Mariusz Wołońciej

files/11850/avatar_foto.png

 

Dr Mariusz Wołońciej 

 

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Psychologii Emocji i Motywacji KUL;

Stypendysta KAAD w Berlinie (04.2003-09.2004): Freie Univerität (FU); Alice Salomon Fachhochschule - University for Applied Sciences (ASFH);

 

Stypendysta Prometeo (2014-2015): Universidad Central del Ecuador w Quito;

http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/proyecto-prometeo-impulsa-la-transferencia-de-conocimiento-cientifico-en-ecuador

https://www.elcomercio.com/tendencias/proyecto-prometeo-investigacion-cientifica-ecuador.html

Stypendysta Prometeo (2016-2017): Secretaría de Educación Superior,Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), Ecuador, Quito

http://www.snna.gob.ec/wp-content/themes/institucion/comunicamos_noticias149.php

http://exploredoc.com/doc/34997/ficha-informativa-de-proyecto-2015-snna

/prometeo.educacionsuperior.gob.ec/Prometeo/inicio.do

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/09/Cedula-de-referencia-DECE_05092017.pdf

  

ZAINTERESOWANIA:

 

W swojej pracy naukowo-badawczej zajmuje się zagadnieniami z obszaru psychologii zarządzania zasobami ludzkimi, kultury organizacyjnej, psychologii narracyjnej i komunikacji międzykulturowej. W ramach swoich badań poszukiwał odpowiedzi na temat psychospołecznych aspektów zainteresowań zawodowych młodzieży (np. dziedziczenia i bezdecyzyjności zainteresowań zawodowych) oraz geograficzno-kulturowych uwarunkowań rozwoju motoryki małej dzieci w Ekwadorze. Zajmuje się językowymi (w kontekście paremiologii-nauki o przysłowiach) uwarunkowaniami pamięci kolektywnej, autobiograficznej oraz zdrowia psychicznego (depresji).

 

W obszarze praktyki HRM zajmuje się psychologicznymi aspektami rozwoju w organizacji (continous development i kaizen), zarządzania procesem, optymalizacji, standaryzacji i podnoszenia produktywności poprzez kulturę ciągłego rozwoju i uczenia się w organizacji.

 

 

AKTUALNE PROJEKTY BADAWCZE:

 

Interdyscyplinarny Projekt Badawczy MNiSW (1.06.2019-1.02.2021): Kulturowe uwarunkowania poznania społecznego: o uczeniu się kulturowym i adaptacjach poznawczych. Badania w środowisku międzykulturowym z wykorzystaniem metod narratywnych. Zespół projektowy: dr hab. Zbigniew Wróblewski, dr hab Arkadiusz Gut, dr Mariusz Wołońciej, dr Michał Wilczewski. Wykonawca w projekcie finansowanym przez MNiSW;

 

Rządowe stypendium naukowe Prometeo (30.06.2015-30.12.2016) badania nad kulturowymi uwarunkowaniami zainteresowań zawodowych młodzieży w zróżnicowanym etnicznie Ekwadorze: (ASPECTOS CULTURALES DE LAS PREFERENCIAS PROFESIONALES DE LOS JOVENES EN ECUADOR) we współpracy z Ministerio del Trabajo; Ministerio de Educación,  International Labor Organziation (ILO), Ecuador; Kierownik projektu

Efektem projektu jest cykl 3 publikacji wydanych przez Ministerio de Educación i wdrażany w orientacji zawodowej maturzystów oraz w praktyce ok 2000 doradców zawodowychw Ekwadorze.

 

http://www.snna.gob.ec/wp-content/themes/institucion/comunicamos_noticias149.php

http://ecuadoruniversitario.com/estudiantiles/snna/inventario-de-preferencias-profesionales-para-jovenes/

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ed_emp_msu/documents/projectdocumentation/wcms_458087.pdf

content/themes/institucion/comunicamos_noticias69.php

Stypendium naukowe rządu Ekwadoru Prometeo (30.11.2013-5.03.2015) prowadził następujące projekty: Opracowanie narzędzi do badania zainteresowań zawodowych młodzieży w Ekwadorze (INTERESES PROFESIONALES DEL LOS JOVENES EN ECUADOR. GUIA METODOLÓGICA) we współpracy z Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), Ecuador, Quito. Kierownik projektu.

https://www.youtube.com/watch?v=8bDsTHWO2ro

http://www.elcomercio.com/tendencias/proyecto-prometeo-investigacion-cientifica-ecuador.html

https://cup.columbia.edu/book/vocational-interests-of-youth-in-ecuador/9788323344209

Opracował metodologię i zestaw 100 ćwiczeń (w tym walidacja na 2000 dzieci 3-5 lat) do diagnozy i rozwoju motoryki małej u dzieci w wieku przedszkolnym w Ekwadorze (APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS LÚDICOS  PARA EL DESAROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA EN NIŇOS DE 4A5 AŇOS, CONSIDERANDO VARIABLES DE GĒNERO, ETNICIDAD, CLASE TERRITORIAL, INCLYE USO DE TIC’S). Koordynator merytoryczny

https://www.facebook.com/pages/Proyecto-De-Investigaci%C3%B3n/161244840727828?ref=stream.

http://instrumentosludicosm.wixsite.com/instrumentosludicos/bio

https://www.yumpu.com/es/document/view/38081905/bol-prometeo-005-interactivo/7

 

Od 2018 roku wspiera projekty Ministerio de Educación Inicial dotyczące podwyższenia gotowości szkolnej dzieci w Ekwadorze. Autor 5 publikacji wspierających rozwój motoryki małej z uwzględnieniem różnic geo-kulturowych i rozwoju tożsamości i wrażliwości międzykulturowej dzieci. Materiały wykorzystywane przez 13.000 nauczycieli za pomocą platformy internetowej "Pasa la voz" np. w ramach jednego z numerów wraz z materiałami dla dzieci. Kierownik projektu: Marzo-2019.

Marzo-2019.

https://educacion.gob.ec/pasa-la-voz/

https://www.facebook.com/watch/?v=1826838070680846

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/Marzo-2019.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=FpsS4ds5LAM

Jako instruktor terapii zajęciowej analizował w ramach projektu wpływ pracy na rehabilitację osób z upośledzeniem ruchowym i zaburzeniami psychicznymi (COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA FORTALECER EL BUEN VIVIR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL Y SUS FAMILIAS EN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS). Projekt realizowany przy współpracy międzynarodowych organizacji: WAPR; EUROSOCIAL, CISP (WHO) i MIES Ecuador. Koordynator merytoryczny

 

http://www.inclusion.gob.ec/hoy-se-suscribio-acuerdo-interinstitucional-del-buen-vivir-para-personas-con-discapacidad-mental/.

 

W ramach programu Tekla z Funduszy UE (UDA.POKL.08.02.01-14-024/11) Stażu Pracownika Naukowego w Przedsiębiorstwie (1.03.2014-30.09.2014) zrealizował projekt, w którym badał możliwości zastosowania paremioskryptów w diagnozie i terapii osób z depresją. Stażysta w przedsiębiorstwie

 

W ramach projektu z Funduszy UE „Staże pracowników w mazowieckich jednostkach naukowych”  SYSCO: (POKL.08.02.01-14-007/11); Grant badawczo-rozwojowy (B+R) (30.03.2013-30.06.2013). Zastosowanie potocznych narracji w badaniu kultury organizacji. Kierownik projektu

  __________________________________________________________________

 

PUBLIKACJE:

 • Wołońciej, M. (2006). Cywilizacyjne przemiany koncepcji pracy: współczesna kultura pracy i jej odzwierciedlenie w przysłowiach. W: Praca i organizacja w procesie zmian.  A. Bańka, A. Biela, B. Rożnowski. (red.). Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura. s. 140-164.
 •  Wołońciej, M. (2006). Cognitive aspects of human well-being in the concept of work imprinted in Polish and German proverbs. W: Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration. Journal for Mental Changes. Vol. XII, vol. 1-2, s. 131-154.
 •  Wołońciej, M. (2007). O co toczy się gra w resocjalizacji osób bezrobotnych? Analiza roli bezrobotnego. W: Pedagogika Społeczna. vol. 4. Warszawa: WEMA. s. 43-60.
 •  Wołońciej, M. (2007). Przedsiębiorca w roli bezrobotnego - zawód "bezrobotny". W: nauka pracy, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość młodzieży. W serii: Problemy nauki i wychowania. Komisja nauki i Edukacji Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Kancelarii Senatu, s. 119-130.
 •  Wołońciej, M. (2007). Kultura pracy jako "trzecia siła" rynku pracy. W: Zarządzanie projektami społecznymi (red. B. Rożnowski). Lublin: Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw, s. 13-26.
 •  Wołońciej, M. (2008). Proverbs we work with: Using proverbs in cross-cultural research on the culture of work: A methodological approach. International Journal of Psychology (abstract). 43(3), 421-422,
 •  Wołońciej, M., F. J. Gellert. (2009). Contemporary nomads at work: a new trend in work culture. Journal for Perspectives on Economic Political and Social Integration. 9(1-2). 72-94.
 •  Wołońciej, M. (2009). Językowy obraz doświadczeń związanych z pracą w przysłowiach polskich i niemieckich. Status psychologiczny przysłów w badaniach etnolingwistycznych pojęcia praca. Orbis Linguarum. Wrocław - Dresden: Oficyna Wydawnicza ATUT, Neisse Verlag, 35 (1), 445-476. 
 •  Wołońciej, M. (2009). Wpływ bezrobocia na realizację ról małżeńskich. W: Psychologia rodziny (red. T. Rostowska), Warszawa: Difin, s. 44-57.
 •  Wołońciej, M. (2009). Czy praca posiada „markę”? Kulturowe uwarunkowania podaży i popytu na polskim rynku pracy w oparciu o badania 200 pracowników służb zatrudnienia. Czasopismo Psychologiczne, 15 (1), 153-168.
 • Wołońciej, A. Biela, D. Bryk, G, Kida (2009). Psychologiczne uwarunkowania terroryzmu jako zjawiska globalnego W: (red.) P. Jaroszyński, P. Tarasewicz, I. Chłodna, M. Smoleń Wawrzuszewicz.Przyszłość cywilizacji Zachodu. Terroryzm dawniej i dziś, Psychologiczne uwarunkowania terroryzmu jako zjawiska globalnego, s.235-257.
 •  Wołońciej, M. (2010). Proverbs we work with: Using proverbs in cross-cultural research on the culture of work: A methodological approach. International Journal of Psychology, 43. (3-4), 421-422.
 •  Wołońciej, M. (2011). Gdzie jest zapisana kultura pracy? Pamięć kolektywna i myślenie przysłowiami.. W: B. Rożnowski, M. Łaguna (red.), Człowiek w pracy I organizacji. Perspektywa psychologiczna. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 287-306.
 •  Wołońciej, M. (2012). How is the culture of work imprinted in proverbs? A comparative study of Polish and German contemporary work culture: A methodological approach. W: Welt ohne Grenzen. Toruń: Societas Humboldtiana Polonorum.
 •  Wołońciej, M. (2012). Kultura pracy i organizacji w polskich i niemieckich przysłowiach o pracy.Perspektywa psychologiczna. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 •  Wołońciej, M. (2013). The power of narratives steering agoral gatherings. In. A,. Biela (Ed.), Beyond crowd psychology: The power of agoral gatherings. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. p.160-186. (bestseller of 2014 Peter Lang International Academic Publisher books).
 •  Wołońciej, M. (2014). Bardziej słuchać niż mówić, [More listen than talk], Pastores, 62 (1) 
 •   Wołońciej, M., Paszkowska-Rogacz, A. (2016). Inventario de las Preferencias Profesionales de Jóvenes en Ecuador. Base teórica e investigación, Quito: Editorial de Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. (pp. 150). ISBN: 978-9978-339-12-1;
 •  Wołońciej, M. (2016). Manual de Interpretación del Inventario De Preferencias Profesionales De Jóvenes (IPPJ). Editorial Ministerio de Eduacación: Quito. ISBN: 978-9942-22-088-2
 •  Diagnóstico de Necesidades de Jóvenes de Educación, Oferta Laboral y Emprendedurismo en las ciudades de Quito, Guayaquil, Manta y Babahoyo. Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra: OIT, Editorial: Organización Internacional del Trabajo: Quito.2016.  ISBN: 9789223308810; 9789223308827 (web pdf)
 •  Wołońciej, M. (2016). Intereses Ocupacionales en la Juventud, Dirigida a Profesionales en Orientación Educacional y Vocacional. Quito: Editorial de Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. (pp. 130). ISBN: 978-9978-339-13-8
 •  Wołońciej, M. Almeida Reyes, L. I. (2016). APRENDO  JUGANDO: Guia para el desarollo de motrizidad fina 3-4 ańos. Neiko Print & Publishing: Tarnobrzeg.  ISBN 978-83-64387-51-7
 •  Wołońciej, M. (2018). Cultural Aspects of the Job Position Analysis. In. Biela, A. (Ed.). European questionnaire for job analysis (EQJA): theoretical and methodological bases. New York: Peter Lang. ISBN: 978-3-631-73017-1, DOI: https://doi.org/10.3726/b11542
 •  Wołońciej, M. Almeida Reyes, L. I. (2018). APRENDO  DE MI PAIS: Guia para el desarollo de motrizidad fina 4-5 ańos. Neiko Print & Publishing: Tarnobrzeg. ISBN 978-83064387-63-0;
 •  Wołońciej, M. (2018). Vademecum de motrizidad fina de los nińos 3-4 ańos. Neiko Print & Publishing: Tarnobrzeg ISBN 978-83-64387-56-2;
 •   Wołońciej, M. Paszkowska-Rogacz, A.(2018).  Vocational interests of youth in Ecuador. Inventory of the Occupational Preferences of Youth. Wydawnictwo Uniwersytety Łódzkiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, e-book: Columbia University Press: Łódz, Kraków.   ISBN 978-83-8088-863-0; E-ISBN 978-83-8088-864-7 https://cup.columbia.edu/book/vocational-interests-of-youth-in-ecuador/9788323344209
 •  Wołońciej, M. (2018). Jobs or nations? Job-related Cultural Constraints of Organizational Performance. Journal for Organizational Change Management, 31(1), p. 494-511; DOI: 10.1108/JOCM-04-2017-0137

 

 •  Błachnio, A., Przepiórka, A., Wołońciej, M., Bassam Mahmoud, A. Holdoš, J., Yafi, E. (2018). Loneliness, Friendship, and Facebook Intrusion. A Study in Poland, Slovakia, Syria, Malaysia, and Ecuador. Studia Psychologica, Vol. 60, No. 3, 2018, 183-194  DOI: 10.21909/sp.2018.03.76

 

 •  Wołońciej, M. (2019). Youth Education with Proverbs: A case Study of Polish Proverbs about Work. Multi Colors: An International Journal of Educational Research and Theory, 1(1), 51-65.

 

 •  Wołońciej, M. (2019). Examining the Holland model for Ecuadorian youth. Tool development and psychometric implications for vocational counselling. International Journal for Educational and Vocational Guidance (under review);

 

 •  Wołońciej, M. (2019). Vocational interests of Ecuadorian youth. Recent implications for counseling. Journal of Career and Technical Education. (under review)

 

 •  Wołońciej, M., Wojtasiński, M. Cultural map of vocational interests of adolescents in Ecuador. [under elaboration].

 

 • Wołońciej, M. (2020). Adaptability and career success among international scholarship students – Ecuadorian sample. International Journal for Educational and Vocational Guidance (submitted Feb. 2020]

 

 •  Wołońciej, M., Korulczyk, T.  (2020). Like father, like son. Holland’s Secondary Indicators of Vocational parent-student dyads in Ecuador. Journal of Career Development [submitted Feb.2020].

 

 • Wołońciej, M. Jankowski, T. (2020). Hope dies last. Paremiology in the study of depression. Journal of Affective Disorders. (under elaboration)

 

 • Blachnio, A., Przepiórka, A.,... Wołońciej, M. (2020). Country indicators moderating the relationship between phubbing and psychological distress: A comparative study between 20 countries. Frontiers in Psychology (submitted)
 •  
 • Wilczewski, M., Wróblewski, Z., Wołońciej, M., Gut, A. and Wilczewska, E. (2020), "Spirituality in expatriate experience and coping in mission", Journal of Global Mobility, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JGM-04-2020-0022

 

 • Wołońciej, M., Wilczewski, M. (2020). ‘Don’t praise the day before the sunset’—Paremiology in the study of depression. Culture&Psychology (awaiting final decision);

 

RECENZJE:

 • Wołońciej, M. (2013). Book review: Hermans. H.J. M., Gieser. T. (Ed.). Handbook of Dialogical Self Theory. New York: Cambridge University Press, ss. 503.  International Journal for Dialogical Science, Vol.9 (3). (in print).
 •  Wołońciej, M. (2013). Recenzja książki: Hermans. H.J. M., Gieser. T. (Ed.). Handbook of Dialogical Self Theory. New York: Cambridge University Press, ss. 503. Przegląd Psychologiczny, 56 (2), (in print)

___________________________________________________________________

 

RECENZENT W CZASOPISMACH I ZESPOŁACH EKSPERCKICH:

 • Journal for Organizational Change Management - Emerald;
 • Human Resources Management Journal - Wiley;
 • Roczniki Psychologiczne;
 • Pedagogika Społeczna;
 • Roczniki Humanistyczne;
 • Psyché: Revista de Escuela de Psicologia/Universidad de Las Américas

 • https://publons.com/dashboard/records/review

 

 

___________________________________________________________

INNE KWALIFIKACJE

 

TELC C1-English Advanced

Instytut Badań Literackich PAN: Kurs Retoryki Praktycznej (240 godz);

Kaizen Facilitator Certificate (Ernst&Young);

Instruktor Terapii Zajęciowej

__________________________________________________________________

 REFERATY NA KONFERENCJACH:

 • 30.06-3.7.2005,  Conference, Ora et Lobora - Work In Europe Pontifical Lateranensis University, Rome. Mariusz Wołońciej, Cognitive aspects of human well-being in the concept of work imprinted in Polish and German proverbs;
 • 20-25. 07. 2008, International Congress of Psychology, Berlin, Mariusz Wołońciej,  Proverbs we work with: Using proverbs in cross-cultural research on the culture of work: A methodological approach;
 • 24-27. 09. 2008, XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Żyć godnie, Poznań: Mariusz Wołońciej, Wpływ bezrobocia na realizację ról małżeńskich;
 • 26-29. 01. 2009, International Business Week: Recent Developments in International Business, Mariusz Wołońciej, Application of proverbs in cross-cultural research on organizational culture, Hanze University Groningen Holland;
 • 15-18. 02. 2009, Symposium on Scholarship of Teaching and Learning, What can proverbs contribute to teaching and learning? In cooperation with Purdue University USA, Lublin;
 • 21.04.2009, VIII Międzynarodowa Konferencja: “Przyszłość cywilizacji Zachodu”. Terroryzm dawniej i dziś, Mariusz Wołońciej, Psychologiczne uwarunkowania terroryzmu jako zjawiska globalnego, KUL JPII, Lublin;
 • 19-25.09.2009, VI Lubelski Festiwal Nauki: Nauka techniką życia. Mariusz Wołońciej,  Metafory w technice życia: przysłowia jako strategie rozwiązywania problemów. Lublin;
 • 3-5.12.2009, Congres SIETAR: On being an interculturalist - our contribution to a better world ... Wrocław. Mariusz Wołońciej, Metafory jako nośniki kultury. Wrocław;
 • 28-30. 01. 2010, Cognitive Poetics and Rhetoric.Mariusz Wołońciej,  The power of language. Proverbs we work by. Uniwersytet Łódzki, Łódź;
 • 27-30. 06. 2010, VIII Kongres SHP (Societas Humboldtiana Polonorum) Welt ohne Grenzen, Wissenschaft ohne Grenzen, Mariusz Wołońciej, How is the culture of work imprinted in proverbs? A comparative study of Polish and German contemporary work culture. Toruń;
 • 18-24. 09. 2010, VII Lubelski Festiwal Nauki, Nauka przygodą życia. Mariusz Wołońciej, Diabeł tkwi w szczegółach…, czyli jak rozwijać komunikację międzykulturową. Lublin
 • 12. 2010. Konferencja: Work - life balance. Freelancers, Mariusz Wołońciej, E. Bondyra). KUL Lublin
 • SIETAR Congress Kraków 21-25.09.2011 Interculturalism Ahead: Mariusz Wołońciej, Transition to a Virtual World.
 • 4-7 May 2011, RaAM Seminar, Metaphor Across Time and Genre. Mariusz Wołońciej, Proverbs as metaphors researching work culture. Almagdo, Spain
 • 15-16.07.2011, Congress of Cognitive Linguistics.Mariusz Wołońciej,  Metaphorical thinking in proverbiality, Pazmaneum, Hungary
 • 24-25. 11. 2011. Człowiek w pracy i organizacji. Perspektywa psychologiczna. Mariusz Wołońciej, Plakat: I remember, therefore I am... Cultural memory in proverb thinking about work.
 • 18-22.09. 2012 IX Lubelski Festiwal Nauki, Wiedza-Mądrość-Nauka.Mariusz Wołońciej, Diabeł tkwi w szczegółach…, czyli jak rozwijać komunikację międzykulturową. Lublin.
 • 23-27.09.2012. Mariusz Wołońciej, XXXXVIII Kongress der Deutschen Geselschaft für Psychologie.Proverbs we work by… A paremiological code of collective behavior. Polish and German work cultures. Universiät Bielefeld,
 •  27.02.2014. Mariusz Wołońciej, Significado de ergotorapia con las personas con desórdenes mentales, El Buen Vivir en Personas con Discapacidad Mental y sus Familias, Universidad Católica, Sto. Domingo de los Tsachillas, Ecuador
 • 25-26.09.2014. Mariusz Wołońciej, Articulación de la investigación científica al posgrado: Seminario red ecuatoriana de universidades y escuelas politecnicas para investigación y posgrado. Red de universidades de investigación y posgrado redu seminario red ecuatoriana de universidades y escuelas politecnicas para investigación y posgrado, Universidad de Cuenca, Cuenca, Ecuador
 • 9.06.2015. Piotr Mamcarz, Mariusz Wołońciej, II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii. Poczucie sensu życia a poczucie zagrożenia u osób pracujących w zawodach wysokiego ryzyka. KUL,
 • 24-26.11.2014. Mariusz Wołońciej, Elaboración herramientas para Motrizidad Fina, Seminario Internacional de Psicomotricidad Ludica y Creatividad. Universidad Central del Ecuador, Quito
 • 1-2.08.2015. II Foro Internacional: Exclusion social de las personas con discapacidad mental. Mariusz Wołońciej, Las trampas de la exclusion social, Pontifica Universidad Catolica del Ecuador, Santo Domingo de los Tsachillas, Ecuador 
 • 16.04.2015. Sesja naukowa: Zagrożenia i szanse dla dzieci ulicy. Mariusz Wołońciej, „Proyecto de la vida" jako droga zapobiegania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu młodzieży w Ekwadorze, KUL, Lublin
 • 2-5.11.2015. The 12th WAPR World Congress in Seul. Mariusz Wołońciej, The power of paremioscripts (proverbs) in diagnosis and therapy of depression,  Seul, South Korea.
 • 15-17.10.2015. Primer Congreso Internacional de la Educación. Mariusz Wołońciej,From quality to quantity... : Fine motor skills' diagnosis among children 4-5 years old. 
 • 2-3.02.2016. I Congreso de Ciencias Humanisticas Y Sociales. Mariusz Wołońciej, El uso de psicolingüística en el tratamiento de la depresión. Universidad Tecnica de Manabi, Portoviejo, Ecuador;
 • 5.02.2016. Mariusz Wołońciej, The power of questions in the social research; Universidad Tecnica de Manabi, Ecuador;
 • 2-3.02.2016. I Congreso de Ciencias Humanisticas Y Sociales. Mariusz Wołońciej, Students' Tandems in Master Projects (STAMP): International investigations in the research skills development; Universidad Tecnica de Manabi, Ecuador;
 • 14-15.10.2016. III Conferencia Internacional de Inclusión Social de las personas con discapaciad: Mariusz Wołońciej. Salud Mental Comunitario en Ecuador¿Cuál es tu cuenta? Perspectiva narrativa en la terapia de los trastornos bipolar. PUCE, Santo Domingo;
 • 20.04.2017. IV Conferencia Internacional de Inclusión Social de las personas con discapaciad mental. Mariusz Wołońciej, Narratives-based Diagnosis and Therapy for Depression in Cancer, PUCE, Santo Domingo;
 • 16-20.07. 2017, IX European IACCP Conference - From a Cross-Cultural Perspective: Conflicts and Cooperation in Shaping the Future of Europe, 
 • Aneta Przepiórka, Małgorzata Sobol-Kwapińska, Arkadiusz Gut, Nicolson Siu Yat Fan, Mariusz Wołońciej, Jameson Hirsch - We are approaching vacation: Time Representations Metaphor;
 • 24 – 28 July 2017, The International Society for the Study of Individual Differences, ISSID, Warsaw,  Aneta Przepiórka, Małgorzata Sobol-Kwapińska, Arkadiusz Gut, Mariusz Wołońciej, Nicolson Siu Yan Fan - Cognitive Representations of Time in Relation to Culture;
 • 16-20. 07.2017, IX European IACCP Conference - From a Cross-Cultural Perspective: Conflicts and Cooperation in Shaping the Future of Europe Błachnio, A. Przepiórka, J. Holdos, A. Mahmoud, Mariusz Wołońciej, E. Yafi - Loneliness, friendship and Facebook intrusion - The study in Poland, Slovakia, Syria, Malaysia, and Ecuador
 • 5-6.04.2018, II Kongres Misyjny: Polscy misjonarze w krajach języka hiszpańskiego, Mariusz Wołońciej, Na styku akademii i misji: O roli nauki w pracy misyjnej w Ekwadorze, KUL Lublin
 • 24-25.05. 2018, Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Mariusz Wołonciej, Dariusz Kosiorek, Cultural constrants of job position, KUL Lublin;
 • 12-16.06.2018, X International Congress on Dialogical Self, M. Łysiak, Mariusz Wołońciej: Do early maladaptive schemas modify internal dialogues? Braga, Universidad do Minho, Portugal;
 • 3-7. 07.2018, XIII WAPR World Congress ”Recovery, Citizenship, Human Rights; Reviewing consensus”, Mariusz Wołońciej, M. Łysiak, M. Szymański, DOI: 10.13140/RG.2.2.32509.87525, Madrid, Spain;
 • 10-13. 07. 2018, XXXIX Stress and Anxiety Research Society (STAR) International Conference, What proverbs reveal about depression. Application of paremiology in affective disorders counseling, Mariusz Wołońciej, KUL, Lublin,
 • 15-21. 09. 2018, XV Lubelski Festiwal Nauki, Człowiek inspiracją nauki. Mariusz Wołońciej, Narracje w depresji. Zastosowanie paremiologii w analizie myśli automatycznych osób z zaburzeniem afektywnym. Lublin
 • 1-4.04.2019, 3rd World Conference on Personality (WAPP); The relationship between personality traits and Facebook Intrusion moderated by county. Agata Błachnia, et al., Mariusz Wołońciej,...
 • 18-20. 10. 2019, Trójkonferencja: Miłość, zależność, separacja (PTP, PTP, TRPPTP), Warszawa
 • 5. 09.2019 Letni Szkoła Kognitywistyki. Z. Wróblewski, A. Gut, M. Wołonciej, M. Wilczewski, A. Zykubek. Kulturowe uwarunkowania poznania społecznego: o uczeniu się kulturowym i adaptacjach poznawczych. Badania polskich misjonarzy w środowisku międzykulturowym z wykorzystaniem metod narratywnych i focusowych.

 • 4-11. 11. 2019, 13th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs. M. Wołońciej, M. A. Biela-Wołońciej. M. Wilczewski: “Automatic thoughts of the depressed. Application of paremiology in depressiveness testing.”

 

 • 22-24.06.2020, 7th International Conference on Behavioral Addictions (ICBA 2020), A mediating role of satisfaction with relationships and self-esteem in the relation between FOMO and flourishing: A study in 21 countries. Błachnio, Agata; Przepiórka, Aneta; Gorbaniuk, Oleg; Ivanova, Ana; Abreu, Ana Maria; Angeluci, Alan; Babić, Nenad Čuš; Ben-Ezra, Menachem; Bendayan, Rebecca; Benvenuti, Martina; Blanca, Maria J.; Brkljacic, Tihana; Durak, Emre Senol; Durak, Mithat; Gorbaniuk, Julia; Holdoš, Juraj; Wołońciej, Mariusz; Makita, Meiko; Nottingham, United Kingdom

 

 • 7-9. 06. 2020. EURAM2020, SPIRITUALITY IN EXPATRIATE EXPERIENCE. CENTRAL EUROPEAN MISSIONARY STORIES FROM SOUTH AMERICAN COUNTRIES. Michał Wilczewski, Zbigniew Wróblewski, Mariusz Wołońciej, Arkadiusz Gut, Ewelina Wilczewska, Dublin, Ireland

 

WYJAZDY NAUKOWO-DYDAKTYCZNE ZAGRANICZNE:

 •  11-15. 01. 2006 St. Raphael - Francja, Leonardo da Vinci: "Entrepreneurial Initiatives for local economic development : juniors and seniors training methodology for self-employment";
 • 14-17. 06. 2007, Tekirdag-Turcja, Socrates: "Education and culture, Parents skills in developing the citizens of tomorrow in a united Europe";
 • 27-31. 09. 2007, Warszawa, Socrates: "Education and culture, Parents skills in developing the citizens of tomorrow in a united Europe";
 • 24-28. 06. 2008, Assen-Holland, Socrates: "Education and culture, Parents skills in developing the citizens of tomorrow in a united Europe";
 • 01.2009-3.02.2009, Groningen (Holland). Wyjazd dydaktyczny Erasmus. Application of proverbs in cross-cultural work culture research. Methodological approach.Hanze university Groningen. University of Applied Sciences;
 • 20-04-2009 - 24-04-2009, Groningen (Holland). Co-training: Workshop on Cross Cultural Management: University of Applied Sciences;
 • 18-04-2009 - 21-04-2009, Groningen (Holland). Wyjazd dydaktyczny Erasmus. (What can proverbs and Transactional Analysis contribute to cross-cultural communication?).: Hanze University Groningen. University of Applied Sciences;
 • 12-19.04. 2010, Groningen (Holland), Wyjazd dydaktyczny Erasmus. (Międzykulturowe badania kultury pracy).: Erasmus, Hanze University Groningen. University of Applied Sciences;
 •  19.05.2010, Rotterdam (Holland), ERIM (Erasmus Research Institute, University of Rotterdam). Research seminar: The Power of Proverbs as Metaphors Influencing Work Culture;
 • 20-27. 03. 2011, University of Zaragoza (Spain). Wyjazd dydaktyczny Erasmus. Application of language analysis in cross-cultural communication in management and research, University of Zaragoza;
 • 5-7. 05. 2011, RaAM Specialized Seminar 2011“Metaphor across Time and Genre”. Metaphorical proverbs as collective memory that Poles and Germans ‘work by'. Almagro, Spain;
 • 18-20.05.2011. European Research Perspectives on Career Guidance and Counselling. Second Erasmus NICE Conference, Heidelberg, Germany; 
 • 20-22.05.2011 SIETAR Deutschland Theorie-Praxis-Dialog „Paradigm Change for Intercultural Training – Beyond Hofstede“, Mannheim, Germany. 
 • 17-24. 02. 2012, University of Zaragoza, Spain. Wyjazd dydaktyczny Erasmus.Riding the waves of cultural diversity in contemporary management. Developing intercultural sensitivity and communication skills (workshop);
 • 18-25. 05. 2012, University of Sevilla, Spain. Wyjazd dydaktyczny Erasmus. Diversity at Work: On cross-cultural communication in management (lecture)
 • 16-24.01.2013. University of Sevilla, Spain. Wyjazd dydaktyczny Erasmus. Cultural memory: What paremioscripts reveal about collective behavior? (lecture)
 • 20-24.04.2015. European University, Cyprus. Wyjazd dydaktyczny Erazmus, Intercultural Communication: The idea of Mobius in communication in management across cultures; 
 • 21.08,2019-11.09.2019. Wyjazd związany z realizacją badań terenowych w rejonach misyjnych w Ekwadorze w ramach interdyscyplinarnego projektu MNiSW na temat społecznego uczenia się misjonarzy w krajach Ameryki Południowej;
 • 17-27.05.2019. Gordon College, Haifa, Israel. Wyjazd dydaktyczny Erazmus, Paremiology and Transactional Analysis in cross-cultural communication (lecture and workshops)
 •  

 

PROGRAMY RADIOWE 2017

21.03.2017 - RADIO ZARACAY, Santo Domingo de los Tsachillas, Ecuador: Suicidios de los jovenes en la Ecuador: Causas y desafios;

3.04.2017 -  Radio Santa Cruz, Isla Santa Cruz:  La preparación prescolar de los nińos de Galapagos;

5.04.2017 Voz de Galapagos, Isla San Cristobal. El desarollo de motrizidad fina en los nińos de Galapagos. Perspectiva intercultural.

 

 
CZŁONKOSTWO, FUNKCJE W ORGANIZACJACH:

SIETAR (Society for Intercultural Education, Training and Research);

AIP-IAP- International Association of Paremiology);

ISDS (International Society for Dialogical Science);

IACCP (International Association of Cross-cultural Psychology;

PSPS (Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej);

SDSiZ (Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP)

TNKUL (Członek-współpracownik Towarzystwa Naukowego KUL);

WAPR (World Association for Psychosocial Rehabilitation);

WAPR National Secretary for Ecuador;

 

Studia Hildegardiana Sariensia Rocznik Naukowy Festiwalu Twórczości Religijnej Fide et Amore. Członek komitetu redakcyjnego;

Animator ruchu Spotkań Małżeńskich od 2005;

Misjonarz świecki (Ekwador 2001-2002, od 2013);

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 

2010: I miejsce (w sekcji nauk humanistycznych) w konkursie na najlepszy projekt badawczy na Sesji Młodych Badaczy: Welt ohne Grenzen, Wissenschaft ohne Grenzen, Societas Humboldtiana Polonorum. 30.06.2010;

 

12.2015: Wyróżnienie Secretaria de Buen Vivir, Ecuador za projekt: Inclusión Social para las personas con trastornos mentales. (od 1.1.2014 do 30.12.2015). EUROSOCIAL, Ministerio de Inclusión Social y Economica, SENESCYT;

 

od 15.09.2016: National Secretary of WAPR (World Association for Psychosocial Rehabilitation) for Ecuador http://www.wapr.org/wapr-quito-ecuador/;

 

10.01.2018. Nagroda im. Josepha B. Sidowskiego za publikacje w roku 2018 z listy filadelfijskiej (Kapituła Nagrody im. Josepha B. Sidowskiego, 2018);

 

10.10.2019 Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za publikację:

Wołońciej, M. Paszkowska-Rogacz, A.(2018).  Vocational interests of youth in Ecuador. Inventory of the Occupational Preferences of Youth. Wydawnictwo Uniwersytety Łódzkiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego

2019 Emerald Literati Award: Highly Commended Award for the paper: Wołońciej, M. (2018) "Do jobs matter more than nations? Cultural constraints on organizational performance" in Journal of Organizational Change Management

___________________________________________________________________

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW:

C1: angielski, hiszpański - zaawansowany;

B2: niemiecki, rosyjski - średnio zaawansowany;

A:  włoski - podstawowy.

Ostatnia aktualizacja: 12.08.2020 22:24