Developments in the household debt-to-GDP ratio across the OECD countries since the global financial crisis

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia (ISSN: 1644-0757)
Rok wydania: 2020
Tom: 19
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 5-12
Streszczenie: Celem artykułu jest ocena zmian w poziomie wskaźnika zadłużenia gospodarstw domowych do PKB w krajach OECD w okresie 2007–2017 z perspektywy tendencji występujących w jego liczniku i mianowniku oraz identyfikacja grup krajów cechujących się podobnym przebiegiem tych zjawisk po wybuchu globalnego kryzysu finansowego. Zastosowane metody badawcze obejmują analizę porównawczą przeciętnego tempa zmian zadłużenia gospodarstw domowych oraz PKB w próbie oraz analizę skupień z użyciem algorytmu k-median, zorientowaną na identyfikację powyższych podobieństw. Uzyskane wyniki wskazują na silne zróżnicowanie kierunków zmian zachodzących w poziomie badanego wskaźnika w analizowanej grupie krajów w badanym okresie, wynikające z odmiennego przebiegu zjawisk kształtujących wielkości ujęte w jego liczniku i mianowniku, determinowanych zarówno przez poziomy zadłużenia sektora gospodarstw domowych i PKB per capita w okresie poprzedzającym wybuch kryzysu, jak i przez głębokość recesji, jaka dotknęła poszczególne gospodarki.
Słowa kluczowe: gospodarstwa domowe, zadłużenie, globalny kryzys finansowy, wzrost gospodarczy
Dostęp WWW: http://acta_oeconomia.sggw.pl/wp-content/uploads/Acta_Oeconomia_19_1_2020.pdf
DOI: 10.22630/ASPE.2020.19.1.1Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Bolibok",
title = "Developments in the household debt-to-GDP ratio across the OECD countries since the global financial crisis",
journal = "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia",
year = "2020",
number = "1",
pages = "5-12"
}

Cytowanie w formacie APA:
Bolibok, P. (2020). Developments in the household debt-to-GDP ratio across the OECD countries since the global financial crisis. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 1, 5-12.