Społeczne problemy w amerykańskim szkolnictwie w kontekście orzeczeń Sądu Najwyższego i ich geneza
[Social problems of American educational system on the ground of U.S. Supreme Court decisions and their roots]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2009
Tytuł publikacji: Współczesne problemy prawa oświatowego
Redaktorzy: Magdalena Pyter
Strony od-do: 211-231
Streszczenie: W niniejszym artykule poruszona została kwestia równego dostępu do edukacji w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w kontekście problemów rasowych i wyznaniowych. Podstawę źródłową dokonanej analizy stanowią orzeczenia federalnego Sądu Najwyższego.
Słowa kluczowe: szkolnictwo, segregacja, stosunki wyznaniowe