The relative value relevance of earnings, book values and cash flows in the Polish banking sector

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Zarządzanie Finansami i Rachunkowość (ISSN: 2300-9683)
Rok wydania: 2015
Numer czasopisma: 3 (4)
Strony od-do: 19-31
Streszczenie: Celem artykułu jest zbadanie względnego znaczenia fundamentalnych pozycji ze sprawozdań finansowych banków: wyników finansowych netto, wartości księgowej kapitałów własnych i przepływów pieniężnych w warunkach polskiego rynku kapitałowego. Próba badawcza objęła wszystkie banki z siedzibą w Polsce notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 1997-2014. Zastosowane metody badawcze obejmują parametryczne i nieparametryczne analizy korelacji, jak również prostą i wieloraką krokową regresję liniową. Uzyskane wyniki są spójne z wnioskami poprzednich opracowań w literaturze międzynarodowej i wskazują, że wartość rynkowa banków najsilniej powiązana jest z wartością księgową kapitałów własnych, a w dalszej kolejności z wynikami finansowymi netto. Z drugiej strony, raportowane przez banki przepływy pieniężne wydają się mieć ograniczoną przydatność informacyjną dla inwestorów na rynkach kapitałowych, gdyż nie oferują istotnego przyrostu zdolności predykcyjnej ponad tę wynikającą z wartości księgowej kapitałów własnych i wyników netto.
Słowa kluczowe: znaczenie dla wartości rynkowej, banki, wartość księgowa, wyniki finansowe, przepływy pieniężne
Dostęp WWW: http://www.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/ZFIR_n4_2015.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Bolibok",
title = "The relative value relevance of earnings, book values and cash flows in the Polish banking sector",
journal = "Zarządzanie Finansami i Rachunkowość",
year = "2015",
number = "3 (4)",
pages = "19-31"
}

Cytowanie w formacie APA:
Bolibok, P. (2015). The relative value relevance of earnings, book values and cash flows in the Polish banking sector. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 3 (4), 19-31.