ss. 247.
 2. Redakcja: Migracje powrotowe: nauka i praktyka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2015, ISBN
  978-83-6144-94-6, ss. 247.

 

 

2014

 

 1. Redakcja: Pobyt długoterminowy cudzoziemców w Polsce (Long-term residence of Foreigners in Poland), Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin 2014, ISBN 978-83-62551-84-2, ss. 248.
 2. Redakcja: Pobyt długoterminowy cudzoziemców w Polsce (Долгосрочное пребывание иностранцев в Польше), Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin 2014, ISBN 978-83-62551-88-0, ss. 248.
 3. Pobyt długoterminowy w Polsce na podstawie wizy krajowej [w:] T. Sieniow (red.), Pobyt długoterminowy cudzoziemców w Polsce, Lublin 2014, ISBN 978-83-62551-84-2, s. 11-24.
 4. Long-term stay in Poland on the basis of a national visa, [w:] T. Sieniow (red.), Pobyt długoterminowy cudzoziemców w Polsce, Lublin 2014, ISBN 978-83-62551-84-2, s. 129-143.
 5. Долгосрочное пребывание в Польше на основании государственной визы, [w:] T. Sieniow (red.), Pobyt długoterminowy cudzoziemców w Polsce, Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin 2014, ISBN 978-83-62551-88-0, s. 129-143.
 6. Ułatwianie wjazdu i pobytu w Polsce członkom rodziny i partnerom obywateli Unii Europejskiej: czy Polska implementowała dyrektywę 2004/38? [w:] A. Kuś & A. Szachoń-Pszenny, Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie – doświadczenia i perspektywy, Vol. II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-851-3, s. 253-279.

 

2013

 

 1. (redakcja/ wspólnie z: Rożnowski), Integracja cudzoziemców w Polsce i Europie: perspektywa lokalna, Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin 2013. ISBN 978-83-62551-48-4, ss. 207.
 2. Redakcja: Nabywanie obywatelstwa polskiego (Приобретение Польского гражданства), Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin 2013, ISBN 978-83-62551-40-8, 200.
 3. Redakcja: Nabywanie obywatelstwa polskiego (The Acquisition of Polish Citizenship), Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin 2013, ISBN 978-83-62551-44-6, 200.
 4. Redakcja: Stosowanie detencji wobec cudzoziemców. Raport z monitoringu i rekomendacje, Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin 2013, ISBN 978-83-62551-80-4 , 119.
 5. The origin and development of integration processes in Europe after World War II [w:] A. Kuś (red.), Introduction to European Union Institutional Law, Lublin 2013, ISBN 978-83-7702-728-8, s. 9-54.
 6. Protection of the Rights and Freedoms of individuals in the European Union, [w:] A. Kuś (red.), Introduction to European Union Institutional Law, Lublin 2013, ISBN 978-83-7702-728-8, s. 339-365.
 7. Wstęp, [w:] T. Sieniow red.), Stosowanie detencji wobec cudzoziemców. Raport z monitoringu i rekomendacje, Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin 2013, ISBN 978-83-62551-40-8, s. 7-10.
 8. Detencja cudzoziemców a międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka, [w:] T. Sieniow (red.), Stosowanie detencji wobec cudzoziemców. Raport z monitoringu i rekomendacje, Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin 2013, ISBN 978-83-62551-40-8, s. 11-22.
 9. Wnioski z raportu wraz z rekomendacjami, [w:] T. Sieniow (red.), Stosowanie detencji wobec cudzoziemców. Raport z monitoringu i rekomendacje, Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin 2013, ISBN 978-83-62551-40-8, s. 49-61.
 10. Medialny obraz sytuacji w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców na przełomie roku 2012/2013, [w:] W. Wciseł, M. Wyrostkiewicz (red.), Integracja w Globalnej Wiosce. Media o cudzoziemcach w Polsce i Unii Europejskiej, Lublin 2013, ISBN 978-83-937698-0-3, s. 155-169.
 11. Prokuratura Europejska – nowy sposób ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej, ekspertyza dla Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, opublikowana na stronie http://ec.europa.eu/polska/news/opinie/130919_prokuratura_europejska_pl.htm (19.09.2013)

 

 

 2012

 

 1. Geneza i rozwój procesów integracyjnych w Europie po II wojnie światowej, [w:] A. Kuś (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej w zarysie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ISBN 978-83-7702-853-2, s. 24-61.
 2. Ochrona praw i wolności jednostek w Unii Europejskiej, [w:] A. Kuś (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej w zarysie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ISBN 978-83-7702-853-2, s. 391-421.
 3. Sprawozdanie: (Współaut. Tozzi), International conference “Intellectual Foundations and Legal Means for the Protection of Human Life in the Pre-Natal Phase: A Comparative Perspective”, Warsaw, 24-25 September 2012, “Review of Comparative Law” 2012, vol. XVII, ISSN: 0860-8156, s. 147-149.

 

 2011

 

 1. Swoboda przepływu osób, [w:] A. Kuś (red.), Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-205-4, s. 63-121.
 2. Sprawozdanie: Sprawozdanie z wykładu Prof. J.H.H. Weilera „Freedom of Religion and Freedom from Religion: The European Model, “Studia z Prawa Wyznaniowego” 2011, nr 14, s. 382-399, ISSN 2081-8882, s. 382-399.
 3. Polityka azylowa UE wobec masowej migracji z Afryki Północnej, ekspertyza dla Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, opublikowana na stronie http://ec.europa.eu/polska/news/opinie/110411_polityka_azylowa_pl.htm (11.04.2011).
 4. (Redakcja/wspólnie z: Swenson), Bachelor of Arts in European Studies. Student Handbook, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-286-3, ss. 258.
 5. (Redakcja/ wspólnie z: Swenson), Master of Arts in European Studies. Student Handbook, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-287-0, ss. 152.

 

 

 

 

2010

 

 1. Modele kształcenia prawników: wprowadzenie, “Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL” 2010, nr 6, ISSN 1896-8406, s. 5-9.
 2. (Współaut. z: A. Dębiński), Law as an instrument uniting Europe: From Roman Empire to the European Union, “Review of Comparative Law” 2009/2010, vol. XIV-XV, ISBN 978-83-7702-130-9, 19-26.
 3. (Współaut. z: D. Swenson), Służba cywilna w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej - krótka charakterystyka, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, M. Mazuryk, Prawne i aksjologiczne aspekty służby publicznej, Lublin-Warszawa 2010, 978-83-62475-00-1, s. 503-512.
 4. Geneza i rozwój procesów integracyjnych w Europie po II wojnie światowej, [w:] A. Kuś (red.), Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ISBN 978-83-7702-001-2, s. 21-56.
 5. Ochrona praw i wolności jednostek w Unii Europejskiej, [w:]  A. Kuś (red.), Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ISBN 978-83-7702-001-2, s. 305-330.
 6. Gwiazda, D. Jachacz, J. Oleszkowicz, M. Maciąg, T. Sieniow (red.), Rights and Obligations of Foreigners in Poland (Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce), Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin 2010, ISBN 978-83-62551-16-3, ss. 103.
 7. Sieniow (red.), Prawa i obowiązki uchodźców w Polsce, Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin 2010, ISBN 978-83-927822-7-8, ss. 119.

 

 

 

2009

 

 1. Geneza i rozwój procesów integracyjnych w Europie po II wojnie światowej, [w:] A. Kuś (red.), Zarys Prawa Instytucjonalnego Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, 978-83-7363-834-1, s. 19-53.
 2. Ochrona praw i wolności jednostek w Unii Europejskiej, [w:]  A. Kuś (red.), Zarys prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, 978-83-7363-834-1, s. 273-294.
 3. Sieniow (red.), Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Informator. Rights and Obligations of Foreigners in Poland, Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin 2009, ISBN 978-83-927822-5-4, ss. 120.
 4. Sieniow (red.), Права и обязанности граждан третьих государств в Польше. Информатор (Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Informator), Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin 2009, ISBN 978-83-927822-8-5, ss. 120.
 5. (współaut. W. Włodarczyk), Własność intelektualna w społeczeństwie informacyjnym, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2009, 978-83-913279-8-2, ss. 36.
 6. Sieniow (red.), Права та обов’язки громадян третіх держав у Польщі (Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Informator), Lublin 2009, ss. 120.
 7. Sieniow (red.), Lubelski Podręcznik Migracyjny, Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin 2009, ISBN 978-83-97822-9-2, ss. 40.
 8. Kosińska, T. Sieniow (red.), P. Wojtasik, Lublin Migration Handbook, Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin 2009, ISBN 978-83-927822-3-0, ss. 39.
 9. А. Косіньска, Т. Сєньов (ред.), П. Войтасік, Люблінський міграційний підручник, Фундація Інститут на користь Правової Держави, Люблін 2009, ISBN 978-83-97822-2-3, ss. 40.
 10. А.Косиньска, Т. Сениов (ред.), П. Войтасик, Люблинский миграционный учебник, Фонд Институт государства права, Lublin 2009, ISBN 978-83-97822-6-1, ss. 40.

 

2008

 

 1. (Współaut. z: E. Krzysztofik), Katedra Prawa Unii Europejskiej [w:] A. Dębiński, M. Ganczar, St. Jóźwik, A. Kawałko, M. Kruszewska-Gagoś, H. Witczak (red.), Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Praw, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, 978-83-7363-700-9, s. 357-363.
 2. Hasło: Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), [w:] S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1040.
 3. Hasło: Poszerzanie integracji Europejskiej, [w:] Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1060.
 4. Hasło: Unia Europejska, [w:] S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1067-1068.
 5. Hasło: Wspólnota Europejska, [w:] S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1068-1069.
 6. Hasło: Proces integracji europejskiej, [w:] S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1083-1088.
 7. Hasło: Strefa Schengen, [w:] S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1088-1089.
 8. Hasło: Unia Gospodarcza i Walutowa, [w:] S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1096.

 

 

 

2007

 

 1. (redakcja/ wspólnie z: A. Kuś), The Schengen Agreement: Opportunities and Threats for cross-border cooperation between Poland and Ukraine, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2007, ISBN 978-83-7363-484-8, ss. 117.
 2. (redakcja / wspólnie z: A. Kuś), Układ z Schengen - szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2007, ISBN 978-83-7363-482-4, ss. 117.
 3. (redakcja / wspólnie z: A. Kuś), Шенгенська угода: шанси та загрози для транскордонної співпраці Польщі та України, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2007, ISBN 978-83-7363-483-1, ss. 108.
 4. Acquis Schengen - uwagi ogólne, [w:] A. Kuś, T. Sieniow (red.), Układ z Schengen - szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2007, ISBN 978-83-7363-482-4, s. 11-20.
 5. Acquis Schengen – general remarks, [w:] A. Kuś, T. Sieniow (red.), The Schengen Agreement: Opportunities and Threats for cross-border cooperation between Poland and Ukraine, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2007, ISBN 978-83-7363-484-8, s. 11-20.
 6. Acquis Schengen – загальні спостереження, [w:] A. Кусь, T. Cеньов (red.), Шенгенська угода: шанси та загрози для транскордонної співпраці Польщі та України, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ,Lublin 2007, ISBN 978-83-7363-501-2, s. 11-19.
 7. Reforma Unii Europejskiej - wybrane aspekty instytucjonalne, “Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL” 2007, nr 2, ISSN 1896-8406, s. 27-37.
 8. (współaut. W. Włodarczyk), Własność Intelektualna w społeczeństwie informacyjnym, Informator, Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin 2007, ISBN 978-83-60361-19-1, ss. 34.

 

2006

 

 1. Rozkład ciężaru dowodu w sprawach importu równoległego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 7, ISSN 1895-0396, s. 19-23.

 

 

 

2005

 

 1. Sprawozdanie: (Współaut. A. Rycak), Arbitraż i mediacja w prawie pracy. Doświadczenia amerykańskie i polskie. Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej, „Roczniki Nauk Prawnych” 2005, nr 2, ISSN 1507-7896, s. 163-168.

 

2004

 

 1. Summer School of Human Rights and European Law czyli latem po angielsku...., “Przegląd Uniwersytecki” 2004, nr 3, ISSN 0866-9961, s. 27-28.

 

 

 

2003

 1. Tłumaczenie: R. Skubisz (red.), Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003, ISBN 83-7110-769-8. (Autor tłumaczenia kilkunastu zamieszczonych w zbiorze wyroków ETS: poz. 1, 4, 15, 16, 21, 23, 34, 53, 54, 78, 89, 120).

 

 

2002

 

 1. Wyczerpanie praw własności intelektualnej w państwach rozwiniętych (Stany Zjednoczone, Japonia i Szwajcaria), [w:] A. Adamczak (red.), Wyczerpanie praw własności intelektualnej, Konferencja Naukowa (Ministerstwo Gospodarki, Polska Izba Rzeczników Patentowych), Warszawa 2002, ISBN 83-914663-9-6, s. 79-94.
 2. Wyczerpanie patentu. Praktyka sądowa w wybranych systemach prawnych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 8, ISSN 1230-2996, s. 15-23.
 3. Wyczerpanie patentu w prawie Unii Europejskiej i innych organizacji integracji regionalnej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2002, nr 2, ISSN 1230-7173, s. 397-429.
 4. Sprawozdanie: 1999-2001 Activities of the Center for American Law at the Catholic University of Lublin, “Review of Comparative Law” 2002, vol. VII, ISSN: 0860-8156, 227-230.

 

 

 

2001

 

 1. Wyczerpanie patentu w Stanach Zjednoczonych, „Państwo i Prawo” 2001, nr 8, ISSN 0031-0980, s. 76-88.

 

2000

 

 1. Sprawozdanie: Studia w Chicago-Kent, „Prawo i Życie” 2000, nr 12, ISSN 0551-9101, s. 53-58.

 

 

1999

 1. (współaut. A. Rzepliński, R. Dziewulski), Access to Information in Central and Eastern Europe, “In the Public Interest: Security Services in a Constitutional Democracy” 1999, nr 2-3 s. 1-29.

 

1997

A. Anderson, R. Karim & T. Sieniow, International Commission of Jurists trial observers mission to Moscow, Report on the trial of Aju Mariam in the Gagarinski Inter-Municipal Court in Moscow, ICJ REPORT, December 1997.

 

 

Referaty i wykłady:

 

“Push-backs on Polish-Belarusian Border” – expert presentation during European Parliament briefing  “Strengthening borders, weakening the rule of law? The impact of efforts to restrict entry to the EU for migrants and refugees” organized by  Open Society European Policy Institute and The GREENS EFA, Brussels, European Parliament 18.02.2020. 

 

Systemic deficiencies in the asylum procedure and in the reception conditions  for asylum seekers in Poland”, European Asylum Support Office Academic “Current trends in the area of Asylum and related analytical interests”, Brussels, 09.10.2019.

 

“Monitoring of the Return Operations in Poland” – contribution to the Project Steering Group meeting FReM III -  Forced Return Monitoring Project, implemented by the International Center for Migration Policy Development in Vienna Frontex and FRA, Berlin, 19-20.09.2019 r.

 

Access to Territory Versus Access to Asylum in Poland and Lithuania” at ”The 3rd Polish-Lithuanian Colloquium Constitution, State, Security: Current Legal Problems”, Ełk, 16.09.2019.

 

Panelist at the panel discussion „Migracje do Unii Europejskiej. Wyzwania polityczne, prawne i społeczno-kulturowe", launching the Interdisciplinary Research Network on Migration (Interdyscyplinarna Sieć Badań nad Migracją - ISBnM) at the Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw 11.06.2019.

 

Moderating Panel „Integration of Migrants in the Cities”, V European Local Government Congress, Cracow, 8.04.2019.

 

Polish highly effective return policy: at whose cost?”, at International Conference "Migration and integration in the European Union – facts, figures, challenges and policy responses" Warsaw, SGH Warsaw School of Economics, 26.03.2019.

 

„The Right to Have Rights – realizacja praw uchodźców w Polsce w czasach tzw. kryzysu migracyjnego”, XXXVI Dni Praw Człowieka [Human Rights Days Conference], KUL, Lublin 12.12.2018.

 

“Access to Asylum v. National Security: Practice in the United States and Poland”, Pázmány Péter Catholic University (Budapest), 01.06.2018.

 

"Refugees in Europe: How can we Reconcile the Protection of Human Rights with Security?" University of Notre Dame (USA), 2.11.2017. 

 

“Common Interests? Prospects for Innovative Partnerships” – panelist at the conference “Central and Eastern Europe and Sub-Saharan Africa: Seeking New Partnerships?” organized by Chatham House, Royal Institute of International Affairs and Robert Bosch Stiftung, Berlin 24.05. 2017.

 

Local Responses to Refugee Crisis - Initial Reception and Integration. Dutch and Polish Experiences”, Dutch Embassy, Warsaw, 7.10.2016.

 

“Detention of foreigners in Poland”, presentation during the conference “Legal aspects of the EU immigration policy”, Lublin, 8.4.2016.

 

• "Priorytety polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej" wygłoszony w ramach konferencji „Szanse i wyzwania Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej” zorganizowanej w dniu 13 kwietnia 2011 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
• "Status członka rodziny obywatela Unii Europejskiej" - referat wygłoszony 7 kwietnia 2011 r.  na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w ramach konferencji pt. " Obywatelstwo Unii Europejskiej - wyzwania dla praktyki krajowej w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości".
• "EU Immigration Policy towards migrants from Africa" - referat wygłoszonyw czasie dyskucji panelowej "Migration from Africa to Europe" zorganizowanej 24 marca 2011 r.  na KUL-u w ramach projektu "Migrant Rights: Nigerian-Polish Inititiative".
• "European Studies jako kluczowy punkt strategicznej transformacji KUL" referat wygłoszonyw ramach konferencji  MYŚLENIE STRATEGICZNE NA UNIWERSYTECIE, zorganizowanej 18 marca 2011 r. na Katolickim Uniwersyteie Lubelskim.
• „Nadawanie obywatelstwa jako element strategii ułatwiania integracji imigrantów w Unii Europejskiej” na tej konferencji "MIGRANCI W PROCESIE INTEGRACJI – DOŚWIADCZENIA I REKOMENDACJE", KUL, Organizatorzy: Katedra Prawa UE i Instytut na rzezcz Państwa Prawa (17 listopada 2010 r.).
• „Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie a misja Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa” referat wygłoszony na seminarium naukowym „BEZPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE. PROBLEMY I PERSPEKTYWY ROZWOJU NA LUBELSZCZYŹNIE”, zorganizowanym w Lublinie (hotel Lublinianka) przez Instytut na rzecz Państwa Prawa w dniu 29 listopada 2010 r.
• „Inicjatywy koordynacji działań na rzecz migrantów w Lublinie”  na konferencji „Laboratoria integracji. Integracja obywateli państw trzecich w wybranych krajach Unii Europejskiej w kontekście instytucjonalnym”, Fundacja im Stefana Batorrego w Warszawie, 31.08.2010 r

• "Polityka imigracyjna Unii Europejskiej" referat wygłoszony w czasie konferencji "Cudzoziemcy w Polsce. Problemy i wyzwania" zorganizowanej na KUL-u (15.09.2009), 

• "Wyczerpanie patentu" referat wygłoszony w ramach XVII Tygodnia Prawników na KUL-u (26.05.2009)

• “Legal Education and Practice of Law in the European Union” – wykład wygłoszony w trakcie konferencji “Adapting to Future Challanges: Legal Education and Public Interest Law in Poland” zorganizowanej na KUL-u przez Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL oraz Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa (08.04.2008),
•    "Law as an Instrument Uniting Europe: from Roman Empire to the European Union" - wykład wygłoszony wspólnie z Ks. Prof. A. Dębińskim na Indiana University School of Law w Indianapolis (06.02.008),
•    "Reforma UE - aspekty instytucjonalne" - referat wygłoszony w trakcie sesji naukowej "Przyszłość Unii Europejskiej - Przyszłość Europy", współorganizowanej przez Katedrę Prawa UE oraz Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa KUL na KUL-u (29.09.2007),
•    „Acquis Schengen - geneza, stan obecny i perspektywy" - referat wygłoszony w ramach konferencji "Układ z Schengen - szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej KUL i Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie (28.02.2007),
•    “How to Adopt Alternative Dispute Resolution Techniques in Polish Courts" - referat wygłoszony na seminarium zorganizowanym przez Jagiellonian Law Society w Filadelfii (07.04.2005).
•    "Parallel Importation of Patented Goods. The Developed World's Position" referat wygłoszony podczas V International Bioethical Conference „The Ethics of Intellectual Property Rights and Patents" w Warszawie. (23.04.2004)
•    „Konstytucja dla Zjednoczonej Europy" - referat wygłoszony w ramach seminarium naukowego: „Eurosceptycy i euroentuzjaści, czyli różne spojrzenia na proces integracji Polski z Unią Europejską" pod patronatem Niemieckiej Fundacji Katholischer Akademischer Ausländer - Dienst (KAAD) oraz Katedry Prawa Unii Europejskiej KUL (26.10.2002).
•    "Wyczerpanie praw własności intelektualnej w wybranych krajach (Japonia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria)"- referat wygłoszony na Konferencji "Wyczerpanie Praw Własności Intelektualnej" zorganizowanej w Warszawie przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych oraz Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego UŁ, Zakład Prawa Wspólnot Europejskich UMCS, Katedrę Prawa Europejskiego UAM, Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ (26.04.2002).
•    „Exhaustion of Patent Rights" - wykład dla uczestników Programu Advanced Studies Master of Laws w Centre for Intellectual Property Rights, KULeuven (18.03.2002).
•    "Unia Europejska szansą dla studentów" - referat wygłoszony na IX Tygodniu Prawników, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (06.04.2001).
•    "Polish Legal System" wykład wygłoszony na DePaul University School of Law w Chicago. Wyjazd na zaproszenie Prof. Mary Nicholson (19.02 2001).
•    "Studying Law Abroad" oraz "Law Student Associations in Poland" - wykłady wygłoszone na Państwowym Uniwersytecie w Taszkiencie w ramach Regionalnej Konferencji Studentów Prawa zorganizowanej przez American Bar Association CEELI (21.08-24.08.2000).

Ostatnia aktualizacja: 15.08.2021 00:18