Formy prezentystycznej orientacji temporalnej
[The forms of the present time orientation]

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCN

Nazwa jednostki: NCN