Michał Klementowicz

2023

Prace licencjackie
  • Apel homilijny w świetle wymogów krytycznej analizy tekstu
Prace magisterskie
  • Ewangelizacja w orędziach papieskich na Światowe Dni Młodzieży

2022

Prace magisterskie
  • Twórczość literacka J.R.R. Tolkiena jako element tworzywa homilijnego.

2018

Prace magisterskie
  • Zagadnienia parenetyczne w wielkopostnych listach pasterskich Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Studium homiletyczne
  • Problematyka kerygmatyczno - parenetyczna listów Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. Stanisława Wielgusa. Studium homiletyczne

2017

Prace magisterskie
  • Idea patriotyzmu w przepowiadaniu Arcybiskupa Stanisława Wielgusa.
  • Homilia jako narzędzie nowej ewangelizacji
  • Aktualizacja kerygmatu XXV niedzieli w ciągu roku, cyklu A. Studium homiletyczne na podstawie homilii opublikowanych w Bibliotece Kaznodziejskiej i Współczesnej Ambonie.