Krzysztof Narecki

2018

Rozprawy doktorskie
 • Orfizm w okresie rzymskim (I w. p.n.e. - IV w. n.e.)

2013

Rozprawy doktorskie
 • Spotkanie tradycji pogańskiej z chrześcijańską w Centonach Homeryckich
 • Gaja i Demeter jako starogreckie boginie płodności. Studium porównawcze.
Prace magisterskie
 • Artakserkses II u Ktezjasza, Ksenofonta i Dejnona a Artakserkses Plutarcha. Studium porównawcze
 • Autorzy i pisma orfickie w ,,Wędrówkach po Helladzie" Pauzaniasza

2012

Prace magisterskie
 • Mit i historia w sporze Strabona z Amasei z Eratostenesem z Kyreny

2011

Rozprawy doktorskie
 • Koncepcja wzroku w poematach homeryckich
Prace magisterskie
 • Medea Eurypidesa- bohater czy bohaterka?
 • Hekate - różne oblicza boginii w literaturze antycznej.
 • Wędrówka po Arkadii śladami Strabona i Pauzaniusza.
 • Angelologia hebrajska a angelologia perska.
 • Świat kobiet w komediach Arystofanesa.

2010

Prace magisterskie
 • Cesarz- stoik jako władca i osoba prywatna w świetle "Rozmyślań" Marka Aureliusza.
 • Trzy Elektry.
 • Femina fatalis w wybranych tragediach greckich.
 • Echa bajek Ezopa w greckiej tradycji literackiej.

2009

Prace magisterskie
 • Motywy zapowiedzi romansu na przykładzie niektórych tragedii Eurypidesa.
 • Wpływ teorii Protagorasa na rozwój demokracji ateńskiej.
 • Funkcja przepowiedni w wybranych tragediach greckich.
 • Elita perska na podstawie "Persów" Ajschylosa, "Dziejów" Herodota i "Cyropedii" Ksenofonta.