Zadłużenie gospodarstw domowych a dynamika wydatków konsumpcyjnych w krajach OECD po wybuchu kryzysu finansowego
[Household indebtedness and dynamics of consumption spending in the OECD countries after the beginning of the financial crisis]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE (ISSN: 2082-0976)
Rok wydania: 2017
Tom: 29
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 145-158
Streszczenie: Celem artykułu jest weryfikacja empiryczna wpływu zadłużenia gospodarstw domowych na dynamikę wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w krajach OECD po wybuchu globalnego kryzysu finansowego. Badanie zostało przeprowadzone metodą analizy regresji liniowej tempa wzrostu wydatków sektora gospodarstw domowych względem tempa wzrostu dochodów rozporządzalnych netto, poziomu zadłużenia i długoterminowych stóp procentowych w krajach członkowskich OECD w okresie 2008-2014. Uzyskane rezultaty wskazują, że po wybuchu globalnego kryzysu finansowego zadłużenie sektora gospodarstw domowych było jednym z czynników kształtujących dynamikę popytu konsumpcyjnego, a tym samym procesy wzrostu gospodarczego w krajach OECD. Zarówno zmiany relacji całkowitego zadłużenia do dochodów rozporządzalnych netto, jak i długoterminowych stóp procentowych w badanych krajach oddziaływały negatywnie na tempo zmian wydatków konsumpcyjnych. Wpływ ten stawał się wyraźnie silniejszy po przekroczeniu przez całkowite zadłużenie sektora gospodarstw domowych danego kraju poziomu 85% PKB, co jest spójne z wynikami dotychczasowych badań nad wpływem zadłużenia sektora gospodarstw domowych na dynamikę wzrostu gospodarczego.
Słowa kluczowe: gospodarstwa domowe, zadłużenie, konsumpcja
Dostęp WWW: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/PB29.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Bolibok",
title = "Zadłużenie gospodarstw domowych a dynamika wydatków konsumpcyjnych w krajach OECD po wybuchu kryzysu finansowego",
journal = "KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE",
year = "2017",
number = "1",
pages = "145-158"
}

Cytowanie w formacie APA:
Bolibok, P. (2017). Zadłużenie gospodarstw domowych a dynamika wydatków konsumpcyjnych w krajach OECD po wybuchu kryzysu finansowego. KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE, 1, 145-158.