Ocena spójności pomiędzy obrazem sytuacji finansowej banków komercyjnych w sprawozdawczości finansowej i wyceną ich akcji na polskim rynku kapitałowym (ID: 356276) w ramach programu "Sonata" 12
[Assessment of the coherence between the view of financial position of commercial banks in financial reporting and the valuation of their stocks in the Polish capital market (ID: 356276) in the "Sonata" 12 programme]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

Nazwa jednostki: Wydział Nauk Społecznych