Wykonawca w projekcie "Energia Kompetencji" finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: 1/POKL/4.1.1/2014 w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” w priorytecie IV PO KL.
[Contractor in the project "Energy of competences" financed by the National Center for Research and Development: 1/POKL/4.1.1/2014 within Subaction 4.1.1 "Strengthening of the didactic potential of universities” in priority IV PO KL. ]

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCBiR