Nierówności dochodowe a zadłużenie gospodarstw domowych w krajach OECD w latach 1995–2014
[Income inequality and household indebtedness in OECD countries over the period 1995–2014]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy (ISSN: 1898-5084)
Rok wydania: 2017
Tom: 51
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 167-180
Streszczenie: Celem artykułu jest kwantyfikacja i ocena zależności występujących pomiędzy poziomem nierówności dochodowych a stopniem zadłużenia sektora gospodarstw domowych w krajach OECD w okresie 1995–2014. Dotychczasowe badania powyższego zagadnienia skoncentrowane były przede wszystkim na gospodarce Stanów Zjednoczonych i wskazywały, iż jedną z przyczyn silnego wzrostu zadłużenia amerykańskich gospodarstw domowych było pogłębianie się nierówności dochodowych w społeczeństwie. Intencją artykułu jest zatem przeanalizowanie tego zjawiska w szerszym kontekście międzynarodowym. Badania przeprowadzono w oparciu o dane udostępnione w bazie OECD Statistics z wykorzystaniem analizy korelacji parametrycznej i nieparametrycznej. Uzyskane wyniki wskazują na wyraźne zróżnicowanie siły i kierunku analizowanych zależności w badanej grupie krajów. W większości krajów anglosaskich i skandynawskich wzrostowi (spadkowi) nierówności dochodowych towarzyszył wzrost (spadek) stopnia zadłużenia gospodarstw domowych, co jest spójne z wynikami wcześniejszych badań. Jednakże w przypadku mniej zamożnych lecz najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek stwierdzono zależność przeciwną. Istotne statystycznie ujemne korelacje wystąpiły również w kilku innych gospodarkach krajów rozwiniętych. Rezultaty przeprowadzonych analiz nie dają zatem podstaw do rozciągnięcia wniosków płynących z wcześniejszych badań nad tym zjawiskiem na ogół krajów rozwiniętych i wskazują, że zmiany w zakresie poziomu nierówności dochodowych w poszczególnych gospodarkach nie wpływają jednoznacznie na stopień zadłużenia gospodarstw domowych. Wydaje się zatem, że o kierunku i sile tych zależności mogą decydować specyficzne dla danego kraju czynniki ekonomiczne, społeczne, demograficzne, psychologiczne lub kulturowe.
Słowa kluczowe: gospodarstwa domowe, nierówności dochodowe, zadłużenie
Dostęp WWW: http://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/2996/14%20bolibok-nier%c3%b3wno%c5%9bci%20dochodowe.pdf?sequence=1&isAllowed=y
DOI: 10.15584/nsawg.2017.3.14Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Bolibok",
title = "Nierówności dochodowe a zadłużenie gospodarstw domowych w krajach OECD w latach 1995–2014",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
year = "2017",
number = "3",
pages = "167-180"
}

Cytowanie w formacie APA:
Bolibok, P. (2017). Nierówności dochodowe a zadłużenie gospodarstw domowych w krajach OECD w latach 1995–2014. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 3, 167-180.