Wykonawca w III. edycji projektu „Aktywny student - aktywny absolwent” realizowanego w ramach Priorytetu: III. „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie: 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (instytucja wnioskująca: KUL Jana Pawła II, kierownik projektu dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL, nr umowy POWR.03.01.00-00-K275/15-01, kwota dofinansowania 3.973.753 PLN). Charakter udziału: metodyk projektów z przedsiębiorczości
[Contractor in the 3rd edition of the project „Active student - active graduate” realised under Priority: III. „Higher education for the economy and development”, Action: 3.1 „Competences in higher education” financed by the National Narodowe Centre for Research and Development (applying institution: The John Paul II Catholic University of Lublin, project leader: dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL, contract no. POWR.03.01.00-00-K275/15-01, amount of financial support: 3.973.753 PLN). Character of participation: methodologist for entrepreneurship projects]

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCBiR