Wpływ wahań koniunkturalnych na finansowanie działalności B+R ze środków publicznych
[The impact of the economic fluctuations on the intensity of government R&D expenditure]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Nazwa konferencji: Finanse publiczne a rozwój gospodarki - in memoriam Profesor Zyta Gilowska
Współautorzy: Anna Matras-Bolibok
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2017
Tytuł publikacji: Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy. Problemy i dylematy : [Monografia poświęcona pamięci Pani Profesor Zyty Gilowskiej]
Redaktorzy: Marian Żukowski
Strony od-do: 329-339
Streszczenie: Celem artykułu jest ocena wpływu wahań koniunkturalnych na intensywność wydatków rządowych na działalność badawczo-rozwojową oraz ich udział w wydatkach rządowych ogółem. Zastosowane metody badawcze obejmują analizy korelacji oraz krokowej wielorakiej regresji liniowej. Badaniem objęto 31 krajów europejskich w okresie 2004-2015. Uzyskane wyniki wskazują, iż mimo występujących pomiędzy objętymi badaniem krajami zróżnicowań w kierunkach zależności zachodzących pomiędzy tempem zmian PKB a intensywnością wydatków rządowych na działalność B+R, uwzględnienie dodatkowych zmiennych kontrolnych pozwoliło wykazać, że wahania koniunkturalne wywierają jedynie marginalny ujemny wpływ na badaną zmienną. Populacja badanych krajów cechowała się zatem znikomym antycyklicznym oddziaływaniem wydatków rządowych na działalność B+R. Najsilniejszą determinantą intensywności tych wydatków okazał się wyjściowy poziom ich intensywności. Wyniki te wskazują na silną inercyjność i długofalowy charakter polityki innowacyjnej poszczególnych państw oraz jej względną niewrażliwość zarówno na przebieg cyklu koniunkturalnego, jak i bieżące uwarunkowania fiskalne, jak skala długu publicznego, czy deficytu budżetowego.
Słowa kluczowe: działalność badawczo-rozwojowa (B+R), nakłady na B+R, publiczne wsparcie finansowe, polityka innowacyjna, wahania koniunkturalne
Dostęp WWW: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/12425/Finanse%20publiczne%20a%20rozw%C3%B3j%20gospodarczy%20-%20in%20memoriam%20Profesor%20Zyta%20Gilowska%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=yCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Bolibok and Anna Matras-Bolibok",
title = "Wpływ wahań koniunkturalnych na finansowanie działalności B+R ze środków publicznych",
journal = "",
year = "2017",
pages = "329-339"
}

Cytowanie w formacie APA:
Bolibok, P. and Anna Matras-Bolibok(2017). Wpływ wahań koniunkturalnych na finansowanie działalności B+R ze środków publicznych. , 329-339.