Wykonawca w II. edycji projektu „Aktywny student -aktywny absolwent” realizowanym w ramach Priorytetu: III. „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie: 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
[Contractor in the 2nd edition of the project „Active student - active graduate" financed by the National Center for Research and Development: Priority: III. „Higher education for the economy and development", Action: 3.1 „Competences in higher education”]

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCBiR