Ocena spójności pomiędzy obrazem sytuacji finansowej banków komercyjnych w sprawozdawczości finansowej i wyceną ich akcji przez rynek kapitałowy w Polsce
[Assessment of the coherence between the view of financial position of commercial banks in financial reporting and the valuation of their stocks by the capital market in Poland]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

Nazwa jednostki: Katedra Bankowości i Finansów, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II