2017

Prace licencjackie
 • Wsparcie rodzin z osobą niepełnosprawną.
 • Rodzina wspólnotą wiary, nadziei i miłości
 • Rola rodziny w edukacji medialnej
 • Kariera zawodowa a rodzicielstwo we współczesnej literaturze feministycznej
 • Modlitwa małżeńska jako element wzmacniający więź małżeńską
 • Wiara w pokonywaniu kryzysów małżeńskich
 • Przemoc w życiu rodzinnym
 • Uzależnienie od alkoholu a życie rodzinne.
 • Funkcjonowanie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym w Kanadzie
 • Pomoc Kościoła osobom żyjącym w związkach niesakramentalnych.
 • Rodzicielstwo adopcyjne jako sposób realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego
 • Metody wychowawcze rodziców, a rozwój emocjonalny dziecka w świetle literatury przedmiotu
 • Katecheza rodziców w przygotowaniu do sakramentów świętych ich dzieci
 • Pomoc i wsparcie rodzin z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej

2016

Prace magisterskie
 • Problem eutanazji we współczesnym piśmiennictwie polskim
 • Obraz śmierci mózgu w literaturze i mass mediach.

2015

Prace licencjackie
 • Narodziny i śmierć w rodzinnej kulturze ludowej na podstawie wybranych dzieł Oskara Kolberga
 • Czynniki zagrażające życiu rodzinnemu według Evangelii Gaudium.
 • Moralnie dopuszczalne metody regulacji poczęć w świetle encykliki Humanae Vitae
 • Tradycje i zwyczaje ślubne oraz weselne na Mazowszu w świetle prac Oskara Kolberga