2017

Prace magisterskie
 • Sądowo-administracyjna kontrola decyzji wydawanych przez organy Policji
 • Uprawnienia zawodowe funkcjonariusza Straży Granicznej
 • Uprawnienia zawodowe funkcjonariusza Policji
 • Zasady postępowania sądowoadministracyjnego
 • Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego

2016

Prace licencjackie
 • Województwo jako jednostka samorządu terytorialnego
 • Kontrola udzielania zamówień publicznych prowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
 • Krajowy system ratowniczo-gaśniczy
 • Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego
 • Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego
 • Nadzór wojewody nad administracją zespoloną
 • Współpraca jednostek samorządu terytorialnego
 • Samorząd terytorialny w Anglii
 • Zarządzanie i struktura organizacyjna Polskiego Związku Piłki Nożnej
 • Rada Ministrów - powoływanie, struktura i działalność
 • Zwyczajne środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym
Prace magisterskie
 • Zawieszenie postępowania sądowo - administacyjnego
 • Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego
 • Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym
 • Partycypacja społeczna w sprawowaniu władzy w gminie