Dr Mariusz Wołońciej 

 

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL;

Stypendysta KAAD w Berlinie (04.2003-09.2004): Freie Univerität (FU) i Alice Salomon Fachhochschule - University for Applied Sciences (ASFH);

Stypendysta Prometeo (2014-2015): Universidad Central del Ecuador w Quito;

http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/proyecto-prometeo-impulsa-la-transferencia-de-conocimiento-cientifico-en-ecuador

 

Stypendysta Prometeo (2015-2016): Secretaría de Educación Superior,Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), Ecuador, Quito

http://www.snna.gob.ec/wp-content/themes/institucion/comunicamos_noticias149.php

http://exploredoc.com/doc/34997/ficha-informativa-de-proyecto-2015-snna

/prometeo.educacionsuperior.gob.ec/Prometeo/inicio.do

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/09/Cedula-de-referencia-DECE_05092017.pdf

  

ZAINTERESOWANIA:

W swojej pracy naukowo-badawczej zajmuje się zagadnieniami z obszaru psychologii pracy i kultury organizacyjnej, psychologii doradztwa zawodowego i komunikacji międzykulturowej.

W ramach swoich badań poszukiwał odpowiedzi na temat kulturowych uwarunkowań zainteresowań zawodowych młodzieży w Ekwadorze, jak również geograficzno-kulturowych uwarunkowań rozwoju motoryki małej dzieci w Ekwadorze.

Zajmuje się językowymi uwarunkowaniami kultury, w szczególności paremiologii (nauki o przysłowiach), jako nowej perspektywy analizy pamięci kolektywnej, w tym analizy narracji osób z depresją.

W obszarze psychologii zarządzania zajmuje się psychologicznymi aspektami zarządzania, kulturą stanowiska pracy oraz procesami  optymalizacji, standaryzacji i podnoszenia produktywności poprzez kulturę ciągłego rozwoju w organizacji. 

 

AKTUALNE PROJEKTY BADAWCZE:

 W ramach stypendium naukowego Prometeo (2015-2016) prowadził badania nad kulturowymi uwarunkowaniami zainteresowań zawodowych młodzieży w zróżnicowanym etnicznie Ekwadorze: (ASPECTOS CULTURALES DE LAS PREFERENCIAS PROFESIONALES DE LOS JOVENES EN ECUADOR) we współpracy z Ministerio del Trabajo; Ministerio de Educación,  International Labor Organziation (ILO), Ecuador;

http://www.snna.gob.ec/wp-content/themes/institucion/comunicamos_noticias149.php

http://ecuadoruniversitario.com/estudiantiles/snna/inventario-de-preferencias-profesionales-para-jovenes/

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ed_emp_msu/documents/projectdocumentation/wcms_458087.pdf

content/themes/institucion/comunicamos_noticias69.php

W ramach stypendium naukowego Prometeo (2013-2015) prowadzi następujęce projekty: Opracowanie narzędzi do badania zainteresowań zawodowych młodzieży w Ekwadorze (INTERESES PROFESIONALES DEL LOS JOVENES EN ECUADOR. GUIA METODOLÓGICA) we współpracy z Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), Ecuador, Quito

https://www.youtube.com/watch?v=8bDsTHWO2ro

http://www.elcomercio.com/tendencias/proyecto-prometeo-investigacion-cientifica-ecuador.html

https://cup.columbia.edu/book/vocational-interests-of-youth-in-ecuador/9788323344209

 Opracowanie metodologii i ćwiczeń do diagnozy i rozwoju motoryki małej u dzieci w wieku przedszkolnym (APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS LÚDICOS  PARA EL DESAROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA EN NIŇOS DE 4A5 AŇOS, CONSIDERANDO VARIABLES DE GĒNERO, ETNICIDAD, CLASE TERRITORIAL, INCLYE USO DE TIC’S)

https://www.facebook.com/pages/Proyecto-De-Investigaci%C3%B3n/161244840727828?ref=stream.

http://instrumentosludicosm.wixsite.com/instrumentosludicos/bio

https://www.yumpu.com/es/document/view/38081905/bol-prometeo-005-interactivo/7

 

Od 2018 roku wspiera projekty Ministerio de Educación Inicial dotyczące podwyższenia gotowości szkolnej dzieci w Ekwadorze. Autor ok. 100 ćwiczeń do rozwoju motoryku małej z uwzględnieniem różnic geo-kulturowych i rozwoju tożsamości i wrażliwości międzykulturowej dzieci wykorzystywanych przez 13.000 nauczycieli za pomocą platformy internetowej "Pasa la voz"Marzo-2019.

https://educacion.gob.ec/pasa-la-voz/

https://www.facebook.com/watch/?v=1826838070680846

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/Marzo-2019.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=FpsS4ds5LAM

 Jako instruktor terapii zajęciowej analizuje w ramach projektu wpływ pracy na rehabilitację osób z upośledzeniem ruchowym i zaburzeniami psychicznymi (COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA FORTALECER EL BUEN VIVIR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL Y SUS FAMILIAS EN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS). Projekt realizowany przy współpracy miedzynarodowych organiacji: EUROSICIAL, CISP i MIES. http://www.inclusion.gob.ec/hoy-se-suscribio-acuerdo-interinstitucional-del-buen-vivir-para-personas-con-discapacidad-mental/.

 W ramach programu Tekla (UDA.POKL.08.02.01-14-024/11) stażu pracownika naukowego w przedsiębiorstwie (1.03.2014-30.09.2014) realizuje projekt, w którym bada możliwości zastosowania paremioskryptów w diagnozie i terapii osób z depresją.

  ________________________________________________________________________

 

PUBLIKACJE:

 • Wołońciej, M. (2006). Cywilizacyjne przemiany koncepcji pracy: współczesna kultura pracy i jej odzwierciedlenie w przysłowiach. W: Praca i organizacja w procesie zmian.  A. Bańka, A. Biela, B. Rożnowski. (red.). Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura. s. 140-164.
 •  Wołońciej, M. (2006). Cognitive aspects of human well-being in the concept of work imprinted in Polish and German proverbs. W: Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration. Journal for Mental Changes. Vol. XII, vol. 1-2, s. 131-154.
 •  Wołońciej, M. (2007). O co toczy się gra w resocjalizacji osób bezrobotnych? Analiza roli bezrobotnego. W: Pedagogika Społeczna. vol. 4. Warszawa: WEMA. s. 43-60.
 •  Wołońciej, M. (2007). Przedsiębiorca w roli bezrobotnego - zawód "bezrobotny". W: nauka pracy, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość młodzieży. W serii: Problemy nauki i wychowania. Komisja nauki i Edukacji Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Kancelarii Senatu, s. 119-130.
 •  Wołońciej, M. (2007). Kultura pracy jako "trzecia siła" rynku pracy. W: Zarządzanie projektami społecznymi (red. B. Rożnowski). Lublin: Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw, s. 13-26.
 •  Wołońciej, M. (2008). Proverbs we work with: Using proverbs in cross-cultural research on the culture of work: A methodological approach. International Journal of Psychology (abstract). 43(3), 421-422,
 •  Wołońciej, M., F. J. Gellert. (2009). Contemporary nomads at work: a new trend in work culture. Journal for Perspectives on Economic Political and Social Integration. 9(1-2). 72-94.
 •  Wołońciej, M. (2009). Językowy obraz doświadczeń związanych z pracą w przysłowiach polskich i niemieckich. Status psychologiczny przysłów w badaniach etnolingwistycznych pojęcia praca. Orbis Linguarum. Wrocław - Dresden: Oficyna Wydawnicza ATUT, Neisse Verlag, 35 (1), 445-476. 
 •  Wołońciej, M. (2009). Wpływ bezrobocia na realizację ról małżeńskich. W: Psychologia rodziny (red. T. Rostowska), Warszawa: Difin, s. 44-57.
 •  Wołońciej, M. (2009). Czy praca posiada „markę”? Kulturowe uwarunkowania podaży i popytu na polskim rynku pracy w oparciu o badania 200 pracowników służb zatrudnienia. Czasopismo Psychologiczne, 15 (1), 153-168.
 • Wołońciej, A. Biela, D. Bryk, G, Kida (2009). Psychologiczne uwarunkowania terroryzmu jako zjawiska globalnego W: (red.) P. Jaroszyński, P. Tarasewicz, I. Chłodna, M. Smoleń Wawrzuszewicz.Przyszłość cywilizacji Zachodu. Terroryzm dawniej i dziś, Psychologiczne uwarunkowania terroryzmu jako zjawiska globalnego, s.235-257.
 •  Wołońciej, M. (2010). Proverbs we work with: Using proverbs in cross-cultural research on the culture of work: A methodological approach. International Journal of Psychology, 43. (3-4), 421-422.
 •  Wołońciej, M. (2011). Gdzie jest zapisana kultura pracy? Pamięć kolektywna i myślenie przysłowiami.. W: B. Rożnowski, M. Łaguna (red.), Człowiek w pracy I organizacji. Perspektywa psychologiczna. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 287-306.
 •  Wołońciej, M. (2012). How is the culture of work imprinted in proverbs? A comparative study of Polish and German contemporary work culture: A methodological approach. W: Welt ohne Grenzen. Toruń: Societas Humboldtiana Polonorum.
 •  Wołońciej, M. (2012). Kultura pracy i organizacji w polskich i niemieckich przysłowiach o pracy.Perspektywa psychologiczna. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 •  Wołońciej, M. (2013). The power of narratives steering agoral gatherings. In. A,. Biela (Ed.), Beyond crowd psychology: The power of agoral gatherings. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. p.160-186. (bestseller of 2014 Peter Lang International Academic Publisher books).
 •  Wołońciej, M. (2014). Bardziej słuchać niż mówić, [More listen than talk], Pastores, 62 (1) 
 •   Wołońciej, M., Paszkowska-Rogacz, A. (2016). Inventario de las Preferencias Profesionales de Jóvenes en Ecuador. Base teórica e investigación, Quito: Editorial de Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. (pp. 150). ISBN: 978-9978-339-12-1;
 •  Wołońciej, M. (2016). Manual de Interpretación del Inventario De Preferencias Profesionales De Jóvenes (IPPJ). Editorial Ministerio de Eduacación: Quito. ISBN: 978-9942-22-088-2
 •  Diagnóstico de Necesidades de Jóvenes de Educación, Oferta Laboral y Emprendedurismo en las ciudades de Quito, Guayaquil, Manta y Babahoyo. Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra: OIT, Editorial: Organización Internacional del Trabajo: Quito.2016.  ISBN: 9789223308810; 9789223308827 (web pdf)
 •  Wołońciej, M. (2016). Intereses Ocupacionales en la Juventud, Dirigida a Profesionales en Orientación Educacional y Vocacional. Quito: Editorial de Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. (pp. 130). ISBN: 978-9978-339-13-8
 •  Wołońciej, M. Almeida Reyes, L. I. (2016). APRENDO  JUGANDO: Guia para el desarollo de motrizidad fina 3-4 ańos. Neiko Print & Publishing: Tarnobrzeg.  ISBN 978-83-64387-51-7
 •  Wołońciej, M. (2018). Cultural Aspects of the Job Position Analysis. In. Biela, A. (Ed.). European questionnaire for job analysis (EQJA): theoretical and methodological bases. New York: Peter Lang. ISBN: 978-3-631-73017-1, DOI: https://doi.org/10.3726/b11542
 •  Wołońciej, M. Almeida Reyes, L. I. (2018). APRENDO  DE MI PAIS: Guia para el desarollo de motrizidad fina 4-5 ańos. Neiko Print & Publishing: Tarnobrzeg. ISBN 978-83064387-63-0;
 •  Wołońciej, M. (2018). Vademecum de motrizidad fina de los nińos 3-4 ańos. Neiko Print & Publishing: Tarnobrzeg ISBN 978-83-64387-56-2;
 •   Wołońciej, M. Paszkowska-Rogacz, A.(2018).  Vocational interests of youth in Ecuador. Inventory of the Occupational Preferences of Youth. Wydawnictwo Uniwersytety Łódzkiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, e-book: Columbia University Press: Łódz, Kraków.   ISBN 978-83-8088-863-0; E-ISBN 978-83-8088-864-7 https://cup.columbia.edu/book/vocational-interests-of-youth-in-ecuador/9788323344209
 •  Wołońciej, M. (2018). Jobs or nations? Job-related Cultural Constraints of Organizational Performance. Journal for Organizational Change Management, 31(1), p. 494-511; DOI: 10.1108/JOCM-04-2017-0137
 •  Błachnio, A., Przepiórka, A., Wołońciej, M., Bassam Mahmoud, A. Holdoš, J., Yafi, E. (2018). Loneliness, Friendship, and Facebook Intrusion. A Study in Poland, Slovakia, Syria, Malaysia, and Ecuador. Studia Psychologica, Vol. 60, No. 3, 2018, 183-194  DOI: 10.21909/sp.2018.03.761
 •  Wołońciej, M. (2019). Youth Education with Proverbs: A case Study of Polish Proverbs about Work. Multi Colors: An International Journal of Educational Research and Theory, 1(1), 51-65.
 •  Wołońciej, M. (2019). Examining the Holland model for Ecuadorian youth. Tool development and psychometric implications for vocational counselling. International Journal for Educational and Vocational Guidance (under review);
 •  Wołońciej, M. (2019). What proverbs reveal about depression? The study of automatic thoughts of the depressed. Journal of Language and Social Psychology [under review];
 •  Wołońciej, M. (2019). Vocational interests of Ecuadorian youth. Recent implications for counseling. Journal of Career and Technical Education. (under review) 
 •  Wołońciej, M., Korulczyk, T.  (2019). Like father, like son. Holland’s Secondary Indicators of Vocational parent-student dyads in Ecuador. Journal of Career Development [in elaboration].
 •  Wołońciej, M., Wojtasiński, M. Cultural map of vocational interests of adolescents in Ecuador. [in elaboration].

 

RECENZJE:

 • Wołońciej, M. (2013). Book review: Hermans. H.J. M., Gieser. T. (Ed.). Handbook of Dialogical Self Theory. New York: Cambridge University Press, ss. 503.  International Journal for Dialogical Science, Vol.9 (3). (in print).
 •  Wołońciej, M. (2013). Recenzja książki: Hermans. H.J. M., Gieser. T. (Ed.). Handbook of Dialogical Self Theory. New York: Cambridge University Press, ss. 503. Przegląd Psychologiczny, 56 (2), (in print)

___________________________________________________________________

 

RECENZENT W CZASOPISMACH I ZESPOŁACH EKSPERCKICH:

 

 

___________________________________________________________

 INNE KWALIFIKACJE

Instytut Badań Literackich PAN: Kurs Retoryki Praktycznej (240 godz);

Kaizen Facilitator Certificate (Ernst&Young);

Instruktor Terapii Zajęciowej

__________________________________________________________________

 REFERATY NA KONFERENCJACH:

 • 30.06-3.7.2005,  Conference, Ora et Lobora - Work In Europe Pontifical Lateranensis University, Rome. Mariusz Wołońciej, Cognitive aspects of human well-being in the concept of work imprinted in Polish and German proverbs;
 • 20-25. 07. 2008, International Congress of Psychology, Berlin,Mariusz Wołońciej,  Proverbs we work with: Using proverbs in cross-cultural research on the culture of work: A methodological approach;
 • 24-27. 09. 2008, XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Żyć godnie, Poznań: Mariusz Wołońciej, Wpływ bezrobocia na realizację ról małżeńskich;
 • 26-29. 01. 2009, International Business Week: Recent Developments in International Business, Mariusz Wołońciej, Application of proverbs in cross-cultural research on organizational culture, Hanze University Groningen Holland;
 • 15-18. 02. 2009, Symposium on Scholarship of Teaching and Learning, What can proverbs contribute to teaching and learning? In cooperation with Purdue University USA, Lublin;
 • 21.04.2009, VIII Międzynarodowa Konferencja: “Przyszłość cywilizacji Zachodu”. Terroryzm dawniej i dziś, Mariusz Wołońciej, Psychologiczne uwarunkowania terroryzmu jako zjawiska globalnego, KUL JPII, Lublin;
 • 19-25.09.2009, VI Lubelski Festiwal Nauki: Nauka techniką życia. Mariusz Wołońciej,  Metafory w technice życia: przysłowia jako strategie rozwiązywania problemów. Lublin;
 • 3-5.12.2009, Congres SIETAR: On being an interculturalist - our contribution to a better world ... Wrocław. Mariusz Wołońciej, Metafory jako nośniki kultury. Wrocław;
 • 28-30. 01. 2010, Cognitive Poetics and Rhetoric.Mariusz Wołońciej,  The power of language. Proverbs we work by. Uniwersytet Łódzki, Łódź;
 • 27-30. 06. 2010, VIII Kongres SHP (Societas Humboldtiana Polonorum) Welt ohne Grenzen, Wissenschaft ohne Grenzen, Mariusz Wołońciej, How is the culture of work imprinted in proverbs? A comparative study of Polish and German contemporary work culture. Toruń;
 • 18-24. 09. 2010, VII Lubelski Festiwal Nauki, Nauka przygodą życia. Mariusz Wołońciej, Diabeł tkwi w szczegółach…, czyli jak rozwijać komunikację międzykulturową. Lublin
 • 12. 2010. Konferencja: Work - life balance. Freelancers, Mariusz Wołońciej, E. Bondyra). KUL Lublin
 • SIETAR Congress Kraków 21-25.09.2011 Interculturalism Ahead: Mariusz Wołońciej, Transition to a Virtual World.
 • 4-7 May 2011, RaAM Seminar, Metaphor Across Time and Genre. Mariusz Wołońciej, Proverbs as metaphors researching work culture. Almagdo, Spain
 • 15-16.07.2011, Congress of Cognitive Linguistics.Mariusz Wołońciej,  Metaphorical thinking in proverbiality, Pazmaneum, Hungary
 • 24-25. 11. 2011. Człowiek w pracy i organizacji. Perspektywa psychologiczna. Mariusz Wołońciej, Plakat: I remember, therefore I am... Cultural memory in proverb thinking about work.
 • 18-22.09. 2012 IX Lubelski Festiwal Nauki, Wiedza-Mądrość-Nauka.Mariusz Wołońciej, Diabeł tkwi w szczegółach…, czyli jak rozwijać komunikację międzykulturową. Lublin.
 • 23-27.09.2012. Mariusz Wołońciej,XXXXVIII Kongress der Deutschen Geselschaft für Psychologie.Proverbs we work by… A paremiological code of collective behavior. Polish and German work cultures. Universiät Bielefeld,
 •  27.02.2014. Mariusz Wołońciej, Significado de ergotorapia con las personas con desórdenes mentales, El Buen Vivir en Personas con Discapacidad Mental y sus Familias, Universidad Católica, Sto. Domingo de los Tsachillas, Ecuador
 • 25-26.09.2014. Mariusz Wołońciej, Articulación de la investigación científica al posgrado: Seminario red ecuatoriana de universidades y escuelas politecnicas para investigación y posgrado. Red de universidades de investigación y posgrado redu seminario red ecuatoriana de universidades y escuelas politecnicas para investigación y posgrado, Universidad de Cuenca, Cuenca, Ecuador
 • 9.06.2015. Piotr Mamcarz, Mariusz Wołońciej, II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii. Poczucie sensu życia a poczucie zagrożenia u osób pracujących w zawodach wysokiego ryzyka. KUL,
 • 24-26.11.2014. Mariusz Wołońciej, Elaboración herramientas para Motrizidad Fina, Seminario Internacional de Psicomotricidad Ludica y Creatividad. Universidad Central del Ecuador, Quito
 • 1-2.08.2015. II Foro Internacional: Exclusion social de las personas con discapacidad mental. Mariusz Wołońciej, Las trampas de la exclusion social, Pontifica Universidad Catolica del Ecuador, Santo Domingo de los Tsachillas, Ecuador 
 • 16.04.2015. Sesja naukowa: Zagrożenia i szanse dla dzieci ulicy. Mariusz Wołońciej, „Proyecto de la vida" jako droga zapobiegania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu młodzieży w Ekwadorze, KUL, Lublin
 • 2-5.11.2015. The 12th WAPR World Congress in Seul. Mariusz Wołońciej, The power of paremioscripts (proverbs) in diagnosis and therapy of depression,  Seul, South Korea.
 • 15-17.10.2015. Primer Congreso Internacional de la Educación. Mariusz Wołońciej,From quality to quantity... : Fine motor skills' diagnosis among children 4-5 years old. 
 • 2-3.02.2016. I Congreso de Ciencias Humanisticas Y Sociales. Mariusz Wołońciej, El uso de psicolingüística en el tratamiento de la depresión. Universidad Tecnica de Manabi, Portoviejo, Ecuador;
 • 5.02.2016. Mariusz Wołońciej, The power of questions in the social research; Universidad Tecnica de Manabi, Ecuador;
 • 2-3.02.2016. I Congreso de Ciencias Humanisticas Y Sociales. Mariusz Wołońciej, Students' Tandems in Master Projects (STAMP): International investigations in the research skills development; Universidad Tecnica de Manabi, Ecuador;
 • 14-15.10.2016. III Conferencia Internacional de Inclusión Social de las personas con discapaciad: Mariusz Wołońciej. Salud Mental Comunitario en Ecuador¿Cuál es tu cuenta? Perspectiva narrativa en la terapia de los trastornos bipolar. PUCE, Santo Domingo;
 • 20.04.2017. IV Conferencia Internacional de Inclusión Social de las personas con discapaciad mental. Mariusz Wołońciej, Narratives-based Diagnosis and Therapy for Depression in Cancer, PUCE, Santo Domingo;
 • 16-20.07. 2017, IX European IACCP Conference - From a Cross-Cultural Perspective: Conflicts and Cooperation in Shaping the Future of Europe, 
 • Aneta Przepiórka, Małgorzata Sobol-Kwapińska, Arkadiusz Gut, Nicolson Siu Yat Fan, Mariusz Wołońciej, Jameson Hirsch - We are approaching vacation: Time Representations Metaphor;
 • 24 – 28 July 2017, The International Society for the Study of Individual Differences, ISSID, Warsaw,  Aneta Przepiórka, Małgorzata Sobol-Kwapińska, Arkadiusz Gut, Mariusz Wołońciej, Nicolson Siu Yan Fan - Cognitive Representations of Time in Relation to Culture;
 • 16-20. 07.2017, IX European IACCP Conference - From a Cross-Cultural Perspective: Conflicts and Cooperation in Shaping the Future of Europe Błachnio, A. Przepiórka, J. Holdos, A. Mahmoud, Mariusz Wołońciej, E. Yafi - Loneliness, friendship and Facebook intrusion - The study in Poland, Slovakia, Syria, Malaysia, and Ecuador
 • 5-6.04.2018, II Kongres Misyjny: Polscy misjonarze w krajach języka hiszpańskiego, Mariusz Wołońciej, Na styku akademii i misji: O roli nauki w pracy misyjnej w Ekwadorze, KUL Lublin
 • 24-25.05. 2018, Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Mariusz Wołonciej, Dariusz Kosiorek, Cultural constrants of job position, KUL Lublin;
 • 12-16.06.2018, X International Congress on Dialogical Self, M. Łysiak, Mariusz Wołońciej: Do early maladaptive schemas modify internal dialogues? Braga, Universidad do Minho, Portugal;
 • 3-7. 07.2018, XIII WAPR World Congress ”Recovery, Citizenship, Human Rights; Reviewing consensus”, Mariusz Wołońciej, M. Łysiak, M. Szymański, DOI: 10.13140/RG.2.2.32509.87525, Madrid, Spain;
 • 10-13. 07. 2018, XXXIX Stress and Anxiety Research Society (STAR) International Conference, What proverbs reveal about depression. Application of paremiology in affective disorders counseling, Mariusz Wołońciej, KUL, Lublin,
 • 15-21. 09. 2018, XV Lubelski Festiwal Nauki, Człowiek inspiracją nauki. Mariusz Wołońciej, Narracje w depresji. Zastosowanie paremiologii w analizie myśli automatycznych osób z zaburzeniem afektywnym. Lublin
 • 1-4.04.2019, 3rd World Conference on Personality (WAPP); The relationship between personality traits and Facebook Intrusion moderated by county. Agata Błachnia, et al., Mariusz Wołońciej,...)

 

 


WYJAZDY NAUKOWO-DYDAKTYCZNE ZAGRANICZNE:

 •  11-15. 01. 2006 St. Raphael - Francja, Leonardo da Vinci: "Entrepreneurial Initiatives for local economic development : juniors and seniors training methodology for self-employment";
 • 14-17. 06. 2007, Tekirdag-Turcja, Socrates: "Education and culture, Parents skills in developing the citizens of tomorrow in a united Europe";
 • 27-31. 09. 2007, Warszawa, Socrates: "Education and culture, Parents skills in developing the citizens of tomorrow in a united Europe";
 • 24-28. 06. 2008, Assen-Holland, Socrates: "Education and culture, Parents skills in developing the citizens of tomorrow in a united Europe";
 • 01.2009-3.02.2009, Groningen (Holland). Wyjazd dydaktyczny Erasmus. Application of proverbs in cross-cultural work culture research. Methodological approach.Hanze university Groningen. University of Applied Sciences;
 • 20-04-2009 - 24-04-2009, Groningen (Holland). Co-training: Workshop on Cross Cultural Management: University of Applied Sciences;
 • 18-04-2009 - 21-04-2009, Groningen (Holland). Wyjazd dydaktyczny Erasmus. (What can proverbs and Transactional Analysis contribute to cross-cultural communication?).: Hanze University Groningen. University of Applied Sciences;
 • 12-19.04. 2010, Groningen (Holland), Wyjazd dydaktyczny Erasmus. (Międzykulturowe badania kultury pracy).: Erasmus, Hanze University Groningen. University of Applied Sciences;
 •  19.05.2010, Rotterdam (Holland), ERIM (Erasmus Research Institute, University of Rotterdam). Research seminar: The Power of Proverbs as Metaphors Influencing Work Culture;
 • 20-27. 03. 2011, University of Zaragoza (Spain). Wyjazd dydaktyczny Erasmus. Application of language analysis in cross-cultural communication in management and research, University of Zaragoza;
 • 5-7. 05. 2011,RaAM Specialized Seminar 2011“Metaphor across Time and Genre”. Metaphorical proverbs as collective memory that Poles and Germans ‘work by'. Almagro, Spain;
 • 18-20.05.2011. European Research Perspectives on Career Guidance and Counselling. Second Erasmus NICE Conference, Heidelberg, Germany; 
 • 20-22.05.2011 SIETAR Deutschland Theorie-Praxis-Dialog „Paradigm Change for Intercultural Training – Beyond Hofstede“, Mannheim, Germany. 
 • 17-24. 02. 2012, University of Zaragoza, Spain. Wyjazd dydaktyczny Erasmus.Riding the waves of cultural diversity in contemporary management. Developing intercultural sensitivity and communication skills (workshop);
 • 18-25. 05. 2012, University of Sevilla, Spain. Wyjazd dydaktyczny Erasmus. Diversity at Work: On cross-cultural communication in management (lecture)
 • 16-24.01.2013. University of Sevilla, Spain. Wyjazd dydaktyczny Erasmus. Cultural memory: What paremioscripts reveal about collective behavior? (lecture)
 • 20-24.04.2015. European University, Cyprus. Wyjazd dydaktyczny Erazmus, Intercultural Communication: The idea of Mobius in communication in management across cultures; 
 • 17-27.05.2019. Gordon College, Haifa, Israel. Wyjazd dydaktyczny Erazmus, Paremiology and Transactional Analysis in cross-cultural communication (lecture and workshops)

 

PROGRAMY RADIOWE 2017

21.03.2017 - RADIO ZARACAY, Santo Domingo de los Tsachillas, Ecuador: Suicidios de los jovenes en la Ecuador: Causas y desafios;

3.04.2017 -  Radio Santa Cruz, Isla Santa Cruz:  La preparación prescolar de los nińos de Galapagos;

5.04.2017 Voz de Galapagos, Isla San Cristobal. El desarollo de motrizidad fina en los nińos de Galapagos. Perspectiva intercultural.

 

 
CZŁONKOSTWO, FUNKCJE W ORGANIZACJACH:

SIETAR (Society for Intercultural Education, Training and Research);

ISDS (International Society for Dialogical Science);

IACCP (International Association of Cross-cultural psychology;

PSPS (Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej);

TNKUL (Członek-współpracownik Towarzystwa Naukowego KUL);

WAPR (World Association for Psychosocial Rehabilitation);

WAPR National Secretary for Ecuador;

Od 2007 Asesor programu edukacyjnego Leonardo da Vinci UE;

Animator ruchu Spotkań Małżeńskich od 2005;

Misjonarz świecki (Ekwador 2001-2002, od 2013);

Studia Hildegardiana Sariensia Rocznik Naukowy Festiwalu Twórczości Religijnej Fide et Amore. Członek komitetu redakcyjnego

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 

2010: I miejsce (w sekcji nauk humanistycznych) w konkursie na najlepszy projekt badawczy na Sesji Młodych Badaczy: Welt ohne Grenzen, Wissenschaft ohne Grenzen, Societas Humboldtiana Polonorum. 30.06.2010;

12.2015: Wyróżnienie Secretaria de Buen Vivir, Ecuador za projekt: Inclusión Social para las personas con trastornos mentales. (od 1.1.2014 do 30.12.2015). EUROSOCIAL, Ministerio de Inclusión Social y Economica, SENESCYT 

od 15.09.2016: National Secretary of WAPR (World Association for Psychosocial Rehabilitation) for Ecuador http://www.wapr.org/wapr-quito-ecuador/

10.01.2018. Nagroda im. Josepha B. Sidowskiego za publikację w roku 2018 jza publikacje z listy filadelfijskiej (Kapituła Nagrody im. Josepha B. Sidowskiego, 2018)

___________________________________________________________________

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW:

angielski, hiszpański - zaawansowany;

niemiecki, rosyjski - średnio zaawansowany;

łacina, włoski - podstawowy.

Ostatnia aktualizacja: 27.04.2019 20:22