An empirical evaluation of selected accounting-based value drivers in the Polish banking sector

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Copernican Journal of Finance & Accounting (ISSN: 2300-1240)
Rok wydania: 2016
Tom: 5
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 25-37
Streszczenie: Celem artykułu jest weryfikacja empiryczna wybranych determinant wartości rynkowej opartych na danych ze sprawozdawczości finansowej w polskim sektorze bankowym. Wykorzystując analizy korelacji i regresji w opracowaniu analizie poddano zależności występujące pomiędzy wartością rynkową zdolności banków do kontynuowania działalności (ang. charter value), aproksymowaną przy pomocy współczynnika Q Tobina, a zestawem zmiennych objaśniających obejmujących rozmiar prowadzonej działalności, efektywność operacyjną, rentowność, zdolność do generowania przepływów pieniężnych netto, poziom dźwigni finansowej, płynność aktywów oraz efektywność zarządzania ryzykiem, z których każda została aproksymowana przy pomocy miar opartych na danych z rocznych sprawozdań finansowych banków. Badaniem objęto wszystkie banki z siedzibą w Polsce notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 1997-2014. Uzyskane wyniki wskazują na statystycznie istotny, pozytywny wpływ efektywności operacyjnej, rentowności i efektywności zarządzania ryzykiem na wartość zdolności do kontynuowania działalności. Z kolei wpływ rozmiarów prowadzonej działalności i dźwigni finansowej, choć również pozytywny, okazał się na tyle słaby, iż nieistotny w połączeniu z oddziaływaniem innych zmiennych objaśniających. Nie stwierdzono również statystycznie istotnego wpływu zdolności do generowania przepływów pieniężnych netto ani stopnia płynności aktywów. Powyższe rezultaty sugerują, że inwestorzy kapitałowi w polskim sektorze bankowym jako kluczowe determinanty wartości postrzegają zyskowność i efektywność zarządzania ryzykiem, praktycznie pomijając kwestie związane ze stabilnością finansową, jak płynność aktywów czy stopień dźwigni finansowej, potencjalnie polegając na zasadzie „zbyt duży by upaść”.
Słowa kluczowe: banki, sprawozdawczość finansowa, wartość rynkowa
Dostęp WWW: http://dx.doi. org/10.12775/CJFA.2016.002
DOI: 10.12775/CJFA.2016.002Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Bolibok",
title = "An empirical evaluation of selected accounting-based value drivers in the Polish banking sector",
journal = "Copernican Journal of Finance & Accounting",
year = "2016",
number = "1",
pages = "25-37"
}

Cytowanie w formacie APA:
Bolibok, P. (2016). An empirical evaluation of selected accounting-based value drivers in the Polish banking sector. Copernican Journal of Finance & Accounting, 1, 25-37.