Tomasz Nowicki
Dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL, ur. 1968 w Bydgoszczy, Studia historyczne na KUL ukończył 1992 r. na podstawie pracy pt. Szlachta urzędniczo-starościńska Prus Królewskich w drugiej połowie XVI wieku napisanej na seminarium magisterskim prof. Stanisława Olczaka. Od 1993 r. zatrudniony na KUL. W 2000 r. na podstawie rozprawy pt. Duchowieństwo parafialne archidiakonatu pomorskiego w XVIII wieku napisanej pod kierunkiem prof. Olczaka uzyskał stopień doktora. W 2012 r. na podstawie kolokwium oraz rozprawy pt. Ministri ecclesiae. Służba kościelna i witrycy w diecezji włocławskiej w XVIII wieku otrzymał stopień doktora habilitowanego. We 2017 r. awansowany na stanowisku profesora uczelni. Od września 2016 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu Historii. Główne obszary zainteresowań badawczych obejmują zagadnienia dotyczące szlachty Prus Królewskich, osiemnastowiecznej diecezji włocławskiej, a zwłaszcza jej północnej części, czyli archidiakonatu pomorskiego. W tym nurcie badań mieści się znaczna część publikacji T. Nowickiego. Cechą charakterystyczną większości z nich jest ujęcie prozopograficzne. Tematyka zainteresowań badawczych wykracza poza okres nowożytny i dotyczy przede wszystkim archiwistyki, źródłoznawstwa, edytorstwa i leksykografii.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2021 13:16