Zadłużenie gospodarstw domowych a dynamika wydatków konsumpcyjnych w krajach OECD po wybuchu kryzysu finansowego
[Household indebtedness and dynamics of consumption spending in the OECD countries after the beginning of the financial crisis]

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Mechanizmy utrzymania stabilności systemu finansowego w niestabilnym otoczeniu
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Skarbowości Szkoły Głównej Handlowej