Nieoczekiwany efekt uczestnictwa młodzieży w grupach wsparcia
[Unexpected Results of Adolescents' Participation in Support Groups]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA (ISSN: 0033-2860)
Współautorzy: Małgorzata Łysiak, Piotr Oleś, Magdalena Flak, Joanna Czarnik
Rok wydania: 2016
Tom: 52
Numer czasopisma: 10
Strony od-do: 51-66
Streszczenie: Profilaktyczny program grup wsparcia dla młodzieży ma służyć zapobieganiu patologii społecznych wśród młodych ludzi. Przedmiotem badań było sprawdzenie skuteczności uczestnictwa w programie poprzez dwukrotny pomiar zmiennych świadczących o poziomie przystosowania: samoocena (SES; Rosenberg, 1965), zadowolenie z życia (SWLS; Diener i in., 1985), optymizm (LOT-R; Scheier i in., 1994), samoskuteczność opanowania emocji (RESE; Bandura i in., 2003) i samoskuteczność w kontaktach interpersonalnych (CPSE-R; Pastorelli i in., 2001). Przebadano dwie grupy: uczestników grup wsparcia (n = 51, średni wiek M = 17,12, SD = 1,50) i grupę porównawczą (n = 35, M = 17,09, SD = 0,75). W obydwu pomiarach, na początku i na końcu okresu uczestniczenia w grupach wsparcia (dla grupy porównawczej pomiary w tym samym czasie), średni wynik w samoocenie okazał się wyższy w grupie porównawczej. Wbrew oczekiwaniom w grupie korzystającej ze wsparcia nie wystąpiły istotne zmiany w zakresie wymienionych zmiennych. Wzrosły natomiast wyniki w zakresie obydwu rodzajów samoskuteczności w grupie porównawczej. Zgodnie z hipotezą wystąpił związek między samoskutecznością a orientacją pozytywną rozumianą jako zmienna latentna wyjaśniająca współzmienność samooceny, zadowolenia z życia i optymizmu.
Słowa kluczowe: grupa wsparcia, młodzież, samoskuteczność, samoocena, przystosowanie
Dostęp WWW: https://e-psychologiawychowawcza.pl/api/files/download/444015.pdf
DOI: 10.5604/00332860.1234499Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Tomasz Jankowski and Małgorzata Łysiak and Piotr Oleś and Magdalena Flak and Joanna Czarnik",
title = "Nieoczekiwany efekt uczestnictwa młodzieży w grupach wsparcia",
journal = "PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA",
year = "2016",
number = "10",
pages = "51-66"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jankowski, T. and Małgorzata Łysiak and Piotr Oleś and Magdalena Flak and Joanna Czarnik(2016). Nieoczekiwany efekt uczestnictwa młodzieży w grupach wsparcia. PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA, 10, 51-66.