2022

Prace licencjackie
 • Doświadczenie wykluczenia społecznego migrantów zarobkowych z Białorusi i Ukrainy. Na podstawie badań jakościowych w Lublinie
 • Zjawisko wykluczenia społecznego w opinii skazanych z Zakładu Karnego w Tarnowie
 • Proces inkluzji dzieci z zespołem Downa na podstawie badań w Stowarzyszeniu Ukryty Skarb
 • Wykluczenie społeczne dzieci z niepełnosprawnością w opinii ich rodziców. Na podstawie badań socjologicznych w Chełmie
 • Etyczne aspekty polityki społecznej w ujęciu Jana Mazura
 • Procesy inkluzji dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Studium przypadku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lublinie
 • Zastosowanie koncepcji kozła ofiarnego Rene Girarda w teorii pracy socjalnej
 • Doświadczenie wykluczenia społecznego osób bezdomnych. Na podstawie badań jakościowych w Lublinie
 • Koncepcja polityki społecznej w ujęciu Jana Mazura

2017

Prace magisterskie
 • Postawy młodzieży wobec substancji psychoaktywnych. Na podstawie badań socjologicznych w Gimnazjum im. Mikołaja Siemiona w Krzczonowie
 • Aspiracje życiowe i zawodowe młodzieży ponadgimnazjalnej. Na podstawie badań socjologicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie
 • Postawy młodzieży wobec wartości moralnych. Na podstawie badań socjologicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem i Puławach
 • Postawy młodzieży wobec wartości prozdrowotnych. Na podstawie badań socjologicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie
 • Wartości prospołeczne w świadomości wolontariuszy Akademickiego Klubu Jeździeckiego oraz Centrum Wolontariatu w Lublinie
 • Podział władzy w rodzinie w opinii małżonków. Na podstawie badań socjologicznych w gminie Piszczac
 • Postawy górników wobec pracy zawodowej. Na podstawie badań socjologicznych w Kopalni Węgla Kamiennego Jas-Mos w Jastrzębiu Zdroju
 • Postawy pracowników instytucji pomocy społecznej i służb mundurowych wobec osób bezdomnych. Na podstawie badań socjologicznych w Zamościu
 • Wartości prorodzinne w świadomości młodzieży. Na przykładzie studentów III roku pedagogiki UMCS
 • Postawy studentów wobec manipulacji medialnej. Na podstawie badań socjologicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Małżeństwo i rodzina w świadomości studentów. Na podstawie badań socjologicznych w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie