Katarzyna Braun

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Chrześcijańskiej.

Moja droga do pracy w Katedrze wiodła przez studia magisterskie i doktoranckie na kierunku Pedagogika w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pracę w Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej oraz w Centrum Wolontariatu w Lublinie.

Interesuje mnie w sposób szczególny wolontariat w kontekście wychowania i samowychowania.

 

Ukończone  szkolenia:

2001 – Szkolenie „Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu wolontariatu”

2001 – Cykl warsztatów „Zabawa i Dialog” (75 godz.)

2002 – 03 – Trening dla Trenerów, uprawnienia trenerskie z zakresu organizacji pozarządowych i wolontariatu,

2004 – Szkolenie „Działania lokalne na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych”

2005 – Szkolenie „Zarządzanie zmianą”

2008 – Szkolenie „Tworzenie i ewaluacja Gminnych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych”

2008 – Szkolenie „Kompleksowe zarządzanie projektami przy wykorzystaniu metodyki PRINCE II”

 

Działalność zawodowa:

1999 – 2002 - kierownik świetlicy opiekuńczo wychowawczej KSM AL. w Lublinie (ul. Świętoduska 1)

2002 – 2009 – praca w Centrum Wolontariatu w Lublinie.

Od 1 października 2009 – asystent w Katedrze Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL

2005 – 2010 - regionalny koordynator programu Równać Szanse Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży,

2008 – nadal - członek Komisji Ekspertów Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży,

2006 – 2007 - trener w Programie „Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej” w Centrum Wolontariatu w Warszawie,

2007 – 2008 – trener w programie „Akademia Kobiet Aktywnych” w Departamencie ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w MPiPS

2007 – 2008 -  trener w Programie „Wolontariat pierwszy krok na rynek pracy ” w Centrum Wolontariatu w Warszawie,

2008 – moderator Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich w MPiPS – wsparcie 10 gmin w pracach nad tworzeniem lub aktualizacją Gminnych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

2009 – 2010 – trener w Programie Rozwoju Bibliotek Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

2011 - 2012 - udział w projekcie realizowanym przez KUL "kompetentne wsparcie, kursy doskonalące dla pracowników oświaty", POKL, Priorytet IX, koordynacja jednego z kursów w ramach realizacji projektu i prowadzenie zajęć w ramach tego kursu - Kurs w zakresie pracy z uczniami z trudnościami adaptacyjnymi wynikającymi z różnic kulturowych, uchodźctwa lub reemigracji.

2012 - 2013 – ekspert i trener w programie "Wolontariat w Szkole" realizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie.

2012 – 2015 – ekspert w programie Obywatele dla Demokracji, finansowanym z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego – projekty tematyczne „Dzieci i młodzież”.

 

 

Praca dydaktyczna:

Zajęcia prowadzone w Instytucie Nauk o Rodzinie KUL Jana Pawła II:

- Instytucje pomocy społecznej i opieki paliatywnej (od 2001r. do 2009)

- Projekt socjalny (od 2007r. do 2012r.)

- Wolontariat (od 2007r. do 2012r.)

- Pedagogika społeczna (od 2008r. do 2012r.)

 

 

Zajęcia prowadzone w Instytucie Pedagogiki KUL Jana Pawła II:

- Wolontariat wobec potrzeb dzieci i młodzieży (od 2002r.)

- Pedagogika chrześcijańska (od 2009r.)

- Instytucjonalne formy wsparcia rodziny (od 2009r.)

- Pedagogika czasu wolnego (od 2010r.)

- Seminarium licencjackie - Organizacje społeczne i wolontariat (od. 2011r.)

 

Artykuły (w publikacjach recenzowanych):

Wychowanie patriotyczne w myśli pedagogicznej Ks. Prof. Józefa Wilka, w. B. Kiereś, M. Nowak, D. Opozda (red.), Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny, Lublin 2006, s. 117 – 127.

Wolontariat wobec rodziców niewydolnych wychowawczo, w: D. Opozda, (red.), Rodzicielstwo, Lublin, 2007, s. 357-368.

Wychowanie ku „cywilizacji miłości” poprzez zaangażowanie wolontarystyczne młodzieży, w: A. Rynio (red.), Wychowanie Chrześcijańskie, Lublin 2007, s.1039 – 1049.

Wolontariat wobec potrzeb rodziny, w: Roczniki Teologiczne, Tom LIV, zeszyt 10 – 2007, s. 215 – 225.

Wilk Józef, w: R. Kamiński (red.), Leksykon teologii pastoralnej, Lublin 2007, s. 898 – 899.

Rola kampanii społecznych w zaangażowaniu młodzieży w wolontariat, w: D. Bis, A. Rynio (red.), Media w wychowaniu chrześcijańskim, Lublin 2010, s. 629-639.

Społeczne uczestnictwo studentów KUL na przykładzie zaangażowania w wolontariat, w: K. Braun, A. Rynio, M. Łobacz, Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, Lublin 2010, s. 239-246.

Wychowanie prospołeczne w rodzinie, w: J. Kułaczkowski, Leksykon Pedagogiki Rodziny, Warszawa 2011, s. 207-213.

Wolontariat w służbie rodziny, w: J. Kułaczkowski, Leksykon Pedagogiki Rodziny, Warszawa 2011, s. 189-197.

Wolontariat jako odpowiedź na potrzeby współczesnego nastolatka, w: K. Stepień (red.) Nauczyciel wobec globalnego nastolatka, Lublin 2011, s. 219-243.

Wolontariat w rodzinie, w: M. Kozubek (red.), Jak rodzina takie społeczeństwo. Wspólnototwórczy wymiar wychowania integralnego, Katowice 2012, s. 70-84.

Edukacyjne konsekwencje migracji i reemigracji, w: E. Domagała-Zyśk (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym, Lublin 2012, s. 151-164.

 

Monografie:

Młodzież - wolontariat - wychowanie, Lublin: Wyd. KUL 2012.

 

Publikacje zwarte (nierecenzowane):

Zeszyty formacyjne dla Szkolnych Kół Caritas, Fundacja Pro – Caritate, 2001.

Zeszyty formacyjne dla Parafialnych Zespołów Caritas, Fundacja Pro – Caritate, 2001.

Praca z młodzieżą metodą projektu, Centrum Wolontariatu, Lublin 2002

Informator dla wolontariuszy, Centrum Wolontariatu, Warszawa 2005.

Organizacja wolontariatu w szkole. Szkoła bez przemocy, Profile, Warszawa 2009.

 

 

Publikacje zbiorowe

 1. Rynio, K. Braun, A. Lendzion, D. Opozda, Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania, Lublin 2012.
 2. Braun, A. Rynio, M. Łobacz, Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, Lublin 2010.
 3. Braun, E. Kosiedowska, M. Misztela, Wolontariat w szkole, Centrum Wolontariatu, Warszawa 2006. (nierecenzowana)
 4. Braun, K. Wędrychowicz, Młodzieżowe Kluby Wolontariusza,  Centrum Wolontariatu, Lublin 2006. (nierecenzowana)

 

 

Udział w konferencjach naukowych:

 • 16-17.IV.2000, KUL: Sympozjum z okazji stulecia działalności Salezjanów w Polsce: Współczesny wychowawca w stylu Księdza Bosko (współorganizator, udział w panelu dyskusyjnym).
 • 25-27.X.2000, KUL: Międzynarodowe Sympozjum Pedagogiczne, Dziecko w XX wieku. Rozrachunek ze „Stulecia dziecka". (współorganizator).
 • 8.XII.2001, KUL: Sesja Naukowa poświęcona Ks. Piotrowi Porębie
 • 26.10.2004, KUL: Sympozjum Naukowe: Ksiądz Profesor Józef Wilk i Jego myśl pedagogiczna na tle współczesnych problemów pedagogiki. Komunikat: Wychowanie patriotyczne w myśli pedagogicznej ks. prof. Józefa Wilka, (współorganizator).
 • 23-24.X.2006, Katedra Pedagogiki Rodziny KUL: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Szkoła rodziców" - aktualny stan i perspektywy. Referat w sekcji: Wolontariat wobec rodzin niewydolnych wychowawczo, (współorganizator).
 • 15.IX.2006, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Wychowanie chrześcijańskie wobec wyzwań współczesności". Referat w grupie: Wychowanie ku „cywilizacji miłości” poprzez zaangażowanie wolontarystyczne młodzieży
 • 24-26.IX.2008, KUL: V Lubelski Festiwal Nauki: Warsztaty naukowe dla uczniów gimnazjów, liceum oraz nauczycieli na temat.  Wolontariat odpowiedzią na wezwanie Jana Pawa II do budowania Cywilizacji Miłości 
 • 19.XI.2008, KUL: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Media w Wychowaniu Chrześcijańskim”, Referat w grupie na temat: Rola kampanii społecznych w zaangażowaniu młodzieży w wolontariat, (współorganizator)
 • Dwukrotny udział w Międzynarodowych konferencjach poświęconych wolontariatowi „Volonteereurope” w Budapeszcie 2001 i w Warszawie 2007 (jako reprezentant Polskiej Sieci Centrów Wolontariatu).
 • 15.XII.2009: Konferencja naukowa „Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle życia i twórczości Stefana Kunowskiego”, referat w sekcji: Społeczne uczestnictwo studentów KUL na przykładzie zaangażowania w wolontariat (współorganizator)
 • 12.III.2011: X Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców „Nauczyciel wobec problemów globalnego nastolatka”, udział w sesji plakatowej z tematem: „Wolontariat jako odpowiedź na potrzeby współczesnego nastolatka”.
 • 4-6.IV.2011: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 30-lecia reaktywacji Instytutu Pedagogiki „Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju”, referat w sekcji „Pedagogik chrześcijańska na KUL. Źródła i inspiracje” (współorganizator)
 • 27.II.2012: Międzynarodowa Konferencja Naukowa (KUL) "Streetworking niwe wyzwanie przed pracą socjalną", referat w sesji plenarnej:  "Wolontariat a streetworking".
 • 25-26.V.2012: XXI Piekarskie Synpozjum Naukowe (UŚ Katowice) : "Dom, w którym rodzi się wspólnota - Rodzina, Społeczeństwo, Kościół"; Referat w sesji plenarnej: "Wychowanie prospołeczne".

 

 

 Działalność społeczna:

1993 – 1997 – wolontariusz w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej Sióstr Urszulanek (USJK), ul. Sudecka 51 w Lublinie,

1996 – 2000 – wolontariusz przy rehabilitacji dziecka z dziecięcym porażeniem mózgowym (metoda Domana),

1997 – 1999 - wolontariusz w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej działającej przy Archikatedrze Lubelskiej,

Od 2000 – członek Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Lublinie

Od 2009 – opiekun Koła Naukowego Wolontariatu Studentów Pedagogiki KUL.

2011/12 - Sekretarz Roczników Pedagogicznych KUL, Tom 4 (40), nr 2/2012.

 

Ostatnia aktualizacja: 07.10.2015 09:51