Does standardisation of accounting improve the value relevance of financial reporting in banking sector?

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Zarządzanie Finansami i Rachunkowość (ISSN: 2300-9683)
Rok wydania: 2015
Tom: 3
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 65-76
Streszczenie: Celem artykułu jest ocena wpływu przyjęcia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na znaczenie skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej dla wartości rynkowej banków na wschodzącym rynku kapitałowym Polski. Badaniem objęto próbę wszystkich banków komercyjnych z siedzibą w kraju, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 1997–2013, które sporządzały skonsolidowane sprawozdania finansowe zarówno przed 2005 rokiem, jak i po nim od kiedy MSSF stały się obligatoryjne. Zastosowane metody badawcze obejmowały analizę regresji liniowej oraz test Chowa oszacowań stabilności parametrów. Wyniki empiryczne wskazują, że obserwowany wzrost znaczenia dla wartości rynkowej wartości księgowej skonsolidowanych kapitałów własnych, jak również wyników finansowych netto banków po przyjęciu MSSF jest nieistotny statystycznie. Ponadto, zdolność wspomnianych zmiennych księgowych do objaśniania zmienności wartości rynkowej faktycznie zmalała w okresie po przyjęciu standardów. Uzyskane rezultaty są zatem spójne z wynikami poprzednich badań dotyczących zarówno sektora bankowego, jak i przedsiębiorstw niefinansowych na polskim rynku kapitałowym.
Słowa kluczowe: standaryzacja rachunkowości, banki, znaczenie dla wartości rynkowej, sprawozdawczość finansowa
Dostęp WWW: http://www.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/ZFIR_n2_2015.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Bolibok",
title = "Does standardisation of accounting improve the value relevance of financial reporting in banking sector?",
journal = "Zarządzanie Finansami i Rachunkowość",
year = "2015",
number = "2",
pages = "65-76"
}

Cytowanie w formacie APA:
Bolibok, P. (2015). Does standardisation of accounting improve the value relevance of financial reporting in banking sector?. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2, 65-76.