Metodyka katechezy
[Methodology of catechesis]

Książka naukowa recenzowana

Miejsce: Radom
Rok wydania: 2019
Streszczenie: Katecheza, jako posługa słowa, domaga się zastosowania odpowiednich metod nauczania-uczenia się, by doprowadzić katechizowanych „nie tylko do spotkania z Jezusem Chrystusem, ale do zjednoczenia, a nawet głębokiej z Nim zażyłości” (Jan Paweł II, Catechesi tradendae, 5). W metodyce katechezy ważne jest wzorowanie się na „pedagogii Chrystusa” (por. DOK 140), czyli w wyborze metod uwzględnianie ducha katechezy Jezusowej. Katecheta powinien rozważnie korzystać z metod dydaktycznych przedmiotów humanistycznych wybierając takie, które służą celom katechetycznym. Przede wszystkim zaś ma wypracować swój własny styl oparty na szerokiej gamie metod typowych dla katechezy i dopracowywać się własnych metod specyficznych dla katechezy. Niniejsza publikacja, opierająca się na analizie porównawczej dokumentów Kościoła i literatury katechetycznej, jest pomocą skierowaną do katechetów, nauczycieli i wychowawców. Założeniem przeprowadzonych analiz jest ukazanie możliwości zastosowania różnych metod w katechezie i korzystania z pomocy dydaktycznych. Wskazuje na konieczność stosowania w procesie katechetycznym urozmaiconych i atrakcyjnych metod, wywołujących w katechizowanych ciekawość i potrzebę zgłębiania omawianego tematu, a niwelujących nudę i znużenie. Takie metody służą skuteczniejszemu przyswojeniu nowych treści przez katechizowanych oraz utrwaleniu poznanych już wiadomości. Ponadto wzbudzają aktywność uczniów na katechezie, pomagając im we wzajemnym poznawaniu się i nawiązywaniu bliższej więzi z Bogiem, co z kolei stwarza odpowiednie warunki do rozwoju zarówno indywidualnego, jak i całej wspólnoty klasowej. Aktywizacja uczniów poprzez stosowanie urozmaiconych metod jest warunkiem efektywności procesu dydaktyczno-wychowawczego katechezy. Praca jest próbą usystematyzowania głównych podstaw metodyki katechezy wynikających z dokumentów Kościoła i literatury katechetycznej, ale nie wyczerpuje całości zagadnienia metod w katechezie.
Słowa kluczowe: metodyka nauczania, metodyka katechezy, aktywność uczniów w katechezieCytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Stanisław Łabendowicz",
title = "Metodyka katechezy",
year = "2019",
}

Cytowanie w formacie APA:
Łabendowicz, S. (2019). Metodyka katechezy. Radom: