Duszpasterstwo rodzin - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C1 - przedstawienie genezy i założeń troski Kościoła o małżeństwo i rodzinę
C2 - ukazanie istoty, struktury celów i zadań duszpasterstwa rodzin
C2 - ukazanie zasad działania duszpasterstwa rodzin
C3 -przedstawienie środków i sposobów realizacji przez duszpasterstwo rodzin celów i zadań
Wymagania wstępne:
W1 Ogólna wiedza na temat działalności duszpasterskiej Kościoła
W2 Ogólna wiedza na temat zadań Kościoła
W3 Ogólna wiedza na temat struktury Kościoła
Efekty kształcenia:
WIEDZA
NR2A_W16 ma uporządkowaną wiedzę o działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej i charytatywnej Kościoła katolickiego
NR2A_W10 ma uporządkowaną wiedzę o celach organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, wyznaniowych, pomocowo-terapeutycznych, pogłębioną w wybranych zakresach
NR2A_W08 ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących miedzy nimi relacjach istotnych z punktu widzenia życia rodzinnego
UMIEJĘTNOŚCI
NR2A_U02 wykorzystywanie wiedzy teoretycznej
NR2A_U12 potrafi pracować w zespole i z rodziną; umie przyjmować różne role, przyjmować i wyznaczać zadania, ma umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych na rzecz małżeństwa i rodziny, potrafi przyjmować rolę lidera
NR2A_U14 potrafi nawiązać i utrzymać współpracę z różnymi podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, pomocowej, w tym z Kościołem katolickim, na rzecz małżeństwa i rodziny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
NR2A_K04 utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce familiologicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań na rzecz małżeństwa i rodziny, osób niepełnosprawnych, przewlekle i nieuleczalnie chorych oraz członków ich rodzin
NR2A_K06 odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych
NR2A_K09 odpowiedzialność za zachowanie dziedzictwa
Metody dydaktyczne:
Wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, praca w grupach, dyskusja.
Treści programowe:
Kościół w służbie małżeństwu i rodzinie.
Pojęcie duszpasterstwa rodzi, struktury, działalność.
Osoby odpowiedzialne i zaangażowane w duszpasterstwo rodzin.
Sytuacja współczesnej rodziny - kontekst działalności duszpasterstwa rodzin.
Duszpasterstwo rodzin jako odpowiedź na potrzeby małżeństw i rodzin.
Rodzina podstawową drogą Kościoła.
Potrzeby rodzin zaspokajane przez Kościół.
Zasady działania duszpasterstwa rodzin.
Podstawowe i niezbywalne zadania duszpasterstwa rodzin.
Zadania duszpasterstwa rodzin a religijna sytuacja rodziny.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
OCENA NIEDOSTATECZNA

WIEDZA: Student nie posiada wiedzy na temat duszpasterstwa rodzin
UMIEJĘTNOŚCI: Student nie potrafi prezentować i zastosować zdobytej wiedzy
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student nie uczestniczy w zajęciach, nie jest aktywny w dyskusjach i pracach zespołowych, nie umie opracować i przedstawić wybranego tematu na zaliczenie

OCENA DOSTATECZNA

WIEDZA: Student ma bardzo ogólną wiedzę na temat duszpasterstwa rodzin
UMIEJĘTNOŚCI: Student w bardzo słaby sposób prezentuje zdobytą wiedzę
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student uczestniczy w zajęciach, ale nie bierze udziału w dyskusjach i pracach grupy, ma trudności w prezentacji wybranego tematu na zaliczenie

OCENA DOBRA

WIEDZA: Student ma dobrze ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę zaprezentowaną podczas zajęć
UMIEJĘTNOŚCI: Student potrafi zaprezentować swoja wiedzę i wykorzystać ją do pracy w grupie oraz do prezentacji wybranego tematu
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student uczestniczy w zajęciach, w dyskusjach i pracach grupowych, radzi sobie z prezentacją wybranego tematu na zaliczenie

OCENA BARDZO DOBRA

WIEDZA: Student ma bardzo dobrze ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę zaprezentowaną podczas zajęć
UMIEJĘTNOŚCI: Student potrafi w bardzo dobry sposób zaprezentować swoją wiedzę i wykorzystać ją do pracy w grupie, jest twórczy, potrafi samodzielnie dokonać analizy wybranych argumentów
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student systematycznie uczestniczy w zajęciach, jest aktywny i twórczy w dyskusjach, potrafi bardzo dobrze przedstawić i uargumentować przygotowany przez siebie temat; rozwija swoją wiedzę i umiejętności korzystając z dostępnych publikacji

Prezentacja wybranego i opracowanego zagadnienia, kolokwium ze zdobytej wiedzy, aktywne uczestnictwo w pracy grupowej
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Jan Paweł II, Familiaris consortio (22.11.1981).
Jan Paweł II, List do rodzin (02.02.1994).
Franciszek, Amoris laetitia (19.03.2016).
Papieska Rada ds. Rodziny, Przygotowanie do sakramentu małżeństwa 9(13.05.1996).
Papieska Rada ds. Rodziny, Duszpasterstwo osób żyjących w nowych związkach (25.01.1997).
Papieska Rada ds. Rodziny, Rodzina, małżeństwo i wolne związki (1995).
Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin (01.05.2003).
Konferencja Episkopatu Polski, Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie (19.06.2009).
Bieleń R., Duszpasterstwo rodzin we współczesnej Polsce, Lublin 2001.
Brzeziński M., W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. I. Dokumenty Papieskiej Rady ds. Rodziny, Lublin 2010.
Brzeziński M., W trosce o życie, małżeństwo i rodzinę. Nauczanie Papieskiej Rady ds. Rodziny 1981-2016, Lublin 2016.
Buxakowski J., Wprowadzenie do teologii duszpasterstwa rodzin, Pelplin 1999.
Buxakowski J., Cykl 25 katechez przedmałżeńskich, Pelplin 2004.
Goleń J., Motywy zawarcia małżeństwa sakramentalnego: studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań narzeczonych, Lublin 2013.
Kamiński R., Pyźlak G., Goleń J., Duszpasterstwo rodzin . refleksja naukowa i działalność pastoralna, Lublin 2013.
Krajczyński J., Prawo rodziny do opieki duszpasterskiej, Ząbki 2007.
Miziołek W., Duszpasterstwo rodzin specjalnej troski, Lublin 1992.
Parysiewicz B., Troska duszpasterstwa rodzin o małżeństwo, Lublin 2012.
Pryba A., Duszpasterstwo rodzin w teorii i praktyce, poznań 2015.
Wilk J., Duszpasterstwo rodzin: zasady praktycznego działania, Lublin 1986.
Zarembski Z., Troska Kościoła w Polsce o małżeństwo i rodzinę po Soborze Watykańskim II: studium teologicznopastoralne, Toruń 2013.

Media w życiu rodziny - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C1-Analiza doświadczeń człowieka i rodziny w obszarze komunikacji interpersonalnej i medialnej
C2-Opanowanie umiejętności związanych z projektowaniem i realizacją działań wychowawczych i socjalnych
C3-Nabycie kompetencji współdziałania i pracy w zespole, pełnienia różnych ról, podejmowania i realizowania zadań pomocowych w różnych obszarach życia małżeńskiego i rodzinnego
Wymagania wstępne:
W1-Wiedza ogólna w zakresie szkoły średniej
W2-Technologie informatyczne
W3-Ćwiczenia z komunikacji interpersonalnej
Efekty kształcenia:
WIEDZA
EK1 Zna wybrane koncepcje człowieka NR2A_W15
EK2 Ma wiedzę na temat znaczenia współczesnych technologii komunikacyjnych w życiu rodziny NR2A_W08
UMIEJĘTNOŚCI
EK3 Potrafi prezentować i zastosować zdobytą wiedzę w życiu osobistym, naukowym, zawodowym i społecznym NR2A_U02
EK4 Potrafi prawidłowo komunikować się za pomocą różnych technik komunikacyjnych, być aktywnym słuchaczem, skutecznie prowadzić rozmowy z różnymi podmiotami społecznymi, rozwiązywać problemy, inspirować do konkretnych działań w obszarze oddziaływania współczesnych mass mediów na rodzinę NR2A_U03
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
EK5 Ma ukształtowaną postawę dialogu, współdziała z rodziną w rozwiązywaniu problemów związanych z obecnością w życiu współczesnych technologii komunikacyjnych NR2A_K07
EK6 Jest aktywny w ocenie własnych kompetencji, w działaniach indywidualnych i zespołowych na rzecz funkcjonowania małżeństwa, rodziny i społecznosci lokalnych we współczesnej przestrzeni medialnej NR2A_K02
Metody dydaktyczne:
M1. Mini-wykład
M2. Prezentacja multimedialna
M3. Dyskusja
M4. Praca w grupach
M5. Zadanie realizowane zespołowo
Treści programowe:
K1 Plan pracy. 2h
K2 Komunikacja oglądem człowieka. Teoria determinizmu technologicznego Marshalla McLuhana. Antropologia Karola Wojtyły 3h
K3 Personalny model komunikowania masowego. Komunikacja jako czyn. Wartość moralna czynu komunikacyjnego. Personalna przestrzeń medialna. Kryterium mediów interpersonalnych 3h
K4 Media i człowiek powołany do wspólnoty. Etymologia slowa „komunikacja”. Interaktywność w budowaniu wspólnoty. Znaczenia pojęcia „uczestnictwo”. Wspólnota jako communio personarum. Odniesienie komunikacji do Absolutu. 3h
K5 Homo videns czy Homo sapiens? Przekroczyć siebie w stronę prawdy. Cywilizacyjna rywalizacja pomiędzy słowem a obrazem. Teoria włoskiego filozofa Giovanni Sartori’ego. Teoria Homo communicans 3h
K6 Rodzina i bezpieczny Internet. Zachowani dzieci i rodziców w przestrzeni medialnej. Rodzaje aktywności dzieci w Internecie. Zagrożenia online (grooming, sexting, cyberbullying, pornografia, zakupy online). Kompetencje medialne rodziców i wychowawców. 3h
K7 Nowe technologie – nowa komunikacja w rodzinie. Nowe generacje w procesie rozwoju cywilizacyjnego. Zależności pomiędzy używaniem tradycyjnych i nowych mediów a codziennym życiem małżonków i rodzin 3h
K8 Prawo-obowiązek rodziców do wychowania w epoce mass mediów. Personalistyczna wizja wychowania. Kategoria uczestnictwa według Karola Wojtyły. Zasada pomocniczości. 3h
K9 Małżeństwo i rodzina wobec przemocy online. Agresja i przemoc – wyjaśnienie pojęć. Rodzaje przemocy wirtualnej wobec dzieci i dorosłych (grooming, sexting, stalking) 3h
K10 Osoba niepełnosprawna w świecie współczesnych środków społecznego przekazu. Osoby niepełnosprawnej w mediach tradycyjnych i nowych – wczoraj i dziś. Misja integracyjna mass mediów. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w mass mediach. 3h
K11 Zakończenie pracy 1h
Razem 30h
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
OCENA NIEDOSTATECZNA

WIEDZA: Student nie posiada wiedzy na temat miejsca człowieka i rodziny w obszarze komunikacji interpersonalnej i medialnej
UMIEJĘTNOŚCI: Student nie potrafi prezentować i zastosować zdobytej wiedzy
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student nie uczestniczy w zajęciach, nie jest aktywny w dyskusjach i pracach zespołowych, nie radzi sobie z prezentacją wybranego tematu na zaliczenie

OCENA DOSTATECZNA

WIEDZA: Student ma bardzo ogólną wiedzę na temat miejsca człowieka i rodziny w obszarze komunikacji interpersonalnej i medialnej
UMIEJĘTNOŚCI: Student w minimalnym stopniu potrafi prezentować i zastosować zdobytą wiedzę
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student uczestniczy w zajęciach, nie jest aktywny w dyskusjach i pracach zespołowych, nie radzi sobie z prezentacją wybranego tematu na zaliczenie

OCENA DOBRA

WIEDZA: Student ma dobrze ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę zaprezentowaną podczas zajęć
UMIEJĘTNOSCI: Student potrafi zaprezentować swoja wiedzę i wykorzystać ją do komunikacji w zespole, do prezentacji wybranego zagadnienia
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student uczestniczy w zajęciach, uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowych, radzi sobie z prezentacją wybranego tematu na zaliczenie

OCENA BARDZO DOBRA

WIEDZA: Student ma bardzo dobrze ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę zaprezentowaną podczas zajęć
UMIEJĘTNOŚCI: Student poprawnie, za pomocą odpowiednich narzędzi potrafi zaprezentować swoją wiedzę i wykorzystać ją do komunikacji w zespole, inspiruje zespół do pracy, samodzielnie analizuje i dokonuje syntezy wybranych zagadnień
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student uczestniczy w zajęciach, jest aktywny i twórczy w dyskusjach, potrafi przeprowadzić własną prezentację na zaliczenie w pełnej komunikacji z odbiorcami; pogłębia swoją wiedzę i umiejętności w oparciu o literaturę
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
LITERATURA PODSTAWOWA

Bis D., Rynio A. (red.), Media w wychowaniu chrześcijańskim, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010
Chuchra M., Jęczeń J. (red.), Przemoc w małżeństwie i rodzinie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012
Drożdż M., Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2005
Dudziak U., Jęczeń J. (red.), Życie czy śmierć, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013
Jęczeń J., I Communicate, Therefore I AM, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014
Jęczeń J., Człowiek i rodzina w przestrzeni medialnej, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2011
Jęczeń J., Komsta K., Sak J. (red.) Hazard i uzależnienia wirtualne, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2012
Jęczeń J., Prawo-obowiązek rodziców do wychowania dzieci w epoce mass mediów, w: Dudziak U., Czas rodziny – czas nadziei, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 83-104
Jęczeń J., Rodzina europejska w sieci, w: J. Koperek (red.), Rodzina europejska w filozoficzno-politycznych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowaniach, Centrum Badań nad Rodziną, T. 7, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010
Lepa A., Pedagogika mass mediów, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Lódz 2003
Strasburger V. C., Wilson B. J., Jordan A. B.: Children, Adolescents and the Media. Los Angeles: SAGE Publications 2009
Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Wydawnictwo TN KUL, Lublin 1994
Dokumenty Vaticanum II, Encykliki Papieskie, Papieskie Orędzia na Światowy Dzień Komunikacji Społecznej, Dokumenty Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Baehr T. i Grimes T.W., The Christian family guide to movies and video, Brentwood 1990
Drotner K., Livingstone S., The international Handbook of Children, Media and Culture, Londyn SAGE 2008
Dyczewski L. (red.), Rodzina. Dziecko. Media, Wydawnictwo Gaudium Lublin 2005
Filipiak M., Homo communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, Wydawnictwo UMCS Lublin 2004
Jęczeń J., Active Learning serving Family, Rocznik Nauk o Rodzinie, T. 2 (57) 2010, s. 207-222
Jęczeń J., Media w życiu rodziny. Repetytorium dla studentów nauk o rodzinie i pracy socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, Lublin 2013
Kennedy T. L. M., Smith A., Wells A. T., Wellman B.: Networked Families. Parents and spouses are using the internet and cell phones to create a “new connectedness” that builds on remote connections and shared internet experiences. Toronto: Pew Internet and American Life Project 2008
Lewek A., Podstawy edukacji medialnej i dziennikarskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2003

Proseminarium - proseminarium

Cele przedmiotu:
C1 - zaprezentowanie struktury prac naukowych z omówieniem poszczególnych części
C2 - przedstawienie wymogów stawianych pracom naukowym
C3 - przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej
Wymagania wstępne:
W1 - znajomość podstawowych zasad pisowni i redakcji tekstów
W2 - umiejętność posługiwanie się dowolnym edytorem tekstu
Efekty kształcenia:
WIEDZA - student wie, na czym polega sporządzanie tekstów naukowych i jakie wymogi musi spełniać praca licencjacka (czy także magisterska) [PS1A_W17]

UMIEJĘTNOŚCI - student potrafi sporządzić bibliografię, przypisy i cytować oraz streszczać i parafrazować tekst innych autorów [PS1A_U12]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - student potrafi pisemnie w sposób intersubiektywnie komunikowalny przedstawić swój tok myślenia, argumentację i wnioski na poziomie naukowym [PS1A_K07]
Metody dydaktyczne:
Studenci zostają zapoznani z podstawami teoretycznymi przygotowywania prac naukowych, następnie w ramach ćwiczeń podejmowanych przez studentów poznają metody pracy z tekstem naukowym oraz zasady sporządzania bibliografii i przypisów.
Treści programowe:
Zarys podstaw teoretycznych pisania prac naukowych, klasyfikacja metod pracy z tekstem, prezentacja tekstów napisanych poprawnie oraz najczęściej popełnianych błędów, zapoznanie ze sposobem wykorzystania edytora tekstu do pracy naukowej.

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
W czasie zajęć studenci pisemnie wykonują wskazane zadania (praca z tekstem, redakcja, sporządzanie streszczenia). Następnie przedstawiają kolejne części swojej pracy zaliczeniowej, na koniec prezentują całość pracy zaliczeniowej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura:
Seweryniak H., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych z teologii, Płock 1998.
Seweryniak H., Metodyka uczenia się i pisania prac dyplomowych, Płock 2000.
Cichosz W., Metodologia. Elementarz Studenta, Gdańsk 2000.
Stachowiak Z., metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych - licencjackich, magisterskich i podyplomowych, Warszawa 2001.
szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej, Poznań 2005.

Teologia małżeństwa i rodziny - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - ukazanie teologicznego rozumienie małżeństwa i rodziny
C2 - poznanie teologii miłości i teologii ciała
C3 - małżeństwo i rodzina w życiu Kościoła i misterium Chrystusa
Wymagania wstępne:
W1 - rozumie małżeństwo jako związek jednego mężczyzny i jednej kobiety
W2 - ma podstawową znajomość pojęć z zakresu teologii
Efekty kształcenia:
WIEDZA
EK1 - zna podstawową terminologię teologiczną małżeństwa i rodziny
NR1A_W01
EK 2 - Wie o konieczności dobrego przygotowania do życia w małżeństwie
NR1A_W03
EK3 - zna znaczenie teologicznego rozumienia małżeństwa i rodziny
NR1A_W14

UMIEJĘTNOŚCI
EK 4 - umie wskazać różnice pomiędzy teologicznym rozumieniem małżeństwa i związku cywilnego
NR1A_U06
EK5 - umie wskazać normy etyczne którymi kierują się małżonkowie sakramentalni
NR1A_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK 6 - rozumie koniczność ciągłego rozwoju swojej wiedzy i umiejętności w zakresie teologii rodziny
NR1A_K01
EK 7 - rozumie znaczenie obecności trwałego małżeństwa i rodziny w życiu osobistym, społecznym i eklezjalnym
NR1A_K03
Metody dydaktyczne:
Wykład z możliwością dialogu i dyskusji w celu pogłębienia i wyjaśnienia omawianych argumentów
Treści programowe:
Pojęcie teologii małżeństwa i rodziny.
Małżeństwo i rodzina w zamyśle Boga Stwórcy i Zbawcy (Stary i Nowy Testament)
Misterium małżeństwa
Tożsamość małżeństwa
Podstawy teologii miłości ze szczególnym uwzględnieniem miłości małżeńskiej
Podstawy teologii ciała
Płodność małżeńska i odpowiedzialne rodzicielstwo
Sakrament małżeństwa i jego cechy
Małżeństwo a sakramenty Kościoła
Małżeństwo i rodzina jako \"domowy Kościół\"
Małżeństwo jako droga do świętości
Małżeństwo w misterium Chrystusa
Małżeństwo w misterium Kościoła
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
OCENA NIEDOSTATECZNA

WIEDZA: Student nie posiada wiedzy z zakresu teologii małżeństwa i rodziny
UMIEJĘTNOŚCI: Student nie potrafi prezentować i zastosować zdobytej wiedzy z zakresu teologii małżeństwa i rodziny
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student nie uczestniczy w zajęciach, nie jest aktywny w dyskusjach

OCENA DOSTATECZNA

WIEDZA: Student ma bardzo ogólną wiedzę z zakresu teologii małżeństwa i rodziny
UMIEJĘTNOŚCI: Student w minimalnym stopniu potrafi prezentować i zastosować zdobytą wiedzę z zakresu teologii małżeństwa i rodziny
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student uczestniczy w zajęciach, ale nie jest aktywny w dyskusjach

OCENA DOBRA

WIEDZA: Student ma dobrze ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę zaprezentowaną podczas zajęć
UMIEJĘTNOŚCI: Student potrafi zaprezentować swoją wiedzę
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student uczestniczy w zajęciach, uczestniczy w dyskusjach i pracach grupy

OCENA BARDZO DOBRA

WIEDZA: Student ma bardzo dobrze ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę zaprezentowaną podczas zajęć
UMIEJĘTNOŚCI: Student poprawnie potrafi zaprezentować swoją wiedzę i dokonać analizy i łączenia wybranych zagadnień
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student uczestniczy w zajęciach, jest aktywny i twórczy w dyskusjach, rozwija swoją wiedzę korzystając z literatury
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Paweł VI, Humanae vitae (25.07.1968)
Jan Pawel II, Familiaris consortio (22.11.1981).
Jan Paweł II, List do rodzin (02.02.2994).
Jan Paweł II, Evangelium vitae (25.03.1995).
Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Lublin 1981–1991.
Benedykt XVI, Deus caritas est (25.12.2005).
Franciszek, Amoris laetitia (19.03.2016).
Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986.
Bajda J., Powołanie małżeństwa i rodziny, Łomianki 2010.
Buxakowski Wstęp do teologii małżeństwa i rodziny, Pelplin 1999.
Brzeziński M. (red), W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T.I. Dokumenty Papieskiej Rady ds. Rodziny, Lublin 2010.
Brzeziński M., W trosce o życie, małżeństwo i rodzinę. Nauczanie Papieskiej Rady ds. Rodziny 1981-2016, Lublin 2016.
Brzeziński M., Jęczeń J. (red), Tożsamość i posłannictwo rodziny, Lublin 2014.
Lubowicki K. (red), Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, Kraków 1999, t. 1-2.
Majdański K., Wspólnota życia i miłości. Zamysł Boży o małżeństwie i rodzinie, Łomianki 2001.
Adamski F.(red), Miłość, małżeństwo, rodzina, Kraków 1976.
Murawski Cz., Teologia małżeństwa i rodziny w nauczaniu biskupów polskich 1945-1980, Sandomierz 1980.
Świerczek A., Funkcje ciała w życiu małżeńskim w posoborowym nauczaniu Kościoła i teologów, Kraków 1999.
Grześkowiak J., Misterium małżeństwa, Poznań 1993.
Drożdż A., Wstęp do teologii małżeństwa i rodziny, Nowy Sącz 1999.
Sarmiento A., Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Kraków 2001.
Tomkiewicz A., Wieczorek W. (red), Rodzina jako domowy Kościół, Lublin 2010.