2021

Prace magisterskie
 • Stan wojenny na Lubelszczyźnie (1981-1983)

2020

Prace magisterskie
 • Myśl społeczno-polityczna Zygmunta Balickiego na łamach "Przeglądu Narodowego"
 • Służba Bezpieczeństwa w PRL wobec ks. Jerzego Popiełuszki
 • Operacja polska na Ukrainie w latach 1936-1938 w świetle dokumentów NKWD
 • Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego w Polsce w planach Delegatury Rządu na Kraj w latach 1939-44.
 • Symbolika chleba wśród wiejskiej ludności chrześcijańskiej w pierwszej połowie XX w. na Lubelszczyźnie.
 • Relacje pomiędzy Wojskiem Polskim a ludnością cywilną podczas wojny polsko-bolszewickiej.
 • Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 1945 – 1947 w świetle dokumentów komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
 • Koncepcje ekonomiczne Adama Heydla w okresie międzywojennym
 • Sytuacja narodowościowa na Kresach Południowo - Wschodnich na łamach ,,Biuletynu Polsko - Ukraińskiego" w latach 1932 - 1939
 • Stosunek Romana Rybarskiego do obozu sanacyjnego w latach 1926-1939.

2019

Prace magisterskie
 • Losy Kościoła rzymskokatolickiego w obwodzie kamieniecko-podolskim (chmielnickim) w latach 1945-1964
 • Walka władz komunistycznych z Kościołem katolickim w Polsce w latach 1948-1953 na podstawie zapisków prymasa Stefana Wyszyńskiego

2017

Prace magisterskie
 • Życie literackie w przekazie tygodnika ''Kultura'' w latach 1936-1939.
 • Kultura polskiego ziemiaństwa w dwudziestoleciu międzywojennym na podstawie wybranych wspomnień ziemian.
 • Skandale polityczne i obyczajowe elit II RP

2016

Prace magisterskie
 • Władze komunistyczne wobec Stanisława Skalskiego w latach 1947-1956
 • Życie i działalność księdza Władysława Wanagsa.
 • Państwo polskie wobec Kościołów i związków wyznaniowych w odniesieniu do konstytucji marcowej i konkordatu (1921, 1925)
 • Działalność Józefa Piłsudskiego w latach 1918-1935 w ocenie środowiska PSL "Piast".