An empirical evaluation of the demand-side drivers of household residential debt: The case of Poland

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (ISSN: 1733-2842)
Rok wydania: 2015
Tom: 74
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 597-608
Streszczenie: Cel - Celem artykułu jest identyfikacja i weryfikacja empiryczna determinant popytu na kredyty na finansowanie nieruchomości w gospodarce wschodzącej na przykładzie Polski. Metodologia badania - Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o analizę regresji liniowej oraz analizę czynnikową (z wyodrębnieniem składowych głównych) danych makroekonomicznych dotyczących: zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów na finansowanie nieruchomości, zmian demograficznych, rynku nieruchomości, wynagrodzeń oraz bezrobocia w okresie 1997-2013. Wynik - Rezultaty badania wskazują, że popyt gospodarstw domowych na kredyty na finansowanie nieruchomości w Polsce jest negatywnie skorelowany z poziomem rynkowych stóp procentowych, relatywnymi cenami nieruchomości mieszkaniowych i stopą bezrobocia. Jednocześnie wydaje się on pozytywnie skorelowany z liczebnością populacji, w szczególności w grupie wiekowej 25-34 lata oraz liczbą mieszkań, których budowę rozpoczęto. Oryginalność/wartość - Większość opracowań w literaturze przedmiotu koncentruje się na identyfikacji różnorodnych determinant zadłużenia gospodarstw domowych, pomijając bezpośrednią ocenę ich faktycznego wpływu na poziom długu. Ponadto, tego typu badania są prowadzone głównie w kontekście gospodarek rozwiniętych. Przedmiotowy artykuł stanowi próbę wzbogacenia istniejącej literatury przedmiotu poprzez oszacowanie wpływu wybranych determinant popytu na kredyty na finansowanie nieruchomości w warunkach wschodzącej gospodarki na przykładzie Polski.
Słowa kluczowe: gospodarstwa domowe, zadłużenie, dług mieszkaniowy
Dostęp WWW: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t2-597.pdf
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-52Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Bolibok",
title = "An empirical evaluation of the demand-side drivers of household residential debt: The case of Poland",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
year = "2015",
number = "2",
pages = "597-608"
}

Cytowanie w formacie APA:
Bolibok, P. (2015). An empirical evaluation of the demand-side drivers of household residential debt: The case of Poland. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2, 597-608.